Vedtekter - Fredriksvern Verft

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
Gå til innhold
Vedtekter
(gjeldende)
 
Vedtatt på konstituerende årsmøte 9. mars 2002, med endringer av 3. mars 2003 (§3), 2. mars 2004 (§3 og 4), 10.mars 2009 (§3), 19. mars 2012 (§5 utgår) og 1. mars 2018.

§1 Formål
Fredriksvern Verfts Venner (FVV) er en ideell organisasjon som skal arbeide for å bevare og forskjønne Fredriksvern verft med Stavern fort og blokkhusene, samt formidle kunnskap om disse nasjonale kulturminners historiske og kulturelle betydning.
Foreningen er kontaktorgan for andre kulturminners venneforeninger i inn- og utland. Videre vil foreningen medvirke til innsamlinger, etablering av sponsoravtaler og ulik virksomhet som kan danne grunnlag for bidrag til det historiske verftet. FVV legger herunder også opp til verdige aktiviteter for et større publikum som vil gi inntekter til verftets beste.
Fredriksvern Verfts Venner (FVV) skal også arbeide for at Fredriksvern verft skal være en arena for kultur, kulturarbeide og kulturforvaltning.

§2 Medlemskap
Personlig medlemskap er åpent for alle. Som institusjonelle medlemmer kan opptas bedrifter, foreninger og institusjoner som ønsker å støtte foreningens arbeid. Både personlige medlemmer og representanter for institusjoner m.m. har stemmerett og er valgbare som tillitspersoner. Hvert institusjons-, forenings- og bedriftsmedlem har en – 1 stemme i årsmøtet. Representantene for institusjoner, bedrifter og foreninger må legge frem representasjonsfullmakt.

Styret kan beslutte at enkeltmedlemmer kan tildeles æresbevisninger for sitt arbeide for Fredriksvern Verfts venner. Styret gis fullmakt til å utarbeide statutter for en slik æresbevisning.
§3 Årsmøte
Årsmøte er foreningens øverste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned og ledes av en møteleder valgt av årsmøte. Foreningens styre fastsetter møtedatoen. Innkalling skal skje med minst tre ukers forvarsel. Saker som medlemmene ønsker behandlet må være i styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.
Kun saker som er satt på sakslisten for årsmøtet vil bli behandlet.

Årsmøte skal behandle følgende:
·       Åpning med godkjenning av fullmakt
·       Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen
·       Valg av møtesekretær
·       Godkjenning av innkalling
·       Godkjenning av saksliste

Godkjenning av:
·       Årsmelding
·       Foregående års reviderte regnskap
·       Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd
·       Kontingent
·       Forslag til budsjettramme
·       Vedtektsendringer
Saker fremmet av:
·       Styret
·       Øvrige medlemmer

Valg av:
·       Leder
·       Nestleder
·       Sekretær
·       Kasserer
·       3 styremedlemmer
·       4 varamedlemmer
·       Revisor
·       3 personer til valgkomité
 
Årsmøtet velger styrets sju medlemmer og fire varamedlemmer for to år om gangen. Deretter blir valgperioden normalt to år.
Revisor og varamann velges annethvert år, med valgperiode på normalt to år. Valgkomitéens leder og et medlem velges for to år av gangen. Valgkomitéens tredje medlem har også to års funksjonstid, men velges ulikt år med de øvrige to medlemmene.
Vedtak fattes med simpelt flertall. Endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall av de frammøtte på årsmøte. Møteleders stemme gir utslag ved stemmelikhet.
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av medlemmene skriftlig krever det.

§4 Styret
Styret består av 7 – syv personer og 4 – fire varamedlemmer. Styret sammenkalles når lederen beslutter, eller når minst to styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når fire av styremedlemmene er tilstede. Saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gir lederens stemme utslag.
Styret har den daglige ledelsen av foreningen og dens virksomhet og skal påse at foreningens vedtekter og årsmøtets bestemmelser blir etterlevd.
Styret har ansvaret for å påse at regnskapene føres i samsvar med alminnelig regnskapsskikk i samarbeid med revisor, og at økonomistyringen holdes innenfor årsmøtets vedtatte årsbudsjett og de finansielle løsninger som fastsettes for de enkelte tiltak i samsvar med formålsparagrafen. Regnskapsåret følger kalenderåret.
Styret utarbeider hvert år årsmelding som sammen med revidert regnskap, forslag til kontingent og budsjett for kommende år, forelegges årsmøtet til behandling og godkjenning.

§5 Oppløsning (tidligere §6)
Etter forslag av styret, eller når halvparten av foreningens medlemmer krever det skriftlig, kan 2 årsmøter med minimum 2 måneders mellomrom vedta å oppløse foreningen med 2/3 flertall av de fremmøtte. Foreningens midler og verdier skal samtidig vedtas nyttet i samsvar med foreningens formål.
Forslag om oppløsning behandles på samme måte som vedtektsendringer.

Stavern, 9. mars 2022
 

Vedtekter
(gjelder fra 2025)

Vedtatt på konstituerende årsmøte 21. mars 2002, med endringer av 3. mars 2003 (§3), 2. mars 2004 (§3 og 4), 10.mars 2009 (§3), 19. mars 2012 (§5 utgår), 1. mars 2018 og 13. mars 2024.

§1 Formål
Fredriksvern Verfts Venner (FVV) er en ideell organisasjon som skal arbeide for å bevare og forskjønne Fredriksvern verft med Stavern fort og blokkhusene, samt formidle kunnskap om disse nasjonale kulturminners historiske og kulturelle betydning. Herunder legge opp til verdige aktiviteter knyttet til begivenheter i verftets historie.

§2 Medlemskap
Personlig medlemskap er åpent for alle. Som institusjonelle medlemmer kan opptas bedrifter, foreninger og institusjoner som ønsker å støtte foreningens arbeid. Både personlige medlemmer og representanter for institusjoner m.m. har stemmerett og er valgbare som tillitspersoner. Hvert institusjons-, forenings- og bedriftsmedlem har en – 1 stemme i årsmøtet. Representantene for institusjoner, bedrifter og foreninger må legge frem representasjonsfullmakt.

§3 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned og ledes av en møteleder valgt av årsmøtet. Foreningens styre fastsetter møtedatoen. Innkalling skal skje med minst tre ukers varsel. Saker som medlemmene ønsker behandlet, må være i styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Kun saker som er satt på sakslisten for årsmøtet vil bli behandlet.

Årsmøtet skal behandle følgende:
• Åpning med godkjenning av fullmakt
• Valg av møteleder og to personer til å signere protokollen
• Valg av møtesekretær
• Godkjenning av innkalling
• Godkjenning av saksliste

Godkjenning av:
• Årsmelding
• Foregående års reviderte regnskap
• Kontingent for påfølgende år
• Forslag til budsjett
• Vedtektsendringer

Saker fremmet av:
• Styret
• Øvrige medlemmer

Valg av:
• Leder
• Nestleder
• Sekretær
• Kasserer
• 3 styremedlemmer
• 3 varamedlemmer
• 1 revisor og 1 vararevisor
• 3 personer til valgkomité
Årsmøtet velger styrets sju medlemmer for to år om gangen, og tre varamedlemmer for ett år om gangen. og vararevisor velges annethvert år, med valgperiode på normalt to år. Valgkomitéens leder og et medlem velges for to år av gangen. Valgkomitéens tredje medlem har også to års funksjonstid, men velges ulikt år med de øvrige to medlemmene. Vedtak fattes med simpelt flertall. Endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøte. Ekstraordinært årsmøte skal kalles inn av styret når styrets flertall ønsker det, eller når minst 1/5 del av FVVs betalende medlemmer skriftlig oppfordrer hovedstyret til dette. Innkalling og tidsfrist gjelder som for vanlig årsmøteinnkalling.

§4 Styret
Styret består av 7 – syv personer og 3 – tre varamedlemmer. Styret sammenkalles når lederen beslutter, eller når minst to styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når fire av styremedlemmene er til stede. Saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gir lederens stemme utslag.
Styret har den daglige ledelsen av foreningen og dens virksomhet og skal påse at foreningens vedtekter og årsmøtets bestemmelser blir etterlevd.

Styret har ansvaret for å påse at regnskapene føres i samsvar med alminnelig regnskapsskikk i samarbeid med revisor, og at økonomistyringen holdes innenfor årsmøtets vedtatte årsbudsjett og de finansielle løsninger som fastsettes for de enkelte tiltak i samsvar med formålsparagrafen. Regnskapsåret følger kalenderåret.

Styret utarbeider hvert år årsmelding som sammen med revidert regnskap, forslag til medlemskontingent det påfølgende år og budsjett for kommende år forelegges årsmøtet til behandling og godkjenning.

§5 Æresbevisning
FVVs æresbevisning kan tildeles personer eller foreningen/organisasjoner som over tid har nedlagt en ekstraordinær innsats for foreningen. Styret beslutter hvem som skal tildeles æresbevisningen.

§6 Oppløsning
Etter forslag av styret, eller når halvparten av foreningens medlemmer sender skriftlig forslag til styret om oppløsning av FVV, skal forslaget skal legges frem for førstkommende årsmøtet. Vedtak om oppløsning skal fattes med 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet. Dersom oppløsning blir vedtatt skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. Denne perioden kalles avviklingsperioden.
I avviklingsperioden skal styret utarbeides en oversikt over FVV sine eiendeler og forpliktelser. Det ekstraordinære årsmøtet er ansvarlig for avviklingen og delegerer til det sittende styret å utføre avviklingen. Ved oppløsning skal foreningens midler og verdier nyttes i samsvar med foreningens formål.
FVV - Siden oppdatert: 04-07-2024
Tilbake til innholdet