Verftets historie - Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Gå til innhold

Hovedmeny:

Verftets historie

(Bildene vises automatisk i ca 5 sek)
 
Fredriksvern verft er et av våre best bevarte militære anlegg fra 1700-tallet der de aller fleste elementene fra den opprinnelige utbyggingen er bevart.
I 1750 besluttet den dansk/norske kong, Fredrik V, å anlegge et galeiverft og en flåtestasjon i Stavern. Grunnen for dette var faren for krig med Sverige. Forsvaret av Norge var i stor grad basert på styrken til kongerikets felles flåte, og for å møte trusselen fra svenskene var det nødvendig å sikre en base for flåten i Norge samt bygge opp en egen flåteavdeling. Fredriksvern ble valgt på grunn av stedets strategiske beliggenhet i forhold til Sverige og Danmark, samt den gode havn med to utløp som lett kunne beskyttes. Stavern hadde i tillegg etablerte forsvarsverker ved innseilingen til havnen – Stavern fort.
I 1758 var størstedelen av verftet ferdigbygget med vollgraver omkring, og da fartøybyggingen kom i gang i 1762 ble det behov for å utvide bygningsmassen ytterligere. Utbyggingen av Fredriksvern fikk også følger utenfor vollene. Garnisonskirken sto ferdig i 1756, og i Stavern sentrum kan man fortsatt se noen av brakkene som ble bygget som forlegning for mannskap, offiserer og håndverkere.
I perioden 1762-1840 ble det bygget totalt 51 fartøyer ved Fredriksvern verft. I årene 1788-92 ble befestningene forsterket mot landsiden ved at det ble bygget 3 blokkhus forbundet med en palisaderekke som gikk helt ned til sjøen.
Etter freden i Kiel i 1814 ble Fredriksvern hovedstasjon for den norske flåten. Tidligere var alle sjøoffiserer utdannet i København og det ble nå nødvendig å etablere en egen norsk offisersutdanning. I 1817 ble således Sjøkadettinstituttet etablert i Stavern.
I forbindelse med planer om utvidelse av flåten fant man ut at Stavern havn ville bli for liten og i 1818 ble det besluttet å legge hovedstasjonen til Horten. Etter dette sank aktivitetene i Stavern. Det ble bare bygget 3 fartøyer etter beslutningen var tatt og fram til hele hovedstasjonens virksomhet var flyttet til Horten i 1850. Sjøkadettinstituttet flyttet til Horten i 1864. Marinen hadde imidlertid fortsatt tilhold ved verftet fram til 1896, men det var svært liten aktivitet i denne perioden. Stedet ble nå overlatt til landetaten som øvingsplass for Krigsskolen. Fram til 1934 hadde Krigsskolen årlig sine sommerøvelser ved verftet. I 1934 ble Luftvernregimentet etablert og fikk Fredriksvern verft som øvingsplass. Regimentet utdannet befalsaspiranter og luftvernrekrutter.
I årene 1940-45 var verftet under tysk kommando. Det ble bygget en rekke brakker inne på verftsområdet. Leiren huset blant annet russiske krigsfanger, men også norske studenter og lærere satt internert her i 1942/43.
Luftvernartilleriet måtte gjenoppbygges fra grunnen av etter krigen. I 1946 ble Fredriksvern verft på ny Luftvernartilleriets skolesenter. I 1960 ble Luftvernartilleriets skole- og øvingsavdeling lagt ned og Luftforsvarets befals- og administrasjonsskole opprettet. I 1973 ble skoleavdelingen igjen endret og fikk navnet Luftforsvarets skoler Stavern. Fra 1997 var all utdanning samlet under navnet Luftforsvarets skolesenter Stavern.
Fra 1946 og fram til nedleggelsen av den militære virksomheten i 2002 har befalsutdanning og utdanning av vernepliktige mannskaper (assistentutdanning) pågått kontinuerlig. Offisers- og krigsskoleutdanningen har også hatt sin plass her i tillegg til kursvirksomhet for befal og sivilt ansatte i Forsvaret.
1.august 2002 opphørte Luftforsvarets skolevirksomhet ved Fredriksvern verft og 31. desember 2002 gikk den siste militære kommandant ut av verftsporten. 252 års sammenhengende forsvarsaktivitet var over.
Fredriksvern verft eies i dag av staten ved Forsvarsdepartementet og forvaltes av Forsvarsbygg. Fra høsten 2002 har Justissektorens kurs- og øvingssenter hatt sitt tilhold her.

Historikk 

1750 Beslutningen om etableringen fattet og utbyggingen påbegynt 
1750 – 1814 Dansk/norsk flåtestasjon og verft for den søndre delen av Norge 
1814 Hovedstasjon for den norske flåte 
1817 Sjøkadettinstituttet etablert 
1818 Etablering av ny hovedstasjon for flåten bestemt 
1850 Nedlagt som hovedstasjon og flyttet til Horten 
1864 Sjøkadettinstituttet flyttet til Horten 
1896 Fredriksvern verft nedlagt som marinestasjon 
1896 – 1934 Ekserserplass for Krigsskolens sommerøvelser 
1934 – 1945 Standkvarter for Luftvernregimentet 
1940 - 1945 Tysk depot, forlegning og fangeleir 
1945 – 1946 Under Marinekommando Østlandets administrasjon 
1946 – 1960 Luftvernartilleriets skole- og øvingsavdeling med befalsskole og 
skyte- og våpenskole 
1960 Luftforsvarets befals- og administrasjonsskole 
1973 Skolesenter for Luftforsvaret under navnet Luftforsvarets skoler 
Stavern 
1997 Luftforsvarets skolesenter Stavern 
2002 Forsvarets virksomhet ved Fredriksvern verft nedlegges 
Justissektorens- kurs- og øvingssenter etableres 


 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen