Verftets historie - Fredriksvern Verft

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
Gå til innhold
Verftets historie

Fredriksvern verft er et av våre best bevarte militære anlegg fra 1700-tallet der de aller fleste elementene fra den opprinnelige utbyggingen er bevart.
I 1750 besluttet den dansk/norske kong, Fredrik V, å anlegge et galeiverft og en flåtestasjon i Stavern. Grunnen for dette var faren for krig med Sverige. Forsvaret av Norge var i stor grad basert på styrken til kongerikets felles flåte, og for å møte trusselen fra svenskene var det nødvendig å sikre en base for flåten i Norge samt bygge opp en egen flåteavdeling.
Fredriksvern ble valgt på grunn av stedets strategiske beliggenhet i forhold til Sverige og Danmark, samt den gode havn med to utløp som lett kunne beskyttes. Stavern hadde i tillegg etablerte forsvarsverker ved innseilingen til havnen – Stavern fort.
I 1758 var størstedelen av verftet ferdigbygget med vollgraver omkring, og da fartøybyggingen kom i gang i 1762 ble det behov for å utvide bygningsmassen ytterligere. Utbyggingen av Fredriksvern fikk også følger utenfor vollene. Garnisonskirken sto ferdig i 1756, og i Stavern sentrum kan man fortsatt se noen av brakkene som ble bygget som forlegning for mannskap, offiserer og håndverkere.

I perioden 1762-1840 ble det bygget totalt 51 fartøyer ved Fredriksvern verft. I årene 1788-92 ble befestningene forsterket mot landsiden ved at det ble bygget 3 blokkhus forbundet med en palisaderekke som gikk helt ned til sjøen.
Etter freden i Kiel i 1814 ble Fredriksvern hovedstasjon for den norske flåten. Tidligere var alle sjøoffiserer utdannet i København og det ble nå nødvendig å etablere en egen norsk offisersutdanning. I 1817 ble således Sjøkadettinstituttet etablert i Stavern.
I forbindelse med planer om utvidelse av flåten fant man ut at Stavern havn ville bli for liten og i 1818 ble det besluttet å legge hovedstasjonen til Horten. Etter dette sank aktivitetene i Stavern. Det ble bare bygget 3 fartøyer etter beslutningen var tatt og fram til hele hovedstasjonens virksomhet var flyttet til Horten i 1850. Sjøkadettinstituttet flyttet til Horten i 1864. Marinen hadde imidlertid fortsatt tilhold ved verftet fram til 1896, men det var svært liten aktivitet i denne perioden. Stedet ble nå overlatt til landetaten som øvingsplass for Krigsskolen. Fram til 1934 hadde Krigsskolen årlig sine sommerøvelser ved verftet. I 1934 ble Luftvernregimentet etablert og fikk Fredriksvern verft som øvingsplass. Regimentet utdannet befalsaspiranter og luftvernrekrutter.
I årene 1940-45 var verftet under tysk kommando. Det ble bygget en rekke brakker inne på verftsområdet. Leiren huset blant annet russiske krigsfanger, men også norske studenter og lærere satt internert her i 1942/43.

Luftvernartilleriet måtte gjenoppbygges fra grunnen av etter krigen. I 1946 ble Fredriksvern verft på ny Luftvernartilleriets skolesenter. I 1960 ble Luftvernartilleriets skole- og øvingsavdeling lagt ned og Luftforsvarets befals- og administrasjonsskole opprettet. I 1973 ble skoleavdelingen igjen endret og fikk navnet Luftforsvarets skoler Stavern. Fra 1997 var all utdanning samlet under navnet Luftforsvarets skolesenter Stavern.
Fra 1946 og fram til nedleggelsen av den militære virksomheten i 2002 har befalsutdanning og utdanning av vernepliktige mannskaper (assistentutdanning) pågått kontinuerlig. Offisers- og krigsskoleutdanningen har også hatt sin plass her i tillegg til kursvirksomhet for befal og sivilt ansatte i Forsvaret.
1.august 2002 opphørte Luftforsvarets skolevirksomhet ved Fredriksvern verft og 31. desember 2002 gikk den siste militære kommandant ut av verftsporten. 252 års sammenhengende forsvarsaktivitet var over.
Fredriksvern verft eies i dag av staten ved Forsvarsdepartementet og forvaltes av Forsvarsbygg. Fra høsten 2002 har Justissektorens kurs- og øvingssenter hatt sitt tilhold her.

Historikk
1750 Beslutningen om etableringen fattet og utbyggingen påbegynt
1750 – 1814 Dansk/norsk flåtestasjon og verft for den søndre delen av Norge
1814 Hovedstasjon for den norske flåte
1817 Sjøkadettinstituttet etablert
1818 Etablering av ny hovedstasjon for flåten bestemt
1850 Nedlagt som hovedstasjon og flyttet til Horten
1864 Sjøkadettinstituttet flyttet til Horten
1896 Fredriksvern verft nedlagt som marinestasjon
1896 – 1934 Ekserserplass for Krigsskolens sommerøvelser
1934 – 1945 Standkvarter for Luftvernregimentet
1940 - 1945 Tysk depot, forlegning og fangeleir
1945 – 1946 Under Marinekommando Østlandets administrasjon
1946 – 1960 Luftvernartilleriets skole- og øvingsavdeling med befalsskole og skyte- og våpenskole
1960 Luftforsvarets befals- og administrasjonsskole
1973 Skolesenter for Luftforsvaret under navnet Luftforsvarets skoler Stavern
1997 Luftforsvarets skolesenter Stavern
2002 Forsvarets virksomhet ved Fredriksvern verft nedlegges - Justissektorens- kurs- og øvingssenter etableres
2004 Utrykningspolitiets hovedkontor
2004 Politihøgskolen avd. Stavern
2004 Vestfold sivilforsvarskrets
2007 Norges brannskole (alarmoperatørutdanning)
Stavern fort – Citadellet
På den andre siden av havna finner vi Citadellet, eller Stavern fort som det het tidligere. Fortet ble bygget i 1680-årene og fikk sin faste garnison i 1689. I 1709 ble Danmark/Norge trukket inn i den Store nordiske krig. Fortet ble hovedbase og støttepunkt for tokt mot den svenske Gøteborgeskadren. Tordenskiold opererte herfra en rekke ganger under krigen, bla eskorterte han handelsfartøyer mellom Norge og Danmark. Fra 1750 ble fortet underlagt Fredriksvern verft som et Citadell og sjefen for fortet ble visekommandant underlagt verftsjefen. Ut over midten av 1800-tallet forfalt bygningene av mangel på vedlikehold. Bla solgte Staten i 1866 kobbertaket på Kruttårnet som igjen førte til at trekonstruksjonen råtnet. I 1910 fikk Statens friluftsakademi for unge bildende kunstnere leie Citadellet mot at de sto for vedlikeholdet. Dette klarte ikke kunstnerne å etterkomme og i 1960-årene måtte Staten ved Forsvarsdepartementet gripe inn for å stoppe forfallet. Etter initiativ fra det lokale historielaget i Stavern fikk man et nytt overbygg på Kruttårnet på 1970-tallet og øya ble også åpnet for allmenheten. I dag har Statsbygg ansvar for vedlikeholdet på Citadellet.Marinen 1750 - 1896Krigsskolen 1896 - 1934Luftvernregimentet 1934 1940Krigen 1940 – 1945Luftforsvaret 1946 – 2002
FVV - Siden oppdatert: 03-06-2024
Tilbake til innholdet