Vedtekter - Fredriksvern Verft

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
FVV
Gå til innhold
Vedtekter

Vedtatt på konstituerende årsmøte 21. mars 2002, med endringer av 3. mars 2003 (§3), 2. mars 2004 (§3 og 4), 10.mars 2009 (§3) og 19. mars 2012 (§5 utgår).

§1 Formål
Fredriksvern Verfts Venner (FVV) er en ideell organisasjon som skal arbeide for å bevare og forskjønne Fredriksvern verft med Stavern fort og blokkhusene, samt formidle kunnskap om disse nasjonale kulturminners historiske og kulturelle betydning.
Foreningen er kontaktorgan for andre kulturminners venneforeninger i inn- og utland. Videre vil foreningen medvirke til innsamlinger, etablering av sponsoravtaler og ulik virksomhet som kan danne grunnlag for bidrag til det historiske verftet. FVV legger herunder også opp til verdige aktiviteter for et større publikum som vil gi inntekter til verftets beste.
Fredriksvern Verfts Venner (FVV) skal også arbeide for at Fredriksvern verft skal være en arena for kultur, kulturarbeide og kulturforvaltning.

§2 Medlemskap
Personlig medlemskap er åpent for alle. Som institusjonelle medlemmer kan opptas bedrifter, foreninger og institusjoner som ønsker å støtte foreningens arbeid. Både personlige medlemmer og representanter for institusjoner m.m. har stemmerett og er valgbare som tillitspersoner. Hvert institusjons-, forenings- og bedriftsmedlem har en – 1 stemme i årsmøtet. Representantene for institusjoner, bedrifter og foreninger må legge frem representasjonsfullmakt.

§3 Årsmøte
Årsmøte er foreningens øverste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned og ledes av en møteleder valgt av årsmøte. Foreningens styre fastsetter møtedatoen. Innkalling skal skje med minst tre ukers forvarsel. Saker som medlemmene ønsker behandlet må være i styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.
Kun saker som er satt på sakslisten for årsmøtet vil bli behandlet.

Årsmøte skal behandle følgende:
•  Åpning:
•  Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen
•  Valg av møtesekretær
•  Godkjenning av innkalling
•  Godkjenning av saksliste

Godkjenning av:
•  Årsmelding
•  Foregående års reviderte regnskap
•  Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd
•  Kontingent
•  Forslag til budsjettramme
•  Vedtektsendringer

Saker fremmet av:
•  Styret
•  Øvrige medlemmer

Valg av:
•  Leder
•  4 styremedlemmer
•  1 styremedlem med kulturminne faglig kompetanse
•  1 styremedlem med forsvarshistorisk kompetanse
•  4 varamedlemmer
•  Revisor
•  3 personer til valgkomité

Årsmøtet velger styrets sju medlemmer og fire varamedlemmer for to år om gangen. Ved den første generalforsamlingen velges leder, to styremedlemmer og to vara-medlemmer for ett år.
Deretter blir valgperioden normalt to år.
Revisor og varamann velges annethvert år, med valgperiode på normalt to år. Valgkomitéens leder og et medlem velges for to år av gangen. Valgkomitéens tredje medlem har også to års funksjonstid, men velges ulikt år med de øvrige to medlemmene.
Vedtak fattes med simpelt flertall. Endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall. Møteleders stemme gir utslag ved stemmelikhet.
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av medlemmene skriftlig krever det.

§4 Styret
Styret består av 7 – syv personer og 4 – fire varamedlemmer. Styret sammenkalles når lederen beslutter, eller når minst to styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når fire av styremedlemmene er tilstede. Saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gir lederens stemme utslag.
Styret har den daglige ledelsen av foreningen og dens virksomhet og skal påse at foreningens vedtekter og årsmøtets bestemmelser blir etterlevd.
Styret har ansvaret for å påse at regnskapene føres i samsvar med alminnelig regnskapsskikk i samarbeid med revisor, og at økonomistyringen holdes innenfor årsmøtets vedtatte årsbudsjett og de finansielle løsninger som fastsettes for de enkelte tiltak i samsvar med formålsparagrafen. Regnskapsåret følger kalenderåret.
Styret utarbeider hvert år årsmelding som sammen med revidert regnskap, forslag til kontingent og budsjett for kommende år forelegges årsmøtet til behandling og godkjenning.

§5 Oppløsning (tidligere §6)
Etter forslag av styret, eller når halvparten av foreningens medlemmer krever det skriftlig, kan 2 årsmøter med minimum 2 måneders mellomrom vedta å oppløse foreningen med 2/3 flertall av de fremmøtte. Foreningens midler og verdier skal samtidig vedtas nyttet i samsvar med foreningens formål.
Forslag om oppløsning behandles på samme måte som vedtektsendringer.

Stavern, 31. mars 2013
FVV - Siden oppdatert: 27-06-2022
Tilbake til innholdet