Årsprotokoll - Fredriksvern Verft

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
FVV
Gå til innhold
Årsprotokoll

Protokoll fra årsmøtet i foreningen Fredriksvern Verfts Venner
onsdag 6, mars 2019
Møtetidspunkt: Onsdag 6. mars 2019 kl. 1800 - 1915
Møtested: Auditoriet Galeiskur 16 på Fredriksvern verft
Til stede: 21 medlemmer av FVV
Åpning:
Leder i FW Dyveke von Hanno Bast ønsket velkommen til årsmøtet og foreslo Erling
Halvorsen som møteleder. Da det ikke kom motforslag ble Erling Halvorsen valgt.
Møteleder overtok årsmøtet og foreslo Kjell R. Bugge som møtereferat. Da det ikke kom
motforslag ble Kjell R. Bugge valgt.
Det kom forslag på Per-Inge Olsen og Olav Bjørnflaten som desisorer og da det ikke kom
motforslag ble disse valgt.

Møteleder ba om godkjenning av innkalling til årsmøtet noe som årsmøtet bekreftet.

Møteleder presenterte agenda for årsmøte og ba om årsmøtets godkjenning, noe han fikk.

Årsmelding   2018:
Møtereferent leste styrets årsmelding for 2018. Denne vitner om et godt aktivitetsår i
foreningen og om en økonomi som er under kontroll. Det kom noen merknader hvor det bla.
ble etterlyst et bedre samarbeide med Stavern historielag og en bedre markedsføring av
foreningens hjemmesider og Facebooksider.

Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet.

Revidert regnskap 2018:
Kasserer FW Kjerstin Johansen, presenterte foreningens regnskap for 2018. Regnskapet ble
presentert med et driftsunderskudd noe som kasserer forklarte med større
arrangementsutgifter i 2018 enn budsjettert med. Tross driftsunderskudd har foreningen en
solid økonomi. Det ble stilt spørsmål om renteinntekter og utgifter knyttet til
sommerarrangementet i Kommandantboligen sommeren 2018. Kasserer svarte
tilfredsstillende på disse.

Overskuddanvendelse/dekning av underskudd:
Kasserer anbefalte på vegne av styret at underskuddet dekkes av foreningens innestående
kapital, noe årsmøtet bifalt.

Budsjettramme   for 2019:
Kasserer presenterte forslag til foreningens budsjettramme for 2019. Forslaget balanserer
med inntekter og utgifter på kr. 236.500.- Det var noen spørsmål til budsjettet, men som ikke
medførte endringer i forslaget som ble vedtatt av årsmøtet.

Forslag til vedtektsendringen:
Det var ikke fremmet noen saker knyttet til vedtektsendringen.

Saker fremmet av styret:
Leder FVV fremmet på vegne av styret et forslag om at medlemskontingenten for FVV økes
fra kr. 200.- til kr. 250.- pr år fom 2020. Årsmøtet godkjente dette forslaget.

Saker fremmet av andre:
Det var ingen andre innmeldte saker til årsmøtet.

Valg;
Leder valgkomiteen Erling Halvorsen presenterte valgkomiteens forslag.

Styre                                   Medlem                                    Valgperiode
Leder                                  Dyveke von Hanno Bast          2019-2021             Gjenvalg
Sekretær                            Kjell Reidar Bugge                 2019-2021             Gjenvalg
Styremedlem                     Oddny Sande                           2019-2020              Nyvalg
Styremedlem                     Ove Sandli                               2019-2021             Gjenvalg
Varamedlem                      Hans Welding                          2019-2021             Gjenvalg
Varamedlem                      Jahn Schipsted                         2019-2021             Gjenvalg

Valgkommité
Medlem                               Stig Frydenlund                        2019-2021              Nyvalg

Årsmøtet støttet valgkomiteens forslag og styret i FVV for det kommende år er som følger:

Styre                                   Medlem                                    Valgperiode
Leder                                 Dyveke von Hanno Bast           2019-2021
Nestleder                          Trygve Bruun                           2018-2020
Sekretør                             Kjell Reidar Bugge                   2019-2021
Kasserer                             Kjerstin Berby Johansen         2018-2020
Styremedlem                    Terje Skjølberg                         2018-2020
Styremedlem                    Oddny Sande                            2019-2020
Styremedlem                    Ove Sandli                                 2019-2021
Varamedlem                     Karsten Haaberg                       2018-2020
Varamedlem                     Dag Tvedt                                  2018-2020
Varamedlem                     Hans Welding                           2019-2021
Varamedlem                     Jahn Schipsted                           2019-2021

Revisjon
Revisor                               Karl Bjørn Andersen                 2018-2020
Varamedlem                      Ole Martin Martinsen                2018-2020

Valgkommité
Leder                                 Erling Halvorsen                       2018-2020
Medlem                              Kirsten A Korsdal                    2018-2020
Medlem                              Stig Frydenlund                       2019-2021

Avslutning:
Møteleder takket for seg og ga årsmøtet tilbake til leder i FVV. Hun takket Erling for en vel
utført jobb som møteleder og han fikk en flaske flaggvin som takk.

Olav Bjørnflaten fikk også en flaske flaggvin som takk for den jobben han har gjort som leder
av vedlikeholdet av 88mm luftvernkanon.

Leder FVV avsluttet så årsmøtet med å invitere de frammøtte til en enkel servering etterfulgt
av et foredrag av festningsforvalter Trond Bergan.
Stavern 11. mars 2019

Kjell R. Bugge
Møtereferent


         Per-Inge Olsen                                                                                   Olav Bjømflaten
         Desisor                                                                                              Desisor
FVV - Siden oppdatert: 05-05-2021
Tilbake til innholdet