Styremøter - Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content

Styremøter

Års- og styremøter
FVV – Referat fra styremøte onsdag den 08. november 2017 kl. 10.00 – 11.30.
 
Sted: Møterommet Kadettbrakka.  
 
Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted, Ove Sandli, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh, Dyveke von Hanno Bast, Olav Bjørnflaten
I tillegg møtte Morten Moen og redegjorde i forbindelse med sak 102/2017.
 
Forfall: Ove Sandli, Karsten Haaberg

Saksliste:
 • Orienteringer v/Kjell:
Takk til Per Inge, Trygve og Dag for arrangement for medlemmene  24. oktober i
Rådhussalen.
Orienterte om at «Matsalen» tas opp i Stortingets spørretime
 • Innkommet post ved v/Kjell:
Spørsmål om digitalisering av kassetter, videresendt til Karsten.
Fra Larvik kommune om tilbakemelding på hva tildelte prosjekttilskudd ble brukt til i 2017.  Trygve har saken, men må få overført søknaden vi framsendte fra Kari.
 • Økonomisk status v/Inger-Johanne      og Kjell:
Det ble redegjort for forventet underskudd for 2017 og hva grunnen kan være.  Styret mener at dette skyldes manglende inntekter i forhold til det som ble budsjettert og at dette kan forklares på årsmøte i 2018.   Det var enighet om at man viderefører driften i 2017 som planlagt.
35 av våre medlemmer har ikke betalt kontingente for 2017. Purringer avsendt.
 • Status Værfts-Magazinet      ved Per-Inge:
Går greit. 1. korrektur ventes fra trykkeriet.
 • Status Flagging v/Olav:
Går greit, men noen utfordringen med SMS varsel kan komme i 2018.

Saker til behandling:
 
Sak 096/2017: Referat fra siste styremøte v/Kjell.
Ad sak 085/2017:  Høsttur for våre medlemmer.  Kjell rapporterte at ingen i styret har vist interesse for å forfølge saken med utrangert luftvernmateriell til Fredriksvern verft.
Ad sak 87/2017:  Oppbygging av SKSK avd. i Galeimuseet.  Trygve rapporterte at det var opprettet kontakt med Marinemuseet og responsen derfra er positiv til å hjelpe.
Vedtak: Referatet tatt til orientering og godkjent.

Sak 097/2017: Kurs tilskuddsportalen – ved Inger Johanne, Kari og Kjell.
Tidligere sak 088/2017.
Kjell har sett nærmere på saken og mener at dette godt kan være en inntektsmulighet
for FVV.
Vedtak: Saken følges opp v/Kjell.

Sak 098/2017: Evaluering av avtalen med Stavern Event om guiding sommeren 2017 v/Kjell. Tidligere sak 89/2017.
Saken ble inngående drøftet da det viser seg at inntektene for guiding i 2017 vil bli vesentlig mindre enn budsjettert.  Det kan være mange årsaker til dette, bla at startsummen (kr. 750.-) er for høy.
Vedtak:  For 2018 setter startsummen til kr. 500.- pluss kr. 50.- pr person.  Det er da opp til guiden om vedkommende vil guide både inne og ute.  FVV fornyer avtalen med Stavern Event om guiding for 2018.  Kjell følger opp dette med Stavern Event.

Sak 099/2017 Guidekoordinator v/Kjell.
Tidligere sak 90/2017.
Vedtak:  Det vises til foregående sak og vi går foreløpig ikke videre med noen ny egen guidekoordinator for FVV.

Sak 100/2017: Kirkekaffe første søndag i advent- status ved Erling.
Tidligere sak 91/2017.
Vedtak: Oppstart kl. 1800. Hjelpere en/to timer før. Erling tar seg av innkjøp.

Sak 101/2017: Julemøte for FVV onsdag den 13.12. kl. 18.00 – status ved Kjell.
Tidligere sak 93/2017.
Vedtak: 23 personer er inviterte. Avtale inngått med Stavern Event om lokale og servering.

Sak 102/2017: Innkjøp av bankterminal – status på saken ved Kjell.
Tidligere sak 94/2017.
Kjell redegjorde for en analyse om behov for elektroniske betalingssystemer ved FVV og hvilke alternativer vi kan ha.
Morten Moen presenterte en elektronisk betalingsløsning som baserer seg på IPAD med tilleggsutstyr.  Denne kan ta både kort og VIPPS samt en registreringsløsning for kontanter.
Vedtak: Styret går en elektronisk betalingsløsning for FVV, og for den løsningen som Morten Moen presenterte.  Videre framdrift i denne saken tas opp på neste styremøte.

Sak 103/2017: Billettsalg Dynekilslaget 2018noe nytt ? ved Dag.
Tidligere sak 95/2017.
Vedtak: FVV får ikke billettsalget, men vi kan ta parkeringen.  Datoen er lørdag 7. juli 2018.

104/2017 Samarbeide med skoler om museumsvakter ved Olav.
Vedtak: Det jobbes videre med dette. Det sjekkes videre interesse for å leie inn skoleungdom og vurdere avlønning av disse.

105/2017 Forslag til årsplan 2018 v/Kjell.
Det vises til forhåndsutsendt skisse til årsplan
Vedtak: Vedtatt som foreslått.  Årsplan 2018 ligger vedlagt referatet.

Eventuelt:
 • Sak om å bytte bank til      lokal bank i Stavern vurderes – blir egen sak på neste styremøte v/ Kjell.
 • Brakkene tilhørende DNA      følges opp v /Dyveke. Er ikke fredet. Jobbes videre med.

Neste styremøte: Onsdag 13.12 kl. 1800 i Kommandantboligen

********************************************************************************

FVV – Referat fra styremøte onsdag den 18. oktober 2017 kl.10.00 – 11.30
Sted: Møterommet Kadettbrakka
Frammøtte: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted,Per Inge Olsen, Hans Weldingh, Dyveke von Hanno Bast, Olav Bjørnflaten
Fraværende: Ove Sandli, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Karsten Haaberg

Saksliste:
 • Orienteringer ved Kjell:
Det graves med «midtre port» - Per-Inge opplyser at det er forberedelser til ny innkjøring til verftet.
FVV har sendt brev til Larvik kommune om påbygging på Brakke 3/Larviksveien 4.
I går gjennomførte vi et vellykket «takke»møte for gode hjelpere i fm SKSK 200 års markeringen.  Erling fikk sin takk på dagens møte.
 • Innkommet post ved Kjell:
  Epost      fra Trond Bergan om godt samarbeide med FVV og om at han ønsker å få tent      et lys for markering av tysklandsstudentene 1. desember. Kjell følger opp dette.
 • Økonomisk status ved Inger Johanne:
    Godt med økonomi i FVV.  Ca 184.000.- på brukskonto.  
Hva angår utgifter i fm SKSK 200 års markeringen opplyste Kjell om at basert på de tall som Inger Johanne har kommet med, så må vi kunne regne med at vi brukte ca. kr. 15-20.000.- av egne midler.
 • Status Værfts-Magazinet ved Per-Inge:
  Godt med stoff – må kanskje utvide antall sider – utgivelse medio november.
 • Status Flagging ved Olav:
Ingen problemer – 51 aktive flaggere – 4-5 går «dobbeltvakter».

Saker til behandling:
Sak 084/2017: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Ingen merknader til referatet.

Sak 085/2017: Høsttur for våre medlemmer –  oppsummering v/Erling.  
Gjelder tidligere sak 79/2017, 073/2017, 064/2017, 056/2017.
Meget vellykket tur.  31 personer deltok.  Foreningen i Trøgstad er invitert til Stavern. Interessant omvisning på Trøgstad bla med utrangert LV-materiell, noe som vi kanskje burde fått til her i Stavern ?  
Vedtak:  Kjell åpnet for at dersom noen i styret ønsker å fremme sak om utrangert LV materiell til FVV,så vil vi ta det opp til diskusjon.

Sak 086/2017: Høstutstillingen 2017 – hvordan gikk det v/ Dyveke.
Gjelder tidligere sak 80/2017.
Vi fikk dekket alle vaktene og utstillingene var godt besøkte.  Pengeskrin mangler i utstillingene.

Sak 87/2017: Oppbygging «SKSK» avdeling i Galeimuseet – status ved Trygve
Gjelder tidligere sak 083/2017
Trygve refererte fra det arbeidet som er utført.  Arbeidsgruppen ser på mulighetene for å rendyrke Sjøforsvarets historie i Galeimuseet, Hærens historie i Kommandersersjantrommet og Luftforsvaret med LV regimentet i LF-utstillingen.  Utfordringene blir vakter ved å ha Kommandersersjantrommet åpent i våre utstillingsperioder, økonomi samt noen til å gjøre jobben med omstruktureringen.  
Vedtak:  Styret ønsker at Trygve & Co jobber videre med saken, bla i samarbeide med Marinemuseet, for så å komme tilbake til styre med et kostnadsoverslag samt en plan hvordan dette kan gjennomføres.
Olav presenterte en ide om et samarbeide om vakter med skoler i Larvik og Sandefjord – Olav følger opp denne saken.
  
Sak 088/2017: Kurs tilskuddsportalen – er dette noe for FVV v/Trygve             
Trygve refererte fra «kurs» om dette og mener at dette er noe som FVV kan ha nytte av.
Vedtak:  Inger Johanne, Kari og Kjell setter seg inn i saken til neste styremøte.

Sak 089/2017: Evaluering av avtalen med Stavern Event om guiding sommeren 2017 v/Kjell
Kjell forklarte styret det arbeidet som er utført for å skaffe seg oversikt over guidingen sommeren 2017.  Dette har vært en omfattende jobb som krever ytterligere bearbeidelse sammen med Stavern Event før et endelig resultat og anbefaling kan presenteres for styret
Vedtak: Kjell jobber videre med saken og kommer tilbake til dette på neste styremøte.

Sak 90/2017: Oppgaver guidekoordinator ved Kjell
Kjell gjennomgikk forslag til oppgaver for guidekoordinator.  Disse ble noe justert, og er vedlagt dette referatet.
Vedtak:  Kjell tar kontakt med Kjerstin Johansen for å høre om hun kan tenke seg til å ta på seg jobben som guidekoordinator.

Sak 91/2017: Kirkekaffe første søndag i advent – ansvarsfordeling ved Kjell.
Vedtak:  Erling har ansvaret for Kirkekaffen med hjelp av Inger Johanne, Olav og Dyveke.  Det er behov for ytterligere 2 hjelpere – kan andre fra styret hjelpe?

Sak 92/2017: Tirsdag 24. oktober åpent møte om sjøkadettinstituttet (200 år) – status ved Kjell
Invitasjon er sendt ut og Dag har fått nøkkelen til Rådhussalen.  
Vedtak:  Dag og Kjell setter i stand Rådhussalen tirsdag 24. oktober kl. 0900.  Trygve og Per Inge holder presentasjonen og vil i tillegg forteller om hvorledes arrangementet 11. august gikk.

Sak 93/2017: Julemøte for FVV onsdag den 13.12. kl. 18.00 – forslag til invitasjonsiste og ansvarsfordeling ved Kjell
Invitasjonslisten ble diskutert og noe justert og er vedlagt referatet.
Vedtak:  Kjell står for hele arrangementet og sender ut invitasjoner.

Sak 94/20217: Innkjøp av bankterminal – status på saken ved Inger Johanne
Det var ikke noe nytt om anskaffelse av bankterminal.
Vedtak:  Kjell følger opp saken med aktuell leverandør.

Sak 95/2017: Billettsalg Dynekilslaget 2018 – ved Dag
Dag fortalte at det var andre som var på banen for å kunne ta billettsalget.  Dersom de ikke tok det, ville vi kunne få det.  Parkeringen får vi uansett.
Vedtak:  Vi avventer utviklingen.

Eventuelt:
Jahn:  
Må ha ny versjon av internett til den ene PC’en.  Pris kr. 1.000.-
Vedtak:  Styret godkjenner dette.
Digitalisering av kassetter.  Dette vil koste oss kr. 3.000.-
Vedtak:  Styret godkjenner dette.
Olav:
Vask av våre lokaliteter mandag 23. oktober
Vedtak:  Kjell sender ut informasjon om dette til våre medlemmer
Neste styremøte: Onsdag 8.11. kl. 10.00

****************************************************************************************************************
FVV – Referat fra styremøte fredag 15. september 2017 kl.09.00 – 1030
 
Sted: Møterommet Kadettbrakka  
 
           
 
Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh, Dyveke von Hanno Bast, Olav Bjørnflaten
 
 
Meldt forfall: Ove Sandli
 
Saksliste:
 
 
   
 • Orienteringer:
 
Takk til alle for stor aktivitet i sommer.
Det arbeides med ny innkjøring i verftet.
 
 
 
   
 • Innkommet post ved Kjell Reidar      Bugge:
 
To innmeldinger i løpet av sommeren og en utmelding grunnet dødsfall.
 
 
   
 • Økonomisk status ved Inger JohanneDahl:
 
I god balanse. Det jobbes med innkrevning av sene kontingentbetalinger.
 
 
   
 • Status Værfts-Magazinet ved Per-Inge      Olsen:
 
I rute. Magasinet utkommer i slutten av november.
Innkalling til årsmøte 2018 sendes ut sammen med utsending av medlemsfaktura i
januar/februar 2018.
 
 
 
   
 • Status Flagging ved Jahn Schipsted:
 
Flagglister skal legges fortløpende inn på nettsiden.
 

 
Saker til behandling:
 
 
Sak 076/2017: Referat fra siste styremøte ved Kjell
Vedtak: Referatet godkjent.
 
 
Sak 077/2017: Markering SKSK 200 år i Stavern 11. august 2017.  Gjelder tidligere sak 071/2017, 060/2017, 048/2017, 031/2017,015/2017, 02/2017 og 094/2016. Oppsummering etter arrangementet 11. august ved Trygve.
Vedtak: Meget vellykket arrangement, på alle måter og vel gjennomført. En stor takk til komiteen og spesielt til Trygve for flott innsats.
 
 
Sak 078/2017: Omvisning på Blokkhusene. Hva gjør vi videre. Gjelder tidligere sak 072/2017, 061/2017, 049/2017, 32/2017,07/2017 og 16/2017. Blokkhusene males nå opp – hva skal vi gjøre videre i denne saken? v/ Dyveke.
Vedtak: Det foregår en utvendig oppussing. Blokkhusene må følges opp. Det er tatt kontakt med kommunen v/Ketil Fevik.  FVV er opptatte av inventaret i blokkhusene og spesielt skribling på veggene innvendig. Dette må dokumenteres (fotograferes). Tilgjengeligheten til Blokkhusene er ikke god. Dette bør utbedres og merkes bedre.   
 
Prioritet er istandsetting av blokkhusene. Formidling følges opp i etterkant. Dyveke følger opp dette.
 
 
Sak 079/2017: Høsttur for våre medlemmer – godkjenning av tidligere utsendte forslag.  Gjelder tidligere sak 073/2017, 064/2017, 056/2017 ved Kjell.
Vedtak: Forslag høsttur godkjennes og gjennomføres 28. september til Trøgstad fort.
 
 
Sak 080/2017: Vakter i våre utstillinger i fm høstutstillingen 2017 ved Dyveke.
 
Vedtak: Det jobbes videre med vaktene.
 
 
Sak 081/2017:  Oppsummeringer etter sommerens aktiviteter                  
 
   
 • Kommandantbolig ved Kari. Følges      opp. Det tas opp med Bergan om hvordan holde orden på de enkelte rommene i      boligen. Per-Inge følger dette opp videre.
 •  
 • Besøkende ved museene ved Dyveke. Gikk      stort sett veldig greit.
 
   
 • Guiding på verftet – hva kan vi      forvente av inntekter etter dette v/ Inger Johanne. Dette er problematisk.      Vi har ikke fått oversikt over hvem som har guidet i sommer og hva som      skal utbetales. Formannen følger opp dette.
       Vi bør også vurdere egen guidekoordinator.       Noen navn ble foreslått og Kjell følger dette opp.
 •  
 • Parkering på verftet ved Olav.  Vi fikk minimale inntekter på      parkeringen i 2017.
 
 
Sak 082/2017:  Forslag til medlemsaktiviteter høsten 2017 ved Kjell
 
Vedtak:
 
Medlemstur til Trøgstad i rute og gjennomføres.
 
Høstutstillingen. Mangler noen vakter. Dyveke følger opp.
 
Kirkekaffe første søndag i advent.
 
Markering av tysklandsstudentene opphold på verfet i 1943.  Gjennomføres ikke i 2017, men med en 75-års markering i 2018.
 
Invitere til åpent møte om sjøkadettinstituttet (200 år).  Dag finner dato for dette.
 
Julemøte for FVV onsdag den 13.12. kl. 18.00
 
 
Sak 083/2017:  Oppbygging av «SKSK» avdeling i Galeimuseet ved Kjell
Diverse løsninger ble diskutert.
Vedtak:  Trygve, Olav, Per-Inge og Dyveke ser nærmere på saken.  
 
 
Eventuelt:
 
 
   
 • Innkjøp av bankterminal. Olav og      Inger Johanne sørger for dette.
 •  
 • Det mangler en del krus. Jahn      etterlyser disse. Bortkommet?
 •  
 • Kurs om tilskuddsportalen. Inger Johanne      og Trygve deltar.
 •  
 • Tordenskild sldater skal      gjennomføre «Dynekilslaget» også i 2018 og det kan være aktuelt for FVV å      forestå billettsalg og parkering.       Dag følger opp dette.
 
Neste styremøte er fastlagt til onsdag den 11. oktober kl. 10.00.

******************************************************************************************************************************

FVV – Referat fra styremøte onsdag den 14. juni 2017 kl.10.00 – 11.10.
 
Sted: Møterommet Kadettbrakka  
 
           
 
Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Tvedt, Jahn H. Schipsted, Ove Sandli, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh, Dyveke von Hanno Bast, Olav Bjørnflaten
 
 
Meldt forfall: Ove Sandli, Karsten Haaberg
 
 
Saksliste:


 
·       Orienteringer:
      Takk til de som bidro ved åpningen av Soldathjemmet.
 
 
·       Innkommet post ved Kjell Reidar Bugge:
 
      Omdelt.
 
 
·       Økonomisk status ved Inger Johanne Dahl:
 
      Mottatt kr. 15.000 i sponsing av jubileet.
 
      Økonomien er i balanse. God kontroll.
 
 
·       Status Værfts-Magazinet ved Per-Inge Olsen:
 
      Det jobbes med korrekturlesning. I rute. 28 sider. Kommer i slutten av måneden.
 
 
·       Status Flagging ved Jahn Schipsted:
 
      Orientering om fortsatte problemer med linen. Dette blir fulgt opp.
 
      Ny avtale med FB og JKØ om flagging er godkjent av styret. Gjelder for 5 år med ett års opsjon. Leder underskriver avtalen.
 
 
Saker til behandling:
 
·       Sak 070/2017: Referat fra siste styremøte ved Kjell
      Vester for guidene.  
 
      Vester er ferdig for trykking. Blå med hvit tekst. Veldig bra.
 
      Vedtak: For øvrig ingen merknader.
 
 
Sak 071/2017: Markering SKSK 200 år i Stavern 11. august 2017.  Gjelder tidligere sak 060/2017, 048/2017, 031/2017,015/2017, 02/2017 og 094/2016. Status ved Trygve.
Vedtak: Orientering om status. Alt i rute.
 
 
Sak 072/2017: Omvisning på Blokkhusene. Hva gjør vi videre. Gjelder tidligere sak 061/2017, 049/2017, 32/2017,07/2017 og 16/2017. Status ved Dyveke.
Vedtak: Fortidsminneforeningen har laget et utkast til et brev til ”Kulturarv” – Fylkeskommunen.
 
Ber om en kulturminnefaglig vurdering av bygningen. Brevet signeres av Fortidsminneforeningen og FVV. Behov både for rydding og sikringsarbeide. Ønsket er i fremtiden å kunne inkludere dette i vår guiding.
 
 
Sak 073/2017: Høsttur for våre medlemmer – forslag.  Gjelder tidligere sak 064/2017, 056/2017, Ved Olav Bjørnflaten.
Vedtak: Utkast til opplegg utdelt på møtet. Invitasjonen sendes ut i løpet av juni.
 
 
Sak 074/2017: Vakter i våre utstillinger sommeren 2017 – framdrift. Gjelder tidligere sak 066/2017. Ved Dyveke.
 
Vedtak: Fortsatt mange åpne vakter selv om styrets medlemmer stiller meget sterkt opp. Vaktene må fylles opp, helst i løpet av uka.
 
Leder må få nøkkel til museene.
 
 
Sak 075/2017: Deltakelse i åpningsparaden Glade Dager 17.juni
 
Vedtak: Ingen formell henvendelse om å bidra. Vi deltar ikke.
 
 
Sak 076/2017. Økt støtte til 17. mai arrangement 2017?
 
Vedtak: Ingen formell søknad og anmodning om økonomisk støtte imøtekommes ikke.
 
 
Eventuelt:
 
·       Spørsmål om vi skal tilby oss parkering i forbindelse med arrangementer i sommer, gjelder Stavernsfestivalen 21. og 22.7. og konserter 7.7. og 14.7. Olav Bjørnflaten følger
      opp dette.
 
 
·       Bankterminal kjøpes inn. Olav Bjørnflaten i samarbeide med Kari og Kjell ser på mulige løsninger.
 
 
·       Ad markedsføring av FVV på Stavern Events hjemmeside. Kjell følger opp.
 
 Neste styremøte er fastlagt til onsdag den 13. september kl. 10.00

**********************************************************************************************************************************

FVV – Referat fra styremøte onsdag den 10. mai 2017 kl.10.00 – 11.30.
 
Sted: Møterommet Kadettbrakka  
 
            
 
Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted, Ove Sandli, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh, Dyveke von Hanno Bast, Olav Bjørnflaten.
 
 
Meldt forfall:
 
Inger Johanne Dahl, Jahn H. Schipstedt
 
 
Saksliste:
Orienteringer:
 
Takk til Olav for vel gjennomført omskilting på Kadettbrakka
 
Takk til Erling for vel gjennomført tur til Oddane Fort
 
Takk Erling og Karsten for hjelp i fm arrangement 8. mai
 
 
Innkommet post ved Kjell:
Nils Melau har takket ja til å være med på guidelisten
Økonomisk status ved Inger Johanne:
Utsettes
Status Værfts-Magazinet ved Per-Inge:
Deadline er 1.6. med utsendelse ultimo juni.
Status Flagging ved Olav Bjørnflaten:
Går greit.  Festningsforvalteren har nå fått inn tilbud på flagging.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saker til behandling:
 
Sak 059/2017: Referat fra siste styremøte ved Kjell
Vedtak: Referatet godkjent.
 
 
Sak 060/2017: Markering SKSK 200 år i Stavern 11. august 2017.  Gjelder tidligere sak 048/2017, 031/2017,015/2017, 02/2017 og 094/2016. Status ved Trygve.
Vedtak: I veldig god driv og i rute.
 
 
Sak 061/2017: Omvisning på Blokkhusene.  Gjelder tidligere sak 049/2017, 32/2017,07/2017 og 16/2017. Status ved Dyveke.
Vedtak: Omvisning 22.5. kl 12 – 13. Omvisning sammen med Fortidsminneforeningen.. Oppmøte ved Garnisonssykehuset.  De fra styret som ønsker å delta er velkommen til det.
 
 
Sak 062/2017: Gjenåpning av Soldathjemmet. Gjelder utsatt sak 20/2017 og tidligere sak 050/2017 og 36/2017.  Status ved Kjell.
Vedtak: Erling, Kjell, Ove og Hans pynter den tildelte veggen 18. mai kl. 1000.  Erling, Dag og Ove tar dette ned 22. mai.   Per Inge holder foredrag og deltar på neste møte på Soldathjemmet.  Kan bli en utfordring med letter for bruk av framvisning av bilder i fm foredraget.  
 
 
Sak 063/2017: Uniformering av våre guider.  Gjelder tidligere sak 055/2017.  Ved Dag.
Vedtak: Det bestilles vester i mørk blå farge, uten refleksband, med FVV logo og tekst Fredriksvern Verfts Venner på ryggen, FVV logo og «GUIDE» foran på venstre side og med logo fra Nasjonale festningsverk på høyre siden foran. Bruker logo som FVV har på brevarkene. Ornamentet forstørres. Bestille 30 stk vester.
 
 
Sak 064/2017: Høsttur for våre medlemmer – forslag.  Gjelder tidligere sak 056/2017.  Ved Olav Bjørnflaten.
Vedtak: Forslag utdelt på møtet. Må være minst 25 deltakere for gjennomføring. Gjennomføres midtuke. Ledsagere sponses ikke av foreningen. Utgangspunkt 6. – 7. september.  Olav og Kjell lager et mer detaljert opplegg til neste møte og en annonse om dette må komme i neste nummer av Værfts-Magazinet.
 
 
Sak 065/2017: Nøkler til våre utstillinger.  Status og framdrift ved Jahn.
 
Vedtak:
 
Vi går tilbake til den gamle ordningen med 2 nøkler i nøkkelboksen i Flaggbua. Kjell følger opp saken.  
 
 
Sak 066/2017: Vakter i våre utstillinger sommeren 2017 – framdrift.  Ved Dyveke.
 
Vedtak: Dyveke sender ut som tidligere. Sender ut etter 17.mai. Gjelder sommeren 2017.
 
 
Sak 067/2017: Deltagelse i Borgertoget 17. mai 2017.  Ved Kjell.
 
Vedtak: Kjell bærer fanen, Dyveke og Kari er duskedamer. Oppmøte 16.45.  Kjell sender ut info til våre medlemmer på epost.  
 
 
Sak 068/2017: Plan for maling av Flaggbua. Ved Dag.
 
Vedtak:  
 
Maling er klar. Hans, Ove, Alf og Erling maler hver sin vegg ute.
 
 
Sak 069/2017: Eventuelt:
 
   
 • Klargjøring/vasking av museene gjennomføres 29.5. kl.10.00.  Kjell sender ut info på epost.
 •  
 • Parkering 10.6. (Konsert Jentene på Kyststien). FVV er ikke      forespurt og vi tar ikke initiativ her.
 •  
 • Vedlikehold av 88 LV kanon. Må gjøres inne. Utsettes til høsten.
 •  
 • Annonsering i forbindelse med åpne museer og sommerarrangementer      v/Dyveke og Kari. I rute.
 
Neste styremøte er fastlagt til onsdag den 14.6. kl. 10.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FVV – Referat fra styremøte onsdag den 19. april 2017 kl.10.00.-11.25.
 
Sted: Møterommet Kadettbrakka  
 
           
 
Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted, Ove Sandli, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh, Dyveke von Hanno Bast
 
 
Meldt forfall:
 
Ove Sandli
 
 
Saksliste:
 
   
 • Konstituering av det nye styret ved      Kjell:
       Vedtak:
 
    Oppsatt oversikt, som var utsendt før møtet, ble korrigert og enstemmig vedtatt
    (Liste vedlagt referatet)

 
   
 • Orienteringer:
 
     1.     Flott dekning av museumsvakter og parkeringsvakter i påsken!
 
     2.     Bekransning 8.mai ca kl 15.00
 
 
   
 • Innkommet post ved Kjell
 
     Kjell redegjorde for innkommet post
 
 
   
 • Økonomisk status ved Inger Johanne:
 
     Økonomien er i god balanse. Mye medlemskontingent innkommet for 2017.
 

 
   
 • Status Værfts-Magazinet ved Per-Inge
 
     Neste nummer kommer før st. hans. Deadline 1.6.
 

 
   
 • Status Flagging ved Jahn
 
     Fungerer ok

 
Saker til behandling:
 
Sak 047/2017: Referat fra siste styremøte ved Kjell
Vedtak: Referatet godkjent.
 
 
Sak 048/2017: Markering SKSK 200 år i Stavern 11. august 2017.  Gjelder tidligere sak 031/2017,015/2017, 02/2017 og 094/2016. Status ved Trygve.
Vedtak:
 
Til orientering: Trygve Bruun orienterte meget fyldig om møtet i Bergen og arbeidet med programmet.
 
Det er opprettet FB side Sjøkrigsskolen 200 år. Orientering om markeringen kan følges der!
 
Konsert v/Marinemusikken.
 
Det bør settes opp et budsjett for arrangementet. Utgifter det ikke gis tilskudd til dekkes av FVV innenfor en ramme av kr 50.000.-.
 
 
Sak 049/2017: Omvisning på Blokkhusene.  Gjelder tidligere sak 32/2017,07/2017 og 16/2017. Status ved Dyveke.
Vedtak: Det planlegges omvisning på blokkusene for Fortidsminneforeningen og medlemmer styret FVV den 22. eller 24. mai. Erling vil lede “delegasjonen” fra FVV.
 
 
Sak 050/2017: Gjenåpning av Soldathjemmet. Gjelder utsatt sak 20/2017 og tidligere sak 36/2017.  Status ved Kjell.
Vedtak: Per Inge holder foredrag ved åpningen av Soldathjemmet og FVV skal smykke ut en vegg den 18.5. Åpningen skjer den 20.5.
 
 
Sak 051/2017: Medlemstur til Oddane Fort. Gjelder tidligere sak 037/2017 og 021/2017.  Status ved Kjell.
Vedtak: 20 påmeldte. Erling er ”reiseleder”.
 
 
Sak 052/2017: 8.mai markering 2017. Gjelder tidligere sak 038/2017 og 022/2017 ved Kjell.
Vedtak: Invitasjon sendes ut 20.4.
 
 
Sak 053/2017: Status søknad om tilskudd fra Larvik kommune.  Gjelder tidligere sak 040/2017 og 026/2017.  Status ved Kari.
Vedtak: Avventer svar på søknaden.
 
 
Sak 054/2017. Omorganisering av guidetjenesten.  Gjelder tidligere sak 043/2017 ved Kjell.
 
Vedtak: Avtalen er ”i boks” og underskrevet.
 
 
Sak 055/2017.  Uniformering av våre guider ved Kjell
Vedtak: Det arbeides med å bestilles vest og skilt til hver guide hvor det står Fredriksvern Verfts Venner – Guide. Dag jobber videre med dette.
 
 
Sak 056/2017.  Høsttur for våre medlemmer – forslag ved Olav Bjørnflaten
Vedtak: Minimum 20 påmeldte.
 
Styret ønsker at Olav ser nærmere på tur til København.
 
 
Sak 057/2017.  Status Signalens venner.  Kjell refererte fra samtale med Rolf Kristiansen.  Alt OK på “Signalen”.
Vedtak: Rolf holder i saken ett år til. OK.
 
 
Sak 058/2017 – Eventuelt:
 
   
 • Nøkkelsaken. Lederen orienterte.      Det søkes å finne en løsning med mulighet for elektronisk sporing av      nøklene.
 •  
 • Innmelding glade dager, medlemsavgift kr 1.000-. vedtas.

Neste styremøte er fastsatt til onsdag den 10. mai kl. 10.00

**************************************************************************************************************************************************************
FVV – Referat fra styremøte onsdag den 08. mars 2017 kl.10.00 – 11.30.
 
Sted: Møterommet Kadettbrakka  
 
           
 
Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted, Kåre Christoffersen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Jonny Engmark, Dyveke von Hanno Bast
 
Meldt forfall: Karsten Haaberg, Jonny Engmark.
 

Saksliste:
Velkommen ved leder
 • Orienteringer:
 
Per Inge og Dyveke takkes for et vel gjennomført guidekurs.
 
Konvolutter A4 og A5 med logo levert og det bestilles konvolutter med «vindu».
 
 
   
 • Innkommet post ved leder:
 
3 utmeldinger registrert, samt en som har fått feil navn som må rettes.
 
 
   
 • Økonomisk status ved kasserer:
 
Alle krav om medlemskontingent er utsendt. Økonomien er i god balanse
 

 
   
 • Status Værfts-Magazinet ved leder      redaksjonskomiteen:
 
Korrektur lest for 2. gang. En del tekniske feil. Har tatt tid å rette.
 

 
Saker til behandling:
 
Sak 30/2017 Referat fra siste styremøte ved leder
 
Referat godkjent. Ny kopimaskin fungerer bra.
 
Olav følger opp utvendig skilting.
 
 
Sak 31/2017. Markering SKSK 200 år i Stavern 11. august 2017
 
Gjelder tidligere sak 15/2017, 2/2017 og 094/2016. Status v/ Trygve Bruun
 
Vedtak:
 
Trygve deltar på møte i arrangementskomiteen i Bergen mandag 27.3. på FVVs regning.
 
90 kadetter kommer til Stavern 11.8.
 
Uniform er i ferd med å bli sydd. Stor aktivitet i planleggingen.
 
Det jobbes med finansiering. Arrangementet gjennomføres uavhengig av responsen på søknad om ekstern økonomisk støtte.
 
 
Sak 32/2017. Omvisning på Blokkhusene  
 
Status v/ Dyveke. Gjelder tidligere sak 07/2017 og 16/2017.
 
Vedtak: Intet nytt nå, kommer tilbake til saken.
 
 
Sak 33/2017. Guidekurs/historiekurs.
 
Status v/ Dyveke. Gjelder tidligere sak 08/2017 og 17/2017
 
Vedtak: 32 deltakere på kurset. Uavklart foreløpig hvor mange av disse som er rekruttert for guiding samt vakt i museet.
 
 
Det må for øvrig vurderes å skiltes bedre om museene, hvor de er. Det bør settes opp noen bukker. Laminerte plakater bør bestilles eller lages.  Det ble ikke fattet noe vedtak om hvem eller hvorledes dette skulle gjennomføres.
 
 
Sak 34/2017. Årsmøte 2017
 
Gjelder tidligere sak 011/2017 og 018/2017.
 
Vedtak: Auditoriet klart. Leder gjennomgikk kjørelisten for årsmøtet. Jahn tar seg av referentjobben (istedenfor Kari). Karsten tar seg av PC. Detaljert gjennomgang. Kjørelisten enstemmig vedtatt.  Revidert liste legges ved referatet.
 
 
Sak 35/2017. Budsjett 2017
 
Gjelder tidligere sak nr. 012/2017 og 19!2017 v/leder
 
Budsjettforslag ble utsendt styremedlemmene før dagens møte.
Vedtak: Forslag enstemmig vedtatt, med noen små justeringer som leder legger inn. Leder presenterer budsjettet, Inger Johanne presenterer regnskapet på årsmøtet.
 
 
Sak 36/2017. Gjenåpning av Soldathjemmet v/leder. Gjelder utsatt sak 20/2017
 
Vedtak: Vi deltar med pynting, i hovedsak for å markedsføre foreningen. Dyveke bistår den 20.mai, Dag og Erling tar ned utstilt materiell den 21. Kjell Reidar og Erling rigger utstillingen/pyntingen. Per Inge produserer en stick med bilder. Hovedsaken for oss er å markedsføre foreningen og å verve medlemmer.
 
Vi kan ikke påta oss å drifte en bar.
 
 
Sak 37/2017. Medlemstur til Oddane Fort v/leder, tidligere sak 21/20176.
 
Vedtak: Medlemstur lørdag den 22. april med omvisning. Avreise i egne biler ca kl.11.00 Maks 20 deltakere.  Kjell står for annonsering og gjennomføring.
 
 
Sak 38/2017. 8.mai markering 2017. Tidligere sak 22/2017. v/leder
 
Vedtak: Arrangementet er i ”gode hender”.
 
 
Sak 39/2017. Søknad fra 17.mai komiteen, tidligere sak 25/2017. v/leder
 
Vedtak: Johny Engmark har vært vårt medlem i komitéen. Vi vil ikke delta i komiteen i år, men støtter med annonse kr. 500.-.
 
 
Sak 40/2017. Status søknad om tilskudd fra Larvik kommune, v/Kari, tidligere sak 26/2017
 
Vedtak: Innhold i søknad referert. Jobbes videre med og innsendes innen fristen 15.3.
 
 
Sak 41/2017. Søknad Larviksbank. v/Kjell
 
Vedtak. Søknad referert. Søknad sendt.
 
 
Sak 42/2017. Parkering påsken 2017 v/Kjell
 
Vedtak: Styret påtar seg parkering, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften og 1. påskedag og søndag kl 12.00 - 16.00.
 
Kjell koordinerer dette.
 
 
Sak 43/2017. Omorganisering av guidetjenesten v/Kjell
 
Vedtak.
 
Kåre går ut av styret. Han har fungert som guidekoordinator. Leder tar kontakt med Trine Lise og hun forespørres om hun kan overta oppgaven mot godtgjøring. Saken tas opp til ny behandling på neste møte.
 
 
Sak 44/2017 Navneendringer av bygg på Verftet v/Per Inge
 
Vedtak: Det ble orientert om saken.
 
Fredriksvern Verfts Venner støtter fullt ut at bygningene gis relevante og tidsriktige historiske navn. Dette er et historisk anlegg og navn på byggene bør stå i forhold til dette.
 
 
Sak 45/2017. Ny dato konstituerende styremøte? v/Kjell
 
Vedtak: 19. april opprettholdes som dato for konstituerende styremøte.
 
 
Sak 046/2017 – Eventuelt:
 
Olav Bjørnflaten orienterte om skilting av bygningene. Styret dekker utgiftene til dette, ca kr. 5.000.-.
 

Neste styremøte er fastlagt til onsdag den 19.april kl. 10.00

************************************************************************************************************************************************************************
FVV – Referat fra styremøte onsdag den 08. februar 2017 kl.10.00- 11.20.
 
Sted: Møterommet Kadettbrakka  
 
           
 
Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted, Kåre Christoffersen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Jonny Engmark, Dyveke von Hanno Bast
 
 
Meldt forfall:
 
Karsten Haaberg og Jonny Engmark.
 
 
Saksliste:
 
 
Velkommen ved leder

 
Orienteringer:
 
Det kjøpes inn konvolutter med logo (mva fritak)
 
”Ny” kopimaskin fått på utlån fra Forsvarsbygg
 
Endring yr.no brakt i orden!
 
 
Innkommet post ved leder:
 
Hilsen fra Trond vedr 15-års jubileum.
 
Takk fra Måfrid Vogt for blomster
 
 
Økonomisk status ved kasserer:
 
Fortsatt stabil og god økonomi
 

 
Status Værfts-Magazinet ved leder redaksjonskomiteen:
 
Første nummer for 2017 kommer før årsmøtet.
 

 
Saker til behandling:
 
Sak 14/2017 Referat fra siste styremøte ved leder
Vedtak: Ingen merknader.
 
 
Sak 15/2017. Gjelder tidligere sak 2/2017 og 094/2016. Markering SKSK 200 år i Stavern 11. august 2017. Status v/ Trygve Bruun
 
Vedtak: Det ble orientert om følgende: Det er laget roll-ups. Det er kontakt med Sjøkrigsskolen vedr. avklaringer og samarbeid om bla kadettenes ankomst til Stavern. God dialog. Samarbeid med Stavern Historielag om lunsj i gamle gymsal, ca 70 personer. Antall kadetter ca. 50 personer. Økonomi ble diskutert og dette må vi holde kontroll med.  God og fin framdrift i arbeidsgruppen.
 
 
Sak 16/2017. Gjelder tidligere sak 07/2017. Omvisning på Blokkhusene – Status v/ Dyveke
 
Vedtak: Omvisning gjennomføres i uke 18, en hverdag, i mai.
 
 
Sak 17/2017. Gjelder tidligere sak 08/2017. Guidekurs. Status v/ Dyveke
 
Vedtak: Endret til historiekurs. Annonsering i gang. Allerede påmeldinger.
 
Kjell Reidar tar seg av det administrative på kurset!
 
 
Sak 18/2017. Gjelder tidligere sak 011/2017. Årsmøte 2017. Status forberedelser samt utkast til årsmelding 2016 v/leder
 
Vedtak: Årsmelding gjennomgått, korrigert og godkjent.
 
Per Inge er møteleder. Kari er referent.
 
 
Sak 19/2017. Gjelder tidligere sak nr. 012/2017. Budsjett 2017 v/leder
 
Vedtak: Overskudd på regnskapet. Settes av til å dekke evnt. underskudd i forhold til budsjett for jubileet markering SKSK 200 år i Stavern 11. august 2017.
 
Regnskapet er gjennomgått og godkjent.
 
Budsjettforslag 2017 er utarbeidet av leder og kasserer i samarbeid. Legges frem for godkjenning på neste styremøte.
 
 
Sak 20/2017. Spørsmål om valg av representant fra FVV i festkomiteen for gjenåpning av Soldathjemmet den 20.5.2017? v/leder
 
Vedtak: Hva forventes ved deltakelse fra FVV? Leder stiller på dagens møte på Soldathjemmet og saken tas opp på neste styremøte.
 
 
Sak 21/2017. Medlemstur til Oddane Fort i april/mai. Fastsette dato, transport og program. v/leder
 
Vedtak: Tur gjennomføres. Kjell følger opp og avtaler.
 
 
Sak 22/2017. 8.mai markering 2017. Forslag til opplegg. v/leder
 
Vedtak: Leder redegjorde om forslag til opplegg i regi av FVV. Følges opp av Kjell.
 
 
Sak 23/2017. Åpningstider av våre utstillinger påsken 2017. v/leder
 
Vedtak: Museer/utstillinger holder åpent alle dager fra 12.00 – 16.00 med fra og med 9. april – 16.april.
 
 
Sak 24/2017. Skilting Kadettbrakka. v/leder
 
Vedtak: Flytte skiltet “Fredriksvern Verfts Venner” til over inngang E.  Nytt skilt med tekst:
“LUFTFORSVARSUTSTILLINGEN (settes øverst) “ og Krigstidsmodellen” (settes under), produseres og settes opp der hvor skiltet med “Fredriksvern Verfts Venner” tidligere sto.  Følges opp av Kjell.
 
 
Sak 25/2017. Søknad fra 17.mai komiteen i Stavern om støtte. v/leder
 
Vedtak: Ingen søknad mottatt.
 
 
Sak 26/2017. Søke Larvik kommune om støtte til drift? v/Kari. Se vedlagt orientering, sendt som eget vedlegg. Søknadsfrist 15.3.
 
Vedtak: Se sak 27/2017.
 
 
Sak 27/2017. Søke Larvik kommune om økonomisk støtte til kulturtiltak v/Kari. Se vedlagt orientering, sendt som eget vedlegg. Hvem søker om hva? Søknadsfrist 15.3.
 
Vedtak: Det sendes søknad om midler vedrørende til Sjøkrigsskolen 200 år, Historieseminar, Kirkekaffen i desember, og om støtte til to sommerarrangementer i Kommandantboligen Det vurderes om noen av disse tiltakene kan sees opp mot drift og sendes som egen søknad.
 
Ansvar: Dyveke, Inger Johanne og Kari med støtte fra Per Inge.
 
 
Sak 28/2017. Søke Sparebankstiftelsen om gave? v/Kari. Se vedlagt orientering, sendt som eget vedlegg.
 
Vedtak: Kjell Reidar Bugge sender søknad. Søknadsfrist 17.2.
 

Sak 013/2017 – Eventuelt:
 
Guiding. Spørsmål om rabatt ved guiding for store grupper. Ingen rabatt gis.
 
 
Neste styremøte er fastlagt til onsdag den 8. mars kl. 10.00

***************************************************************************************************************************************************************************

FVV – Referat fra styremøte onsdag den 11. januar 2017 kl.10.00 – 11.30
 
Sted: Møterommet Kadettbrakka
 
          
 
Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted, Kåre Christoffersen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Jonny Engmark, Dyveke von Hanno Bast
 
 
Meldt forfall: Per Inge Olsen, Johny Engmark
 
 
Saksliste:
 
 
Velkommen ved leder
 
Orienteringer
 
·        Fanen er kommet på plass i museet.
 
·        Det jobbes med medlemslistene, 299 medlemmer
 
·        Vi har e-postadresse til ca 1/3 av medlemmene
 
 
Innkommet post ved leder:
 
Tilbud om kjøp av gamle håndvåpen, formidlet via Nissen. Foreløpig lite interessant.
 
 
Økonomisk status ved kasserer:
 
Status pr 1.1.17- I balanse. Regnskap 2016 klart for levering tilrevisor.

Status Værfts-Magazinet ved leder redaksjonskomiteen:
 
·        Magasinet vil ikke bli ferdig slik at det er mulig å få med årsmøte innkalling og dokumenter.
 
·        Status flagging ved Flaggansvarlig: Går greit.
 
 
Saker til behandling:
 
Sak 001/2017: Referat fra siste styremøte ved leder
Vedtak: Godkjent uten merknader.
 
 
Sak 002/2017: Tidligere sak 094/2016. Markering SKSK 200 år i Stavern 11. august 2017 ved Trygve Bruun
 
Vedtak: Det ble redegjort for fremdrift. Arbeid med arrangementet er i god fremdrift. Søknad om økonomisk støtte fra FD sendes.
 
 
Sak 003/2017: Tidligere sak 121/2016. Avtale mellom FB NFV og FVV ved leder
Vedtak: Avtalen er ferdig underskrevet. Originalen er arkivert og kopi av avtalen er lagt inn på data. Egeninnsats fra foreningens medlemmer er beregnet fastsatt til kr 340.000.
 
Dag Tvedt påtar seg oppussing av flaggbua til sommeren. Påtar seg å være ”Bua-sjef”.
 
 
Sak 004/2017: Tidligere sak 122/2016. Status avtale mellom JKØ og FVV ved leder
 
Vedtak: Saken tas ut av agenda inntil videre.
 
 
Sak 005/2017: Tidligere sak 125/2016. Status annonsering i Stavernbrosjyren v/Kåre
 
Vedtak: Annonsering i rute.
 
Guidekontakten har fått eget tlf nr 90272898
 
 
Sak 006/2017: Tidligere sak nr. 127/2016: FVV 15 år den 31.januar 2017
 
Forslag til program lørdag 28. januar ved leder
 
Vedtak: Markering i Galeiskuret kl 13.00. 15.00.  Programmet er fastsatt.
 
Leder sender ut på e-post. Legges på Facebook, hjemmesiden og i Puls, ØP.
 

Sak 007/2017:  Omvisning Blokkhusene ved Dyveke
 
Vedtak: Har vært møte i fortidsminneforeningen, den holder i dette og kommer tilbake til saken.
 

Sak 008/2017:  Guidekurs for guider og museumsvakter.
 
Vedtak: Guidekurs 21. og 28. februar 2017 kl 18.00 – 21.00.
 
Opplegg for kurset skal være klart til møtet 8.2. Ansvar: Dyveke
 
 
Sak 009/2017:  Innkalling til orienteringsmøte med aktuelle parter ad avtalen mellom FB NFV og FVV
 
Vedtak: FVV har enerett til guiding og dette må bekjentgjøres. Guiding på Verftet må eksklusivt avtales med vår guidekoordinator. Det legges til grunn at det betales kr 30.- pr person man guider på verftet, minimum kr 500 m.v. Møtet gjennomføres som avtalt.
 

Sak 010/2017:  Navneendringer på gater i Stavern – evt forslag fra FVV ved leder
 
Vedtak: Leder gis fullmakt til å samarbeide med foreninger i Stavern som vil uttale seg, slik at forslagene samordnes.
 
 
Sak 011/2017:  Årsmøte 23. mars 2017 – forberedelser ved leder
 
Vedtak: Møtet avholdes i auditoriet kl. 1800. Innkalling ved e-post og ved brev. I brevet anmodes medlemmene om å sende sin e-post adresse til foreningen.
 
Per Inge foreslås som møteleder.
 
Kari foreslås som referent.
 
Etter årsmøtet: Trygve holder foredrag om Sjøkadettinstituttet i Stavern.
 
 
Sak 012/2017:  Budsjettarbeidet for 2017 ved leder
 
Vedtak: Utkast gjennomgått.  Leder og kasserer jobber videre med saken.  Budsjettet må være klart til neste styremøte.
 
 
 
Sak 013/2017 – Eventuelt: Ingen saker
 
 
Neste styremøte er fastlagt til onsdag den 8. februar kl. 10.00
 
 
****************************************************************************************************
 
 
FVV – Referat fra styremøte onsdag den 14.desember 2016 kl.18.00- 19.00
 
Sted: Kommandantboligen, Kongesalen
 
           
 
Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted, Kåre Christoffersen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Jonny Engmark, Dyveke von Hanno Bast
 
 
Meldt forfall:
 
Kåre Christoffersen, Johny Engmark
 
 
Saker til behandling:
 
Sak nr. 117/2016
 
Referat fra siste møte v/leder
 
Vedtak: Referatet tas til orientering, ingen merknader bortsett fra at Johny hadde forfall forrige møte.
 
 
Sak nr. 118/2016
 
Økonomi v/Inger Johanne Dahl
 
Vedtak: Økonomien i samsvar med budsjett.
 
 
Sak nr. 119/2016
 
Værfts-Magazinet v/ Per Inge Olsen
 
Vedtak: Flott magasin. Noen små feil, sånn kan skje. Annonsen fra sparebank 1 manglet, avtalen sjekkes.” Flere penner i arbeid” etterlyses.
 
 
Sak nr. 120/2016
 
Flagging v/Jahn Schipsted
 
Vedtak: Flaggavtalen prolongeres ut mai måned. SMS varsling videreføres. Organisering av flagging settes som sak i januar.
 
 
Sak nr. 121/2016
 
Status mellom Forsvarsbygg, Nasjonale Festningsverk og Fredriksvern Verfts Venner.
 
v/leder
 
Vedtak: Vi har fått gjennomslag for de aller fleste av de sakene som vi har lagt til grunn for en avtale. Det jobbes videre med punktet om dugnad. Avtalen sendes medlemmene for gjennomgang før den undertegnes.
 
 
Sak nr. 122/2016
 
Status avtale mellom JKØ og FVV v/Kjell
Vedtak: Leder JKØ har signalisert at denne er OK fra hans side.  Avventer avtalen mellom FB NFV og FVV.
 
 
Sak nr. 123/2016
 
Kirkekaffen søndag den 27.11.2016. Erfaringer v/Dag Tvedt
 
Vedtak: Det ble hektisk. Veldig vellykket. 76 gjester. Bør vurderes å gjøres til en tradisjon.
 
 
Sak nr. 124/2016
 
Medlemsmøte Fredriksvern Verfts Venner den 9.desember. Erfaringer v/leder
 
Vedtak: Et vellykket medlemsmøte.  Ca 30 deltakere. Usikkert om vi skal fortsette med markering denne spesielle dagen videre.
 
 
Sak nr. 125/2016
 
Status annonsering i Stavernbrosjyren v/Kåre Christoffersen
 
Vedtak: Er under kontroll.
 
 
Sak nr. 126/2016
 
Årsberetning 2016 – ferdigstillelse og innhold v/leder
 
Vedtak: Årsberetningen skal kun inneholde noe om året som har gått, ikke noe om hva man eventuelt ønsker å gjøre til neste år.  Leder skriver innledningen og avslutningen på årsrapporten etter at alle innspillene har kommet inn.  De som har ansvar for de ulike områder skriver årsrapport om dette og sender denne til karik-k@online.no  Deadline 31. januar 2017.
 
 
Sak nr. 127/2016
 
FVV 15 år den 31.januar 2017- forslag til program v/leder
 
Vedtak: Vise lysbilder på et medlemsmøte knyttet til markeringen av 15 år. Tidligere ledere inviteres. Gjennomføres den 28.1.2017.  Arrangementet følges opp av Kjell og Per-Inge
 
 
Sak nr 128/2016 – Eventuelt
 
Vedtak:
 
·       Informasjon om medlemstall og epostadresser v/leder
 
·       Blokkhusene; v/Dyveke. Fortidsminneforeningen har bedt om midler til vedlikehold. Saken fremmes i Kommunestyret i dag. Dyveke ber om en befaring for en vurdering og
           registrering av evt. vernetiltak.  Blokkhusene er fredet. Mye er intakt og må registreres og tas vare på. Jørgen Solstad, Vestfold Fylkeskommune bør kontaktes for å være med på en
           befaring. Kommunen overtok ansvaret ca 1930. Fortidsminneforeningen og styret FVV bør ta en felles befaring og eventuelt følge opp dette videre sammen med et brev til kommunen.
 
·       Status ca 330 medlemmer. Gjennomsnittsalderes er synkende!
 
·       Budsjettmøtet i januar. Må tenke fremover om behov i forhold til budsjettarbeidet i 2017.
 
·       Det er lagt nytt tak på Kikkut. Bevilgende midler fra Vestfold Fylkeskommune anmodes utbetalt. (Erling)
 
·       200-års jubileum v/Trygve. Marinemusikken er kontaktet, v/ ledelsen. Positiv respons, selv om dette er i ferietid.
 
·       8.mai komiteen / Minnehallen. Programmet er under arbeid/ sees evt. sammen med kransepålegging her.
 
·       Sjøkrigsskolen som fast sak på agenda.
 
 
 
Neste styremøte: 11. januar 2017. kl 10.00.
 
 
**************************************************************************************************************************************
 
 
FVV – Referat fra styremøte onsdag den 9.november 2016
 
Kl.10.00 – 11.45. Sted: Lunsjrommet, Kadettbrakka
 
            
 
Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted, Kåre Christoffersen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Jonny Engmark, Dyveke von Hanno Bast
 
 
Forfall: Ingen
 
 
Saker til behandling:
 
Sak nr.
 
105/2016
 
Referat fra siste møte:
 
Dato på arrangement, fastsatt tidligere til 25.8. endres til den 11.august 2016.
 
Referat fra forrige møte for øvrig tatt til orientering uten merknader
 
Ansvar: Leder
 
 
Sak nr.
 
106/2016
 
Økonomi
 
I god balanse og i samsvar med budsjett
 
Ansvar: Inger Johanne Dahl
 
 
Sak nr.
 
107/2016
 
Værfts-Magazinet
 
I rute. Neste blad kommer i slutten av november.  
 
Ansvar: Per Inge Olsen
 
 
Sak nr.
 
108/2016
 
Flagging
 
Ansvar for flaggingen er overtatt av Olav Bjørnflaten og Jahn H. Schipsted.
 
Henvendelser om flagging bes rettet til Olav.
 
 
Sak nr.
 
109/2016
 
Jentene på Kyststien
 
Saken legges foreløpig ”død”.
 
 
Sak nr.
 
110/2016
 
Status avtale mellom Forsvarsbygg,  Nasjonale Festningsverk og Fredriksvern Verfts Venner
 
Saken er sendt til Trond Bergan og svar avventes.
 
Ansvar: Leder
 
 
Sak nr.
 
111/2016
 
Status avtale mellom JKØ og FVV
 
Avventer avtale med Forsvarsbygg
 
Ansvar: Leder
 
 
Sak nr.
 
112/2016
 
Status Kirkekaffe søndag den 27. november 2016
 
Kirkekaffe i Kommandantboligen, 1. søndag i advent. Tidspunkt ca. kl 18.00. Det gjøres avtale med Stavern Event.
 
Ansvarlig: Erling Halvorsen
 
 
Sak nr.
 
113/2016
 
Program medlemsmøte Fredriksvern Verfts Venner den 9.desember
 
Medlemsmøtet gjennomføres som planlagt, men med noe endret program grunnet forfall fra opprinnelig foredragsholder. Det vil istedenfor bli vist en info-film.
 
Ansvar for møtet: Leder
 
 
Sak nr.
 
114/2016
 
Status for styremøtet den 14. desember 2016
 
Møtet starter kl 18.00. Kongesalen må reserveres. Kåre Christoffersen tar hånd om hele arrangementet.
 
Serveringen starter kl. 19.00. Følgende inviteres:
 
Leder av Marinemusikken Truls Sandaker, styrets medlemmer, tidligere ledere av foreningen FVV, Olav Bjørnflaten, Arne Naper og Trond Bergan.
 
Ansvar: Kåre Christoffersen.
 
 
Sak nr.
 
115/2016
 
Annonsering:
 
Annonsering i Stavernsbrosjyren. Brosjyren utkommer i februar. Vi bestiller ½ side (kr. 2000).
 
Ansvar: Kåre Christoffersen.
 
 
116/2016
 
Eventuelt
 
·       FVV har fått Lufsforsvarets flagg i gave
 
·       Samarbeide med LMS, Vestfold, om arrangement vedtatt.
 
·       Utkast aktivitetsliste 2017 følger vedlagt som egen fil.
 
 
Neste styremøte: Onsdag, 14. desember 2016 kl. 18.00 i Kongesalen.
 
 
******************************************************************************************
 
FVV – Referat fra styremøte onsdag, den 12. oktober 2016.
 
 
Sted: Lunsjrommet, Kadettbrakka
 
Tid: fra kl. 10.00 – 11.30.
 
 
Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted, Kåre Christoffersen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Jonny Engmark, Dyveke von Hanno Bast
 
 
Forfall:
 
Kåre Christoffersen, Jonny Engmark
 
 
Saker til behandling
 
Sak nr:
 
90/2016
 
Referat fra siste styremøte.
Ingen merknader
Leder
 
Orientering
 
Innkommet post -  Intet spesielt         
 
Tur til Anno, bra, men få deltakere
 
FVV er nå på FB
 
Takk for god bemanning på utstillinger under høstutstillingene
 
Diverse faktur innkommet
 
Betaling for museumsvakter i sommer og i fm høstutstillingen må iverksettes
Inger Johanne og Dyveke
 
 
91/2016
Økonomi

I gode balanse og i samsvar med budsjett
Inger Johanne
 
 
92/2016
Værfts-Magazinet

I god fremdrift, planlegges ut i slutten av november.
Per Inge
 
93/2016
Flagging

Intet nytt – Jahn og Olav avventer møte med Jonny for overlapping.
Jahn
 
 
94/2016
SKSK 200 år 2017
Referat fra ide-dugnadsmøte 03.10
 
Arrangement 25.08.1917:
 
Seremoni ved ankomst av skip i, Stavern Kirke, Kommandantboligen, Utstilling i galeimuseet etc, dvs mange muligheter som må avklares.
 
Styret oppnevner Per Inge Olsen, Erling Halvorsen, Trygve Bruun og Dag Tvedt som arbeidsgruppe. De jobber videre med dette, derunder å skaffe (sy) uniform.
Trygve Bruun
 
 
95/2016
Jentene på Kyststien 2017

Muligheter for samarbeid?
 
Det jobbes videre med saken og det bør drøftes videre med JKØ og blant annet sjekke at det ikke kolliderer med arrangementer på politiskolen mv.
Leder
 
 
96/2016
Oppbevaring av våre faner

Det vurderes en annen plassering av fanene. Arbeides videre med.
Jahn
 
 
97/2016
Forslag om avtale mellom Forsvarsbygg/ Nasjonale Festningsverk og FVV

Forslagene ble drøftet og gjennomgått.
 
Det ble ønsket en ytterligere presisering i tekst (eget punkt) vedrørende guiding, rett til guiding, herunder vederlag for dette. Det jobbes videre med dette.
 
Kari og Per Inge oversender forslag til et mer «spisset» formulert punkt med presisert tekst vedrørende guiding -  innen en uke.
Leder
 
 
98/2016
Forslag til avtale mellom JKØ og FVV
Vedtatt som forslag.
Leder
 
 
99/2016
Status Kikkut

Erling orienterte. Behov for omfattende restaurering. Kommunen er ansvarlig for nødvendige utbedringsarbeider. Bevilgede kr 50.000 blir benyttet til den mest nødvendige utbedringen.
Nestleder
 
 
101/2016
Medlemspleie

Medlemsmøte 9.12. i Galei-auditoriet, evt. andre lokaler. Leder avklarer dette i forhold til målgruppe/inviterte.
Tema: Student-opprøret.
Leder
 
 
102/2016
Plan for aktiviteter i FVV –  resten av 2016

Det inviteres til julekaffe/Kirkekaffe første søndag i advent, den 27.11.kl.11.i Kommandantboligen.
 
Menigheten inviteres til kirkekaffe i forbindelse med gudstjenesten. For øvrig inviteres flaggere, guider og museumsvakter. Medlemmene inviteres via kunngjøring i Værftsmagazinet.
 
Erling
 

Per Inge Olsen orienterer om boligen og viser rundt for dem som ønsker det.
 
Julemøtet m/middag og inviterte gjester avholdes etter styremøtet 14.12. kl. 18.00.
Kåre
 
 
103/2016
Planleggingsmøte for aktivitetene i 2017

Planleggingsmøtet gjennomføres som et styremøte med planlegging av aktiviteter i 2017 som hoved sak.
 
Leder
 
 
104/2016
Eventuelt
 
Ingen saker.
 
 
Neste styremøte: Planleggingsmøte, onsdag den 9. november kl. 10 – 13.
 
Julemøtet: 14 desember kl. 18.00 i Kommandantboligen
 
**********************************************************************************************************
 
FVV – Referat fra styremøte onsdag 14.09.2016
 
Sted: Lunsjrommet, Kadettbrakka
 
 
Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted,, Kåre Christoffersen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Jonny Engmark,  Dyveke von Hanno Bast
 
Meldt forfall:
 
Inger Johanne Dahl, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Jonny Engmark, Dyveke von Hanno Bast,
 
 
Saker til behandling:
 
Sak nr.               
 
73/2016
 
Referat fra siste styremøte       
 
Samarbeidet med Tordenskiolds soldater OK.   
 
Leder
 
 
74/2016
 
Økonomi          
 
Utsettes neste møte. Overføringen fra Tordenskiolds soldater ifm billettsalget Dynekilslaget er OK.
 
            
 
75/2016
 
Værfts-Magazinet        
 
I rute. Neste blad kommer i slutten av november.  Må ha nytt bilde av styret for julehilsen.
 
Jahn
 
 
76/2016            
 
Flagging             
 
Snor skal byttes. Blir ordnet.
 
Ansvar for flagglister fra 1.11.16 – 30.4.17: Jahn H. Schipsted og Olav Bjørnflaten.
 
Leder
 
 
77/2016            
 
Tur for medlemmer FVV            
 
Må være mer enn 20 for at det skal bli noe av turen. Frist ikke utgått.
 
Olav Bjørnflaten
 
 
78/2016            
 
SKSK 200 år 2017          
 
Status etter besøk. 25.8.2017 blir dagen for markeringen i Stavern vedrørende Sjøkrigsskolen 200 år. Ankomst må planlegges. Historisk kan det være aktuelt å markere dette i Kirken og Storgt.17. Lunsj i Kommandantboligen og markering på Minnehallen er også aktuelt.
 
Det nedsettes en idedugnadsgruppe og det startes opp med en idedugnad:
 
Erling Halvorsen, Dag Tvedt, Trygve Bruun, Trond Bergan, Kåre Christoffersen, Per Inge Olsen.
 
Trygve Bruun Dag Tvedt
 
 
79/2016            
 
Guiderettigheter på Verftet     
 
Forslag til avtale mellom FVV og Forsvarsbygg fremlegges på neste styremøte. Utkast sendes styrets medlemmer i forkant av møtet.
 
Leder
 
 
80/2016            
 
Jentene på Kyststien 2017        
 
Det vurderes et samarbeid i forbindelse med start på Verftet. Det jobbes videre med dette.
 
Leder
 
 
81/2016            
 
Oppsummering etter sommerens aktiviteter   
 
Kåre - Guiding: 11031 personer har blitt guidet i sommer. Fortsatt guiding utover høsten.
 
Museumsvaktene- Antall vakter dekket. Åpent alle dager.
 
Kari og Dyveke: Kommandantbolig- arrangementene: Bra. Videreføres i samme regi, men med bedre annonsering.
 
Kjell: Billettsalget Dynekilslaget, ok Kortautomat vurderes kjøpt/innleid.
 
Erling: Parkeringsforsøkene. Det var endel del parkering i forbindelse med Dynekilslaget men ikke i vår regi.
 
Mulig parkering i forbindelse med arrangementer i 2017.
 
            
 
82/2016            
 
Styremøtetidspunkt    
 
Flytte til kveldstid? Møter fortsettes på dagtid. Møtene avholdes annen onsdag i måneden kl. 10 – 11.30.           
 
Leder
 
 
83/2016            
 
Orientering fra møtet 12.9.- Historielagets fellesforum
 
Tatt til orientering.
 
            
 
84/2016            
 
Oppbevaring av våre faner       
 
FVV – Det etableres en ordning slik at FVV Fanen kan fremvises på museet. Av de to andre faner er en overlevert av Kongen, den andre er mer uviss, Det jobbes videre med avklaring av disse.
 
Leder
 
 
85/2016            
 
Medlemspleie  
 
Medlemsmøte høsten 2016. Planlegges.
 
Leder
 
 
86/2016            
 
Høstutstilling   
 
Tidsrom 1 – 2.oktober og 8.-9.oktober. Museene åpnes. Dyveke igangsetter bemanning.
 
Dyveke
 
 
87/2016            
 
Godgjøring museums vakter    
 
Behov for økning av godtgjørelsen? Godtgjørelse som nå opprettholdes.           
 
Leder
 
 
88/2016            
 
Rengjøring av museene før høstutstillingen     
 
Dugnad mandag 26.09. kl 1100.
 
Leder
 
 
89/2016            
 
Eventuelt
 
Bedre markering av ”studentarrestasjonene og deputasjoner” – hva gjør vi med det i 2017?
 
 
*********************************************************************************************************************
 
Referat fra styremøte i FVV onsdag 15.06.2016 - kl. 10.00 – 11.10.
 
 
Sted: Lunsjrommet, Kadettbrakka
 
 
Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dyveke von Hanno Bast, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted, Per Inge Olsen.
 
 
Meldt forfall: Kåre Christoffersen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Karsten Haaberg, Jonny Engmark
 
 
Leder Kjell Reidar Bugge:
 
·        Velkommen -  og takk til Dag for å ta fatt i 17. mai opplegget med FVV fanen, samt takk til Dag og Trygve for oppføling av brevene til Slottene i Oslo og København
 
·        Innkommet post – svarbrev fra Slottet i Oslo
 
·        Status flagging v/flaggansvarlig – flaggansvarlig ikke tilstede
 
 
Saker til behandling:
 
 
Sak nr.
 
59/2016             
Referat fra siste styremøte

Erling hadde et spørsmål relatert til åpningstidene i museene.
Avklart
 
 
60/2016             
Økonomi
          
Fortsatt bra økonomi – noen manglende kontingentinnbetalinger - kasserer sender oversikt til leder som purrer via epost til de av disse som vi har epostadresse på.
Ansvar: Kasserer og leder
 
 
61/2016             
Værfts-Magazinet
        
Noen utfordringer knyttet til trykkeriet – neste nummer er på plass og klar til pakking mandag 20. juni.  Redaksjonen vil i framtiden søke å avveie bruken av “stoff fra Forsvaret” opp mot annet historisk stoff fra Verftet.
Ansvar: Per Inge Olsen
 
 
62/2016             
Samarbeid med Tordenskiolds soldater

Styret slutter seg til avtaleforslaget med Tordenskiolds soldater om arrangementet 30. juli.
Ansvar: Leder
 
 
63/2016             
Medlemspleie/medlemsverving
            
Medlemsmøte på Soldathjemmet 21. mai var godt besøkt.  Medlemsbrosjyren er klar og lagt ut og skal deles ut til alle som besøker våre utstillinger, samt til de vi guider og alle befalsskolebesøkene.
 
         
 
64/2016             
SKSK 200 år 2017

Brev fra Slottet hvor de beklager at de ikke kan holde noen utstilling i Stavern i 2017.
SKSK kommer med Statsråd Lehmkul til Staven 17. august 2017.  SKSK slutter seg til vårt opplegg.
Ansvar: Trygve Bruun
 
Ledergruppen i Sjøforsvaret vil ha sitt ledergruppemøte ( 8 pax) i Stavern i uke 34/2017.  Dag følger opp saken.
Ansvar: Dag Tvedt
 
 
65/2016             
Tur for medlemmer FVV
            
Styret ønsker at turen skal gå til en plass av historisk interesse og som kan ha en viss tilknytning til den aktiviteten vi driver med.  Styret ønsker å få arrangert en tur til Fredrikstad og det stedet hvor ANNO ble spilt inn i 2016.  Tidspunkt 2. uken i september ( ikke 14. september).  Saken tas opp med Olav Bjørnflaten.
Ansvar: Leder
 
 
66/2016             
AG 3
     
Låserutinene på våre museer må være på plass før en AG-3 kan tildeles.
Ansvar: Leder
 
 
67/2016             
Nøkkel museene
           
Vi klarer oss med 1 nøkkel.  Vi anskaffer nøkkelskap med kode.  Dette settes opp i flaggbua.  Vedkommende som har vakt i Luftforsvarsutstillingen sørger for at begge utstillingene åpnes og stenges.  Koden til nøkkelskapet gis til de som har vakt i LF utstillingen, samt til Kåre Christoffersen for videreformidling til guidene.
Ansvar: Leder
 
 
68/2016             
Guiderettigheter på Verftet
     
Det skrives til konsept til brev for Festningsforvalteren.  Dette går til de som guider utenom FVV, og hvor disse pålegges å komme til enighet med FVV om guiding.
Ansvar: Leder
 
 
69/2016             
Avduking Kikkutmodellen
         
Modellen er allerede på plass i Galeimuseet.  Vi gjør ingen ting spesielt.  Jahn og Erling lager en sak om modellen til ØP.
Ansvar: Jahn og Erling
 
 
70/2016             
Jentene på Kyststien 2017
        
Vi inviterer Kirstin Anvik til en uformell samtale om muligheter for å flytte starten til Verftet.
Ansvar: Leder
 
 
71/2016             
Parkering i Stavern sommeren 2016
     
Vi tar ingen initiativ for å kunne ta på oss slik parkering.
 
            
 
72/2016             
Eventuelt
 
Dyveke orienterte om vaktlisten for museene sommeren 2016.  Det er noen få huller som vi har håp om å kunne fylle.
Ansvar: Dyveke
 
Kari har meldt inn en sak under eventuelt om å flytte møtetidspunktet til kveldstid.  Dette blir egen sak på neste styremøte.
 
 
Neste styremøte: Onsdag 14. september kl. 1000 i Kadettbrakka
 
 
***************************************************************************************************************************
 
FVV Referat fra styremøte onsdag, 11.05.2016 kl 10.00 – 11.30.
 
Sted: Lunsjrommet, Kadettbrakka
 
 
Til stede: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted, Kåre Christoffersen, Karsten Haaberg.
 
Invitert: Rolf James Kristiansen, (signalens venner) Sak 49/2016.
 
 Olav Bjørnflaten (sak 48 – tur for flaggere og styret)
 
 
Forfall: Dyveke von Hanno Bast, Jonny Engmark
 
 
Leder Kjell Reidar Bugge:  
 
·        Velkommen – takk til Erling for godt utført jobb i fm 8. mai markeringen på Verftet og Tom Kjær i fm tilsvarende markering utenfor Kirken.
 
·        Innkommet post. Leder har mottatt 5 utmeldinger og det er innmeldt 2 nye medlemmer, status nå er ca 315 medlemmer
 
·        Status flagging v/flaggansvarlig. Utsettes. Det kom forslag om at grense vindstyrke for flagging bør fremgå på nettsiden for FVV, sammen med flagglistene.
 
 
Saker til behandling
 
Sak nr.
 
40/2016
 
Referat fra siste styremøte
 
Merknader til utsendt referat:
 
Johny opprettholder ansvar for flagging ut oktober.  Kjell har da ansvar for interne arrangementer fra til da, hvor Jonny og Kjell bytter.
 
Ansvar: Leder
 
 
41/2016
 
Økonomi.
 
I samsvar med budsjett. Det ble redegjort for status.
 
Ansvar: Kasserer
 
 
42/2016
 
Værfts-Magazinet
 
I rute og tilstrekkelig med stoff.
 
Ansvar: Jahn Schipsted
 
 
43/2016
 
Avtaler med Nasjonale Festningsverk (NF) og JKØ
 
Jfr sak 36/2016.
 
JKØ og NF er kontaktet. Begge avtalene er nå er prolongert ut året. Det arbeides med å få forlenget begge avtalene ut over dette.
 
Ansvar: Leder og Jahn Schipsted
 
 
44/2016
 
Samarbeid med Tordenskiolds soldater, arr. 30.7?
 
Jfr sak 26/2016 (evt) og /37/2016
 
Det er enighet om å gå for konseptet forutsatt at foreningen har mottatt bekreftet deltakelse fra minimum 25 personer som vil forplikte seg til å delta i opplegget i regi av FVV.
 
Ansvar: Leder og Dag Tvedt
 
 
45/2016
 
Medlemspleie/medlemsverving
 
Jfr sak 38/2016
 
Det er enighet om å gå for brosjyre, i samsvar med utkast. Utkastet må språkvaskes. Format A 6. Legges også ut på FVV nettside.
 
Ansvar: Leder
 
 
46/2016
 
Kikkut
 
Orientering om modellen jfr sak 35/2016.
 
Regnes med ferdigstilling i juni 2016 Deadline St.Hans aften. Avduking i samarbeid med NRK. (Ikke bekreftet)
 
Ansvar Kåre Christoffersen og Nestleder
 
 
47/2016
 
SKSK 200 år 2017
 
Arrangement ved Fredriksvern v/Trygve Bruun:
 
Historisk gjenskaping av da skolen ble etablert i 1817. Historisk tablå – Storgt. 27, Stavern. Kombineres med søknaden om ”dronningutstilling”.
 
Høstutstillingen er i oktober. Trygve Bruun holder fortsatt i saken.   
 
Ansvar: Trygve Bruun og Dag Tvedt
 
 
48/2016
 
Tur medlemmer FVV
 
Jfr evt. forrige møte. Olav la frem forslag til evt. tur til høsten til en av de baltiske land. Evt. tur planlegges til høsten. Sak neste møte.
 
Ansvar: Olav Bjørnflaten
 
 
49/2016
 
Signalens
 
venner
 
FVVs engasjement:
 
James Rolf Kristiansen orienterte.  Det skriftes vimpel hvert år. Det er 4 foreninger som er engasjert i prosjektet og som tar ansvar på omgang. I år har FVV ansvaret.
 
Ansvar: James Rolf Kristiansen
 
 
50/2016
 
AG-3
 
Luftforsvarsutstillingen. Sjef FAKT har orientert om at Forsvarsmuseet nå har saken.
 
Ansvar: Leder
 
 
51/2016
 
Åpningstider sommeren 2016/Godtgjøring museumsvakter
 
Luftforsvarsutstillingen og Galeimuseet: 24.6 - 7.8 - onsdager og søndager kl 13.00 – 16.00. Godtgjøring for 4-timer vakt er kr. 150.-  Vaktene kan deles på 2 personer.
 
Det lages kasser med informasjon om åpningstider til å ha på utsiden. Arne Naper forspørres om å lage kassene, lik de som Fredriksvern båtforeningen har, men i mindre format. Erling holder i saken.
 
Ansvar: Dyveke von Hanno Bast
 
 
52/2016
 
Nøkkel museene
 
Det jobbes videre med saken. Nøkkelen er ikke kommet til rette.
 
Ansvar: Leder
 
 
53/2016
 
Åpning Kommandersersjant rommet
 
Skal bare holdes åpent ved spesielle anledninger, for eksempel ved guidede turer.
 
Ansvar: Leder
 
 
54/2016
 
Guiding sommeren 2016
 
Godtgjøring til guider. Fastsettes til kr 300.-. pr. tur.
 
Ansvar: Kåre Christoffersen
 
 
55/2016
 
Guiderettigheter på Verftet
 
Avtalen av 2012 med Nasjonale Festningsverk sier at FVV har ansvar for guiding på Verftet.  Informasjonsbrev om dette sendes til Nils Melau, Yngve Rakke, Glade dagers sommerkontor, Stavern og Larvik Evenet og Hotel Wassilioff.  
 
Utkast til brev utsendt medlemmene før møtet.  Kåre er kontakt for guiding på verftet.
 
Ansvar: Leder
 
 
56/2016
 
Godtgjørelse styremedlemmer
 
Det utbetales ikke møtegodtgjøring til medlemmene eller dekning av reiseutgifter for deltakelse på ordinære styremøter og lignende.
 
Ansvar: Leder
 
 
57/2016
 
Revidert budsjett
 
Lederen orienterte og la frem forslag til revidert budsjett, som følger referatet som vedlegg.
 
Ansvar: Leder
 
 
58/2016
 
Eventuelt
 
·        17.mai 2016. Borgertoget. Dag Tvedt tar ansvar for fane.
 
·        Oversikt over FVV oppgaver på verftet. Jahn Schipsted utarbeider en oversikt til lederen.
 
Ansvar: Leder
 
 
Neste styremøte: Onsdag den 15. juni kl.10.00 – 11.30.
 
 
***********************************************************************************************
 
FVV Referat fra styremøte torsdag, 31. mars 2016 kl 09.00.
 
 
Til stede: Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Olav Erik Withbro, Dyveke von Hanno Bast, Kåre Christoffersen.
 
 
Forfall: Jonny Engmark, Erling Halvorsen, Karsten Haaberg, Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted
 
 
Sak nr.          
 
18/2016 Referatet fra forrige møte
 
Ble gjennomgått i møtet. Greit.
 
 
19/2016 Økonomi
 
I balanse og i samsvar med budsjett.
 
 
20/2016 Værfts- Magazinet
 
Ok.
 
 
21/2016 Årsmøtet, derunder budsjettforslag
 
Terje Skjølberg orienterer om JKØ, derunder Politihøyskolens videre drift i Stavern samt planer videre. Papirene til årsmøtet er klare.
 
 
22/2016 Flaggavtale
 
Videreføring av avtalen overføres det nye styret. Må tas opp på det konstituerende møte.
 
 
23/2016 Dato for konstituering av det nye styret
 
12.04.2016, kl. 10.00.
 
                      
 
24/2016 Årsmøte Signalens venner
 
4.4.2016 kl.18 i Stavern gamle Rådhus.
 
Våre representanter på møtet blir:                
 
James Rolf Kristiansen og Olav Bjørnflaten.
 
 
25/2016 Sommerens arrangementer i Kommandant-boligen
 
Foreslåtte, reserverte datoer for omvisning i
 
Kommandantboligen, datoer 5.7. og 19.7.
 
Det viss for øvrig til sak 17/2016.
 
I tillegg tilbys omvisning på Fredriksvern verft v/Fredriksvern
 
Verfts Venner m/guide på tirsdager under Glade Dager.
 
 
17/2016 Eventuelt
 
·       Ved dagens møte møtte kun leder, sekretær og to medlemmer til fastsatt tid. Øvrige medlemmer, som ikke hadde meddelt forfall, ble kontaktet ved telefon i møtet og ytterligere to møtte. Styrets medlemmer bes for fremtiden notere seg dag og tidspunkt for møter, samt melde fra i rimelig tid dersom man har forfall.
 
·       FVV spørsmål om salg av billetter og parkering for arrangementer den 29.7. – 31.7. Tas opp på neste styremøte. Dynekilslaget foregår 30.7.    
 
 
 
Neste styremøte: 12.04.2016 kl. 10.00
 
 
*******************************************************************************************************************
 
FVV Referat fra styremøte onsdag, den 17.februar 2016.
 
 
Til stede: Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Jahn H. Schipsted, Olav Erik Withbro, Erling Halvorsen, Olav Bjørnflaten, Dyveke von Hanno Bast, Karsten Haaberg
 
Forfall: Jonny Engmark, Kåre Christoffersen, Kjell Reidar Bugge
 
Sak nr.
 
9/2016 Referatet fra forrige møte
 
Ingen merknader.
 
 
10/2016 Økonomi
 
I balanse og i samsvar med budsjett.
 
 
11/2016 Værfts- Magazinet
 
Under full kontroll, sendes ut tre uker før årsmøtet (6.4.).
 
 
12/2016 Ny leder av redaksjons-komiteen for Værfts-Magazinet
 
Per Inge Olsen oppnevnes som ny ansvarlig leder for redaksjonskomiteen for Værfts-magazinet.
 
 
13/2016 Modell Kikkut
 
Arbeidet er i god gjenge. Prosjekt Kikkut har egen nettside.
 
 
14/2016 17 mai komiteen i Stavern
 
Johny Engmark forespørres om å være FVV representant i komiteen.
 
 
15/2016 Påsken og museene
 
Galeimuseet bemannes ikke, er ikke oppvarmet. Palmesøndag samt fredag, lørdag og søndag i påsken 2016 holdes det åpent fra kl 12.00 til 15.00.
 
 
16/2016 Årsmøtet
 
Årsmøtet er 6. april. Alle har levert innspill unntatt Per Inge.
 
Kari sender ferdig utkast til Johny og Jahn.
 
 
17/2016 Eventuelt
 
Vi bestiller annonse i «Glade dager» ¼ side kr 8.000. Annonserer når museer er åpne, onsdag, lørdag og søndag kl 12. – 15 under Glade dager, samt 2 arrangementer i kommandantboligen, som tidligere, med Per Inge Olsen som omviser. Kari og Dyveke avtaler/fastsetter datoer for Kommandantboligen.
 
 
Neste styremøte: 31.03.2016 kl. 09.00 (Merk tiden)
 
 
*****************************************************************************
 
FVV, Referat fra styremøte tirsdag, den 19.januar, 2016.
 
 
Til stede: Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted, Olav Erik Withbro, Erling Halvorsen, Olav Bjørnflaten
 
Forfall: Dyveke von Hanno Bast, Karsten Haaberg, Jonny Engmark, Kåre Christoffersen.
 
 
Sak nr.
 
1/2016 Referatet fra forrige møte
 
Ingen merknader.
 
 
2/2016 Økonomi
 
I balanse og i samsvar med budsjett.
 
 
3/2016 Værfts- Magazinet
 
Neste nummer kommer i februar.
 
 
4/2016 Modell Kikkut -  Arne Naper
 
·       Kikkut - utbedring  
 
·       Er under arbeid v/Arne Naper.
 
·       Erling Halvorsen orienterte om planer for videre arbeid, mulig finansiering m.v. Det søkes kommunen om midler, sammen med Stavern Historielag og evt. flere.
 
 
5/2016 Årsmøtet 2016
 
Endring av valgkomiteen:
 
Kjell Reidar Bugge fritas for vervet i valg komiteen. Som nytt medlem av valgkomiteen oppnevnes Peter Nissen.
 
Som lokale for årsmøtet benyttes foreningens lokaler.
 
Tema (foredrag) på årsmøtet er under planlegging. Ansvar Kjell Reidar Bugge.
 
Grunnet tidlig påske utsettes årsmøtet til etter påske, til onsdag den 6. april 2016 kl. 1800.
 
Fordeling av ansvar tekst til årsmeldingen:
 
Guide tjenesten - Kåre Christoffersen
 
Museene -  Dyveke von Hanno Bast
 
Værftsmagazinet – Kjell Reidar Bugge
 
Økonomi – Inger Johanne Dahl
 
Kikkut – Erling Halvorsen
 
Dokumenter og fotoarkiv - Per Inge Olsen
 
Flagging – Jonny Engmark
 
Medlemsmasse – Inger Johanne Dahl
 
Foreningens nettside – Karsten Haaberg
 
Året 2015 og årets tur – Jan Olav Eriksen
 
Alt sendes til Kari Krogsbøl Kristoffersen, som syr dokumentet sammen.
 
Tidsfrist til Kari er 1. mars.  (Tidsfrist for innlevering av manus til Jan er 15.03.2016)
 
Bestilling av mat og drikke, ca 30 personer, - ansvar Johny Engmark.
 
 
6/2016 Program vår/sommer 2016
 
·       Fellesmøte med historielagene.  Møtene går på omgang, vår tur neste gang.
 
·       Det foreslås møte onsdag, den 13. april, kl. 18.00 i Stavern.
 
 
7/2016 Oppsying av Kadettuniform anno 1817
 
Foreningen er positiv til forslaget og det avsettes inntil kr 5.000 til prosjektet. Per Inge Olsen gis ansvar for å følge opp dette.
 
 
8/2016 Eventuelt
 
Det er utarbeid forslag til et rekrutteringsskriv som sendes de etatene som er leietakere på verftet.
 
Godtgjøring til deltidsansatte videreføres. Det avsettes i budsjett 35.000 for 2016.
 
 
Neste styremøte: Onsdag den 17. februar 2016 kl. 10.00
 
 
****************************************************************************************************************
 
Styremøte, FVV, tirsdag, den 15. desember 2015 kl.18.00.  
 
 
 
Til stede:
 
Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Kåre Christoffersen, Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted, Olav Erik Withbro, Erling Halvorsen, Jonny Engmark Olav Bjørnflaten, Karsten Haaberg, Dyveke von Hanno Bast,
 
 
Forfall: Inger Johanne Dahl
 
 
Sak nr
 
93/2015
 
Værfts-Magazinet
 
Magazinet er sendt ut.
 
 
94/2015
 
Jubileet
 
Det avventes utspill fra Sjøkrigsskolen om fastsetting av dato.
 
Krutthuset stilles til disposisjon for dronningenes malerier.
 
Det forventes sponsing fra Sjøforsvaret.
 
Det er kun Jan Olav Eriksen som skal holde i denne saken på vegne av FVV.
 
Det søkes om sponsormidler.
 
 
Neste styremøte: Tirsdag den 19.januar 2016, kl.10.00
 
 
*************************************************************************************************************************************************************
 
Styremøte, FVV, tirsdag, den 24. november 2015 kl.10.00.
 
 
 
Til stede:
 
Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Kåre Christoffersen, Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted, Olav Erik Withbro, Erling Halvorsen, Jonny Engmark Olav Bjørnflaten
 
 
Forfall: Karsten Haaberg, Dyveke von Hanno Bast.
 
 
SAK nr
 
85/2015
 
Referatet fra forrige møte
 
Ingen merknader
 
 
86/2015
 
Økonomi
 
I god balanse
 
 
87/2015
 
Værfts- Magazinet
 
I rute.  Magazinet  blir på 28 sider. Benytter bildet av styret for i fjor på siste side (bak).
 
 
88/2015
 
Kommandantboligen og julekaffen søndag 29. november kl. 13.00
 
Styret kommer kl. 12.00. I døra Jan Olav. Inger Johanne bestiller kringle.
 
Morten og Marianne kl 13.30.
 
 
89/2015
 
Juleavslutning for styret og inviterte gjester 15.desember
 
Se vedlagt program fra Kjell Reidar Bugge. Sendes ut til medlemmene i styret sammen med protokoll.
 
 
90/2015
 
Kikkut-prosjektet
 
Erling: Midlene er overført fra 2015 til 2016.
 
Avventer tilbud på jobben. Det jobbes videre med dette.
 
 
91/2015
 
Utstilling av Dronningbilder 2017
 
Se notat fra Peter Nissen.  Peter holder i saken.
 
Spørsmål: Målgruppe for arrangementet?
 
Mulig å engasjere marinen i arrangementet?
 
Opplegg i kirken?
 
Tidsplan for arrangementet?
 
Arbeidsgruppe Jubileumskomiteen:
 
Peter, Kjell Reidar, Erling og Olav.
 
 
92/2015
 
Eventuelt       
 
•          Forsikring av utstyret på kontoret.  Jahn sjekker alternativer.
 
•          Flaggvin kan hentes 7. eller 14. eller 21. desember mellom 10 og 12.
 
•          Vedlikehold av flaggstangen vurderes av LSS.
 
•          Nøkkel til Galeiskuret er borte.
 
•          Valgkomite for årsmøtet 2016 ble ikke vedtatt på årsmøtet. Styret oppnevner slik valgkomite: Kjell Reidar Bugge og Per Inge Olsen.
 
 
Neste styremøte: fastsettes på møtet den 5.12.2015.
 
 
******************************************************************************************************************************************************************
 
Referat fra styremøte, FVV, tirsdag, den 20. oktober 2015 kl.10.00.
 
 
Til stede:
 
Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Kåre Christoffersen, Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted, Olav Erik Withbro, Erling Halvorsen, Dyveke von Hanno Bast (forlot møtet etter sak 79)
 
 
Forfall: Karsten Haaberg, Jonny Engmark Olav Bjørnflaten.
 
 
Sak nr.
 
 
74/2015          
 
Referatet fra forrige møte  
 
Ingen merknader
 
 
75/2015          
 
Økonomi       
 
I balanse og i samsvar med budsjett.
 
 
76/2015          
 
Seniortreff Luftvernoffiserer, 18. – 20.11. Hvor står vi?
 
Invitasjoner er sendt ut til 56 personer. Svarfrist er 25.10. Avlyses hvis mindre en 40 påmeldte.
 
 
77/2015          
 
Kommandantboligen og julekaffen søndag 29. november kl. 13.00.
 
Dyveke har vært i kontakt med Trine Lise Gran og Trond Bergan. Dyveke resjekker leie av Kommandantboligen. Kari lager utkast til invitasjon som sendes til leder. Servering av kringle og kaffe. Hjelpere (styret) møter kl 12.00. Morten m/syngedame inviteres. Dyveke forespør Marianne Jahren om å synge. Flaggere m/følge inviteres. Estimat 30 – 50 gjester.
 
Inger Johanne bestiller kringle til 50 personer. Iflg melding fra Jan Olav får vi låne Kommandantboligen den 29. men må selvsagt betale for rengjøring.
 
 
78/2015          
 
Juleavslutning for styret og inviterte gjester til 15.desember.
 
Kjell Reidar holder i arrangementet.
 
Styremøte kl 18.00. Arrangementet begynner 18.30.
 
Antrekk vanlig pent. JKØ kan ikke levere mat. Mat bestilles fra Wassilioff.  Kåre ordner med serveringen. Leder har avklart at vi kan bruke Kommandantboligen på like vilkår som tidligere.
 
 
79/2015          
 
Kikkut-prosjektet. Hvordan går det? Modell –  Arne Naper?
 
Prosjektet har ligget ”litt i dvale”, idet vi har fått negativt svar på div. søknader om støtte. Har fått 50.000 i støtte som må brukes innen utgangen av året. Det søkes om forlengelse for bruk av midlene i 2016. Pengene skal brukes til å sette i stand muren på Kikut. Det må brukes helikopter for å bringe ut materialer. Arbeidet må utføres i samsvar med slik det opprinnelig har vært.
 
Arne Naper forespørres om å lage modell av Kikut etter samme målestokk som citadellet.
 
 
80/2015          
 
Værfts-Magazinet
 
Innholdsfortegnelsen er klar.
 
 
81/2015          
 
Omvisning på Verftet i sommer/høst. Hvordan har det gått?
 
God aktivitet i år.
 
Inntekt (overskudd) ca. 7.000.
 
 
82/2015          
 
Museene og besøk i sommer/høst   
 
Bra besøk i sommer og under høstutstillingen.
 
 
83/2015          
 
Rengjøring av museene
 
Er ok nå. Gulvene er kostet. Hovedrengjøring til våren.
 
 
84/2015          
 
Eventuelt
 
•      Dynekil-slaget. Erling har vært i kontakt med Jan Olav Hauge. Billettsalg til dette arrangement skjer gjennom Glade Dagers kontor. I tillegg billettsalg i porten. Kortautomater skaffes. Trenger 3 personer som kan bistå med dette. FVV avventer å ta stilling til
 
å anmodning om å bistå, men er i utgangspunktet skeptiske til å ta ansvar for å selge billetter. Vi kan evt. tilby oss å ta ansvar for parkeringen, etter avtale med JKØ.  JKØ kontaktes om dette.
 
•      Jan Schipsted trenger penger til å kjøpe inn hyller til kontoret.
 
Innvilget.
 
•      Flaggvin og bilde.
 
      Bildet blir av salutt.
 
 
Neste styremøte: Tirsdag den 24. 11. 2015 kl. 10.00.
 
**********************************************************************************************************************************************************************
 
Referat fra møtet i FVV, mandag den 21. september 2015 kl.10.00
 
 
Til stede:
 
Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Dyveke von Hanno Bast, Kåre Christoffersen, Kjell Reidar Bugge, Karsten Haaberg, Jahn H. Schipsted, Olav Erik Withbro, Erling Halvorsen
 
Under eventuelt: Peter Nissen.
 
 
Forfall: Jonny Engmark, Olav Bjørnflaten
 
 
Sak nr.
 
64/2015
 
Referatet fra forrige møte
 
Ingen merknader.
 
 
65/2015
 
Økonomi
 
I god balanse.
 
 
66/2015
 
Værfts-Magazinet
 
Neste nummer kommer medio desember. Mye av stoffet er klart.
 
 
67/2015
 
Seniortreff Luftvernoffiserer
 
18. – 20. november. Invitasjonen er klar. Ansvar Kjell Reidar Bugge.
 
 
68/2015
 
Museene og åpning i Høstferien
 
Trenger vakter til museene!
 
 
69/2015
 
Dynekilslaget  30.7. 2016, salg av billetter
 
Olav og Erling undersøker nærmere hva dette innebærer.
 
Er parkering aktuelt? Tas opp som sak neste møte.
 
 
70/2015
 
Kommandantboligen kaffe/0mvisning til jul
 
Invitere flaggere m/ledsager den dagen julegatene åpner,( 29. november) Dyveke sjekker at boligen er ledig. Servering: kringle og kaffe. Morten m/sopran spørres. Ansvar Kari og Dyveke.
 
 
71/2015
 
Invitasjon av Brigader Ole Fauske og direktør Anne Bergh til juleavslutning for styret
 
Juleavslutning 15.12. kl. 18.30. Møte kl 18.00.
 
 
72/2015
 
Styremøte i oktober på Colorline til Strømstad?
 
Vanlig møte – ingen Harrytur – men med bløtkake!
 
 
73/2015
 
Eventuelt
 
·        Møte 14.4.2016 i Historielaget. Da har vi ansvaret.
 
·        Kontakt med rektor på Larvik vgs for å få til et møte slik at man kan få markedsført FV som arena for læring.
 
·        Et nøkkelsett til museene mangler. Først forsvunnet. Så kommet til rette. Nå forsvunnet igjen. Sende forespørsel til museumsvakter og guider.
 
·        Det er etterspørsel etter oppslag om når museene er åpne.
 
 
Neste styremøte: Tirsdag den 20.10.2015 kl. 10.00!
 
 
*********************************************************************************************
 
 
Referat fra styremøtet i FVV, tirsdag, den 18. august 2015 kl.10.00 – 11.00.
 
Til stede:
 
Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Dyveke von Hanno Bast, Jonny Engmark, Kåre Christoffersen
 
 
Forfall:
 
Kjell Reidar Bugge, Karsten Haaberg, Jahn H. Schipsted, Olav Erik Withbro, Erling Halvorsen, Olav Bjørnflaten.
 
 
Kopi av referat: Peter Nissen
 
 
Sak nr.
 
55/2015
 
Referatet fra forrige møte
 
Ingen merknader.
 
 
56/2015
 
Økonomi
 
I god balanse og i samsvar med budsjett.
 
 
57/2015
 
Værfts-Magazinet
 
Det arbeides med neste nummer. Det kommer ut før jul.
 
 
58/2015
 
Museene og bemanning/besøk
 
Veldig vanskelig å få vakter til museene. Det er så og si bare styremedlemmer som melder seg til tjeneste. Solveig Iglebæk har stillet mye opp og tatt 8 vakter. Hun vedtas godtgjort ekstra for dette. For neste år vurderes færre vakter og muligheter for kortere vakter.
 
For høstutstillingen, 3-4 og 11-12 oktober legges opp til mulighet for kortere vakter 2+2 timer.
 
Jan Olav Eriksen tar kontakt med rektor på Thor Heyerdahl; Robert Rognlien.
 
 
59/2015
 
Guidetjenesten inkl Kommandantboligen
 
Kommandantboligen. Veldig bra i år og en god kilde for å markedsføre Kommandantboligen. Vi fortsetter med samme opplegg  for sommeren 2016 og vurderer å ha en tilsvarende omvisning søndag i forbindelse med juleutstillingen, søndag etter åpning av julegaten, dvs 29.11.2015.
 
 
60/2015
 
Seniortreff Luftvern- offiserer
 
Kjell Reidar Bugge holder i dette.
 
 
61/2015
 
Invitasjon av brig Ole Fauske/sjef for kultur og tradisjon i Forsvaret og Anne Berg/Direktør for forsvarets museer
 
Anne Berg og Ole Fauske inviteres til julemøtet. Kjell Bugge tar seg av invitasjonen. Dato for dette bestemmes i neste møte.
 
 
62/2015
 
Sommeravslutning for styret
 
Styre-turen utsettes til våren 2016 og det tas sikte på Holmen, København. Vi er invitert på omvisning og det legges opp til en kombinert sommeravslutning for styret, gjeldende for 2015/2016.
 
 
63/2015
 
Eventuelt
 
·        Tordenskiolds soldater. Jubileum 30.07.2016. (Slaget for Dynekil). FVV er anmodet om å bistå med vakter/deling av inntekter. Det bør vurderes å få avtale slik at FVV evt kan ta seg av parkering. Tas opp på neste styremøte.
 
·        200 års jubileet positiv respons på utstilling, jfr e-post fra Jon Ivar Kjellin av 13.8.15. Peter Nissen inviteres til neste styremøte.
 
·         30.8. Kretsmesterskap i rulleski i Stavern. Kan vi delta som vakter? Styret anmodes om å stille opp (som vakt!)
 
 
 
Neste styremøte: Tirsdag den 22.09.2015 kl. 10.00!
 
 
********************************************************************************************************
 
 
Referat fra styremøtet i FVV, onsdag den 17. juni 2015 kl.10.00
 
Tilstede:
 
Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Olav Erik Withbro, Olav Bjørnflaten, Dyveke von Hanno Bast, Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted,
 
 
Forfall: Karsten Haaberg, Jonny Engmark, Erling Halvorsen, Kåre Christoffersen
 
 
Sak nr.
 
47/2015
 
Referatet fra forrige møte
 
Ingen merknader utover at:
 
·         Fredriksvernskonferansen er avlyst.
 
·         Dyveke og Kari «holder i» arrangementene i Kommandantboligen  den 7. og 21.juli kl. 19.00.
 
·         Det bestilles noen enkle vester til bruk for venneforenings guider som kan brukes frem til fellesvester med Festningsverket er tilgjengelige.
 
 
48/2015
 
Økonomi
 
Stabil, god balanse.
 
 
49/2015
 
Værfts-Magazinet
 
Nytt nummer kommer ut i uke 26.
 
 
50/2015
 
Oberstkonferansen
 
Omdøpt til «seniortreff for luftvernoffiserer». Finner sted 18.- 20.11. Styrets medlemmer inviteres. Kjell Reidar Bugge holder i regien.
 
 
51/2015
 
Jentene på Kyststien
 
Vi bør gå i «dialog med «Jentene på Kyststien» i forhold til fremtidige arrangementer. Det er et kommersielt opplegg og styret forventer en viss kompensasjon for innsats.
 
Hva med å kunne tilby organisert parkering på verftet som FVV får ansvar for?
 
 
52/2015
 
Sommerens aktiviteter
 
Det mangler fortsatt vakter til museene i sommer. Det haster med å få dette i orden. Gi beskjed til Dyveke.
 
 
53/2015
 
Sommeravslutning for styret
 
Utsettes til høsten og kombineres med en oppsummering av sommerens aktiviteter kombinert med sosialt samvær, alternativt tur for styret.
 
 
54/2015
 
Eventuelt
 
·        Glade dager, åpning lørdag 20.6. Oppmøte øvre leir kl. 14.30. Toget går kl. 15.00.
 
·        Forslag å etablere parkeringstilbud i forbindelse med Stavernsfestivalen 2.,3., og 4. juli. Pris kr 100.- pr. parkering pr. døgn.
 
·        Låven bak Kommandantboligen er nå innredet for utleie.
 
 
 
Neste styremøte tirsdag den 18.08.15 kl. 10.00.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Referat fra styremøte FVV, tirsdag den 19. mai 2015 kl.10.00
 
 
Til stede:
 
Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Olav Erik Withbro, Olav Bjørnflaten, Kåre Christoffersen, Dyveke von Hanno Bast,
 
Jonny Engmark, Kjell Reidar Bugge, Karsten Haaberg
 
 
Forfall: Jahn H. Schipsted, Erling Halvorsen.
 
 
Sak nr.
 
36/2015
 
Referatet fra forrige møte
 
Ingen merknader.
 
 
37/2015
 
Økonomi
 
I god balanse.
 
 
38/2015
 
Værfts-Magazinet
 
I rute. Bladet kommer i midten av juni.
 
 
39/2015
 
Fredriksvern-konferansen 11.-12.juni
 
Det er sendt ut 42 invitasjoner, delvis på e-post. Dårlig påmelding foreløpig. Mulig konferansen må avlyses.
 
 
40/2015
 
Oberst-konferansen
 
Kjell Reidar Bugge holder i dette. Vi støtter med inntil kr 5.000.- herunder inkludert eventuell dekning av deltakeravgift for deltakere fra FVV.
 
 
41/2015
 
Kommandantboligen og omvisning
 
Omvisning i Kommandantboligen ”perlen på Fredriksvern verft”.
 
Tirsdag den 7. juli og tirsdag den 21. juli i regi av Fredriksvern Verfts Venner
 
Vi åpner dørene til de gamle stuer. Orientering og omvisning ved de to siste kommandantene.  Innslag med tidsriktig musikk.
 
Servering av ett glass vin inngår i prisen.
 
Billetter selges ved Stavern billettkontor. Usolgte billetter selges ved inngangen.
 
Pris kr. 100.- + evt. billettavgift.
 
Det blir også omvisning 02. juli i forbindelse med Kammermusikkfestivalen. Billettpris kr 400, se kammermusikk.no
 
 
42/2015
 
Tur 28. mai
 
Det blir tur som planlagt. Ca 25 deltakere.
 
 
43/2015
 
Museene og sommerens aktiviteter for øvrig
 
Museenes åpningstider i sommer fra 21.06. – 09.08 er;
 
onsdag, lørdag og søndag kl 12 – 16.
 
 
44/2015
 
Oppsying av Kadettuniform anno 1817
 
Erling og Dyveke jobber med mulighet for oppsying av søe-kadett-uniform anno 1817.
 
 
45/2015
 
Dugnad i museene
 
Gjennomføres i etterkant av møtet 17.06.2015, ca kl. 12.00.
 
 
46/2015
 
Eventuelt
 
·         Uniform til guider? T-skjorter? I samarbeid med Trond Bergan bestilles det inn vester, i et lett og vaskbart materiale, blå med gull/gul skrift. Olav, Kåre og Kjell, med støtte fra Dyveke jobber videre med dette.
 
·         Vi må sende brev til NRK vedrærende «Anno 1750» og forsøke å få arrangementet hit i 2017. Kåre følger opp dette.
 
·         Henvendelse fra Svend om å sende ut info om litteraturfestivalen til våre medlemmer og flaggere.  Kjell Reidar følger opp dette.
 
·         ”Jentene på Kyststien” 06.juni 2015. Orientering v/Kristin Anvik. 3000 jenter går fra Stavern torg, på Kyststilen, til Anvik gård. En fin mulighet til å informere om verftet og aktivitet her. Dyveke og Kåre lager evt. en
           kort flyer med informasjon om verftet, med ”highlights” og to guide- grupper, to inne på verftet og en på Rakke.
 
·         Peter Nissen har gjort ferdig brevet til dronningene.
 
 
Neste styremøte: Onsdag den 17.juni 2015 kl. 10.00.
 
 
***********************************************************************************************************************************
 
 
Referat fra styremøte FVV, tirsdag den 28.april 2015 kl.10.00

Til stede:
Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Olav Erik Withbro, Olav Bjørnflaten, Kåre Christoffersen, Dyveke von Hanno Bast,
Jonny Engmark, Erling Halvorsen, Kjell Reidar Bugge
Forfall: Karsten Haaberg, Jahn H. Schipsted

Sak nr.
27/2015
Referatet fra forrige møte

Ingen merknader.

28/2015
Økonomi
Økonomien er i god balanse.

29/2015
Værfts-Magazinet
I god rute. Kommer ut i begynnelsen av juni.

30/2015
Fredriksvern-konferansen
11.-12.juni.
Programmet er klart og foredragsholdere er avklart. Påmeldingsfrist er 15.mai 2015.

31/2015
8.mai 2015.
Programmet er klart. Alt i rute. Annonsen er klar. Foredrag kl. 14.00. Kranser er bestilt, betales av kommunen. Nedlegges kl 15.00. Gudstjeneste kl. 17.00.

32/2015
17.mai
Alt er klart. OBS. Borgertoget. Ut å gå igjen!

33/2015
Parkering i påsken 2016
Trond Bergan har stillet seg positivt til dette.

34/2015
Tur, den 28. mai
Invitasjon sendt ut.

35/2015
Eventuelt
Konflikter vedr. guiding m.v. Det er tatt kontakt med Trond Bergan om dette for å innkalle til møte. Det bør innkalles til et avklarende møte og føres protokoll i møtet som signeres av de tilstedeværende. Jan Olav tar ansvar for at dette skjer. Kari laget et utkast til opplegg for prosedyrer vedr møtet og sender dette til Jan Olav. Frist 15, mai 2015.
Dugnad til å vaske ned museene.
Oberstkonferanse. Ligger i utgangspunktet utenfor FVVs formålsparagraf. Det må gjøres en avklaring i fht økonomi. Det forutsettes at dette ikke belaster foreningen hverken økonomisk eller med særlige arbeidsoppgaver. Avgjørelse utsettes til neste møte (mai).
Telemark- cruise. Guiding på engelsk 4.6.2015.
Det kongelige brevet er under arbeid/Peter Nissen/Trond Bergan.

Neste styremøte: Tirsdag den 19.mai 2015 kl. 10.00.

************************************************************************************

Styremøte FVV, mandag den 9.mars 2015 kl.10.00.

Innkalt:
Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Olav Erik Withbro, Dyveke von Hanno Bast, Olav Bjørnflaten, Erling Halvorsen, Karsten Haaberg, Kåre Christoffersen
Forfall: Jonny Engmark, Jahn H. Schipsted, Kjell Reidar Bugge

Sak nr.
19/2015
Referatet fra forrige møte

Ingen merknader.

20/2015
Økonomi

"Kontingenten strømmer inn". Revisjon gjennomført. Veldig bra!

21/2015
Værfts-Magazinet
"Dagens rose", nå igjen! Veldig bra!
Neste utgivelse i slutten av juni 2015.

22/2015
Årsmøtet 24.3.15

Kl.18.00
Årsmøte/årsmelding ble gjennomgått på møtet. Ingen merknader.
Jahn Schipsted fører protokoll på årsmøtet.
Karsten Haaberg tar ansvar for at det tekniske er på plass.

23/2015
Fredriksvern-konferansen

Tentativt program ble lagt frem for styret. Konklusjon: Veldig bra. Veldig god respons så langt. Jobbes videre med.

24/2015
Tur 28.5.15.
Opplegg for turen godkjent. Egenandel kr. 400.-. pr. person. FVV sponser resten.

17/2015
Påsken og museene
Anmodning om å melde seg på til vakter er av Dyveke sendt ut.

18/2015
Eventuelt
Anno 2017. Finne hvilket selskap som er produsent. Olav Bjørnflaten og Kåre Christoffersen følger opp med tanke på å få dette til Fredriksvern Verft.
Jentene på Kyststien den 06.06.15.  Guiding på verftet. Kåre Christoffersen orienterte om kontakt med Kristin for å fortelle om verftet hvis ønskes. Kåre Christoffersen holder i saken.
70 års jubileet den 8. mai. Erling Halvorsen holder i saken. Kommunen er kontaktet. Sjømannsforeningen kontaktet. De har eget opplegg  08-05. kl. 15.
Guidekurset. Servering kaffe og evt. wienerbrød.

Neste styremøte: Tirsdag den 28.04.2015 kl. 10.00.

***********************************************************************************

Styremøte FVV, tirsdag den 10. februar 2015 kl.10.00.

Innkalt:
Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Jahn H. Schipsted, Olav Erik Withbro,  Dyveke von Hanno Bast, Olav Bjørnflaten, Erling Halvorsen, Kjell Reidar Bugge, Kåre Christoffersen.

Forfall:
Karsten Haaberg, Jonny Engmark.

Sak
11/2015
Referatet fra forrige møte
Ingen merknader.

12/2015
Økonomi
I god balanse.

13/2015
Værfts-Magazinet
24 sider. Går i trykken i uke 8.

14/2015
"Fredriksvernkonferansen" 11. – 12. juni 2015
Invitasjon til innledere er sendt og positiv respons fra alle. Programmet for konferansen er i ferd med å bli ferdigstilt.
Styret gir fullmakt til leder og Kjell Reidar Bugge om å godkjenne programmet slik at dette kan sendes ut i god tid.
Det er bevilget inntil kr. 20.000 til utgiftsdekning.

15/2015
Årsmøtet 24.3.15 Kl.18.00.
Årsmøtet legges til Auditoriet, Galeisal 16 – som vanlig. Erling tar seg av serveringen.

16/2015
Tur
Turen fastsettes til 28.5., med besøk til NRK og Sverige. Alternativ dag den 21.5.

17/2015
Påsken og museene
Dyveke setter opp vakter for museene.

18/2015
Eventuelt
 
·        Dato for guidekurs. Passer for museumsvakter og guider og evt. andre interesserte medlemmer av foreningen.  Dato: den 26.3. kl. 18.00. Innkalling/Invitasjon sendes ut. I hovedsak oppdatering av materie som vi har.
 
·        Skilt ved fontenen er under arbeid v/Dyveke.
 
·        70-års jubileum for frigjøring den 8. mai. Opplegg?  Erling Halvorsen ser på alternativer for markeringen.  Legges frem på neste møte. Erik Withbro og Olav Bjørnflaten bistår.
 
·        Ny forening i Stavern: Stavern Kunst- og Kulturforening. Leder er Magnus  Mackay med støtte fra Kåre Christoffersen.
 
·        Vaktstua blir turistkontor i sommer.
 
·        Utestående fordring i forbindelse med bøker for salg levert til salg v/Øyrun Winter purres innkrevet.  Leder tar kontakt med festningsforvalteren om dette.
 
·        Det godkjennes utbetalt godtgjøring  med  70 timer for Olav Bjørnflaten, Jan Schipsted og Per Inge Olsen for arbeid for foreningen.
 
·        Det avklares med sjøredningstjenesten og festningsforvalteren om oppussing av tilstøtende lokaler som i prinsippet er utlånt fra FVV.
 
·        Det er mottatt 30 bøker til arkivet fra Arne Hill Jensen.
 
·        Invitasjon til dronningen i Norge og dronningen av Danmark om deltakelse om kunstutstilling på verftet i 2017. Peter Nissen gis i oppdrag å invitere de to dronningene til utstilling i forbindelse med sjøkrigsskolens 200 års jubileum.
 

Neste styremøte: Mandag den 09. mars kl. 10.00.


***********************************************************************************

Styremøte FVV, tirsdag den 13. januar 2015 kl.10.00.

Innkalt:
Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Jahn H. Schipsted, Olav Erik Withbro, Jonny Engmark, Dyveke von Hanno Bast, Olav Bjørnflaten, Erling Halvorsen, Kjell Reidar Bugge.

Forfall:
Karsten Haaberg, Kåre Christoffersen.


Sak
01/2015
Referatet fra forrige møte

Ingen merknader.

02/2015
Økonomi
I god balanse.

03/2015
Værfts-Magazinet
Neste nummer kommer i februar 2015.
Det satses på 3 utgivelser i 2015.

04/2015
"Fredriksvernkonferansen" i juni 2015 ?
Forslag om en konferanse, for eksempel hvert 2. år.
Målgruppe: Venneforeninger ved norske festningsverk m.fl.– forslag om en konferanse for utveksling av erfaringer og gode ideer.
Forslag 11. – 12. juni. Det avsettes inntil kr. 20.000.-. Kjell Reidar Bugge oppnevnes som hovedansvarlig for arrangementet.

05/2015
Minneskilt
Studentenes internering på Fredriksvern verft under 2.V.K. Under arbeid.

06/2015
Årsmøtet 2015
Årsmøte 24.3.2015 kl. 18.00. Oppgavefordeling:
Kari skriver styrets arbeid. (Obs få med valg valgkom. og revisorer).
Økonomi: Inger Johanne
Kikkut: Erling Halvorsen
Dokumenter og fotoarkiv: Per Inge Olsen
Museum og guider: Kåre Christoffersen og Dyveke von Hanno Bast
Flagging: Johny Engmark
Verftsmagazinet: Kjell Reidar Bugge
Medlemsmasse: Inger Johanne Dahl
Årets tur 2014: Olav Bjørnflaten
2014 Jan Olav Eriksen
Manus sendes til Jahn Schipsted innen  den 7.mars 2015.
Kjell Reidar bestiller lokaler.

07/2015
Tur 2015
Fastsettes på neste møte, jfr. Utdelt forslag på møtet.

08/2015
Parkering
Utsettes til neste møte, Kåre Christoffersen bes om å jobbe videre med eventuelle alternativer. Det legges til grunn at dersom FVV skal gå inn i dette må det settes opp en skriftlig avtale. Kåre Christoffersen bes om å sjekke mulighetsrommet.

09/2015
Adgangsoblater
Det vil bli utstedt adgangsoblater for innkjøring til verftsområdet.

10/2015
Eventuelt
"Visit Larvik". Ønsker annonse fra FVV. Vi sier nei takk.
Guidekurs v/Olav Bjørnflaten. Fastsettes til mars – før påske – en kveld. Styrets medlemmer inviteres til å delta.
Dyveke von Hanno Bast foreslår et skilt ved fontenen (krigsminne) utenfor kirken med opplysning om hvem de omkomne var, hvor de døde, evt. med bilde. Dyveke kontakter VGS vedr. dette
Kikut. Midler bevilget for bruk i 2014 er innvilget overført for bruk i 2015. Erling Halvorsen har søkt Kulturrådet og div banker om ytterligere tilskudd .

Neste styremøte: Tirsdag den 10.2. kl. 10.00


************************************************************************************

Styremøte FVV, tirsdag den 16.desember 2014 kl.1800.

Innkalt:
Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, , Kåre Christoffersen, Karsten Haaberg, Jahn H. Schipsted, Olav Erik Withbro, Jonny Engmark, Dyveke von Hanno Bast, Olav Bjørnflaten.

Forfall:
Erling Halvorsen

Sak nr.
78/2014
Referatet fra forrige møte
Ingen merknader. Kake til brannstasjonen med takk for innsatsen er under arbeid.

79/2014
Økonomi
Økonomien er i balanse.

80/2014
Værfts-Magazinet
Siste nummer, nr 4., for 2014 er nå sendt ut. Enda et flott Værfts-Magazin!

81/2014
Neste års tur
Det planlegges tur til sommeren. Olav Bjørnflaten utarbeider forslag til sommertur. Fremlegges på neste møte.

82/2014
Eventuelt
Intet nytt.

Neste styremøte: Tirsdag den 13.januar 2015 kl.18.00.

************************************************************************************

Styremøte FVV, tirsdag den 07.oktober 2014 på fergen.

Innkalt:
Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Olav Bjørnflaten, Dyveke von Hanno Bast, Erling Halvorsen, Kåre Christoffersen, Karsten Haaberg, Arne Naper.
Forfall: Jahn H. Schipsted, Kjell Reidar Bugge, Jonny Engmark Olav Erik Withbro.

Sak nr.

59/2014
Referatet fra forrige møte
Ingen merknader.

60/2014
Økonomi
Økonomien er i god balanse og i samsvar med budsjett. Faktura for samling for parkeringsvakter er mottatt og betalt.

61/2014
Guiding
Kåre Christoffersen redegjorde. Det er blitt guidet 1.371 personer i 2014, hittil i år. Guidingen har kommet inn i et godt system.
Det har vært fremmet ønske om oppfriskningskurs for guider (inkludert vakter for museene.). Forslag om oppstart 1. kvartal 2015.
Olav Bjørnflaten tar ansvar for å sette opp slikt kurs.
Kåre Christoffersen og Dyveke von Hanno Bast tar ansvar for å ta kontakt med Kirkevergen for å få system på guiding i Kirken. Kirken tilhører verftet.
Erling Halvorsen og Dyveke von Hanno Bast tar ansvaret for å  anno Bast  oppdatere medlemslister i forhold til vakter og guider.

62/2014
Verftsmagazinet
Verftsmagazinet nr 3 er akkurat utkommet. Arbeidet med å få ut ytterligere et blad (nr 4) innen utgangen av året er i god gang.

63/2014
Øking av satsene til de som jobber med diverse

Forslag fra Per Inge Olsen om øking av satsene for arbeidet med arkivet.
Forslag om at man bruker satsene for pensjonistavlønning i staten.
Vedtak: satsen økes til kr 155.- pr time, forutsatt at foreningen har økonomi til avlønning.

64/2014
Karsten Alnæs til Fredriksvern
26. oktober
Alle historielagene er invitert.
Erling Halvorsen tar ansvaret for arrangementet.

65/2013
Luftvernregimentets jubileum 25.11.
Kjell Reidar Bugge har ansvaret for arrangementet. I rute.

66/2014
Juleavslutning for styret
Juleavslutning for styret i FVV i Kommandantboligen tirsdag den 16.12. kl 18.30. Kontaktmann er Kåre Christoffersen.

67/2014
Eventuelt
Forslag om at Arne Naper skal lage en modell av Kikut. Størrelse 1:20. (Huset er egentlig 5 x 5 m). Forslag om plassering i Galeiskuret. Fylkeskommunen har bevilget kr. 50.000 som egentlig skulle brukes i år. Det søkes om at pengene kan overføres til benyttelse i 2015.
Medlemmene i valgkomiteen bør tilskrives. Kari Krogsbøl Kristoffersen tar kontakt med disse. Årsmøtet blir medio mars.
Østlandsposten har orientert om at det er skrevet en ny bok om verftet. Boken blir innkjøpt.
Tove Hatledal Henanger inviteres til julemøtet for å få overlevet brev (i FVV besittelse) bestefaren skrev under krigen. Kari skriver invitasjon som Jan Olav underskriver.


Neste styremøte: Tirsdag den 18. november kl. 18.00


*************************************************************************************************

Styremøte FVV, tirsdag den 26. august 2014 kl.18.00
Innkalt:
Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Olav Bjørnflaten, Jahn H. Schipsted, Olav Erik Withbro, Kjell Reidar Bugge, Dyveke von Hanno Bast, Erling Halvorsen, Jonny Engmark, Kåre Christoffersen, Karsten Haaberg
Forfall:
Erik Withbro, Kjell Reidar Bugge, Jonny Engmark

Sak nr
48/2014
Referatet fra forrige møte
Ingen merknader utover at det i referat fra møte 5.6. står at Olav Erik Withbro har delansvar for parkeringen. Dette er feil og er rettet til Olav Bjørnflaten.

49/2014
Økonomi,

I god balanse. Kammerkonserten 29.6.14 ble ikke utsolgt. Noe underskudd. FVV dekker 50 % av dette.

50/2014
Parkering Stavernsfestivalen

Som budsjettert.
For neste år bør parkerings-avgiften økes.

51/2014
Omvisning Kommandantboligen
4 omvisninger denne sommeren, 4 onsdager i juli.
Fortsette også neste år, men kan hende vi bør satse på en annen ukedag. Dyveke og Kari tar ansvar for arrangementet 2015.
Må markedsføres i Stavernsposten.

52/2014
Museumsvakter

Har vært en utfordring å rekruttere vakter.
Besøk ved museene i sommer:
Luftforsvarsutstillingen 1129 og Galeimuseet 510 til sammen 1639.
Åpne museer i høstferien lørdag/søndag.
Åpningstid kl 12.00 - 16.00.

53/2014
Guiding

Stor økning fra i fjor. Status for 2014 ikke klar ennå.

54/2014
Karsten Alnæs til Fredriksvern 26. oktober

Åpent møte/ foredrag for historiske foreninger og lag.
Auditoriet, JKØ.
Det er historielagene som inviterer.

55/2014
Luftvernregimentets jubileum 25.11.

Utsettes til neste møte.
Ansvar; Kjell Reidar Bugge.

56/2014
Fiskesuppe for parkeringsvaktene

Sted: Bryggeloftet.
Onsdag den 10. september kl 19.00.

57/2014
Høsttur

Tirsdag 7/onsdag 8. oktober 2014.09.20.

58/2014
Eventuelt

Sjøkrigsskolen planlegger feiring avsitt 200-årsjubileum i 2017 på Fredriksvern Verft
Verftsmagazinet. Utgivelse siste del av september.
Dyvekes utstilling i Krutthuset. Positivt samordnet med Kammermusikkfestivalen. Det var vellykket. Tilskudd fra kommunen og Sparebank 1 dekket utgifter til husleie.
Søknad om tilskudd til Kikkut avslått bl.a. pga manglende dokumentasjon. Søknaden må fremmes av kommunen ettersom den står som eier.
Kåre har avtalt med Bård Jacobsen, Larvik kommune, torsdag den 4. september, for å orientere om driften innenfor Kultur og FVV
Skriv fra Kommunalteknikk vedr.belysning av pumpene i parken. Beregnet kostnad ca. 400.000.

Neste styremøte: Tirsdag den 7. oktober på Strømstadfergen.

**************************************************************************

Styremøte FVV, torsdag den 05.06.14. 2014 kl.18.00
Innkalt:
Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Olav Bjørnflaten,
Jahn H. Schipsted, Olav Erik Withbro, Kjell Reidar Bugge, Dyveke von Hanno Bast, Erling
Halvorsen, Jonny Engmark
Forfall: Kåre Christoffersen, Karsten Haaberg

Sak nr.
37/2014

Referatet fra forrige møte
Ingen merknader

38/2014
Økonomi i samsvar med budsjett
.
Vi har fått kr 500.- som 2.premie for vår deltakelse i borgertoget i år.

39/2014
Arrangementet den 21. juni
FVV har fått bekreftet at Sjøforsvaret vil delta i arrangementet med KNM Olav Trygvasson, samt med de to skolefartøyene Kvarven og Nordnes.
Det vil bli gjennomført åpent skip.
KV Nornen vil muligens anløpe Stavern i løpet av helgen.
Lars Fleisje vil delta som eldste Sjøforsvaroffiser. KK Bjørn Terjesen vil bidra med foredrag. OK Bill Ludvigsen vil også delta i arrangementet.
Det bestilles musikalsk innslag, helst musikk fra ca 1814, kl.19.00 ca. 15.min. Det er gjort avtale med Morten Bjørgan og antakeligvis Johanne Asp.
Se for øvrig detaljert program utarbeider av Kjell Reidar Bugge, som følger som trykt vedlegg til referatet. Brutto utgiftsramme er beregnet til kr. 71.500. Det er innvilget div. tilskudd slik at netto utgiftsramme utgjør ca.
30.000.
Båtplass er bestilt hos havnesjefen.
Lederen opplyste at ordføreren sponser Kirkekaffen etterfølgende søndag den 22.6. i befalsmessen.
FVV deltar i opptoget til Glade Dager.

40/2014
Historisk omvisning den 28.juni
Ansvar Kåre Christoffersen

41/2014
Arrangementet den 29. juni

Ansvar Jan Olav Eriksen og Kåre Christoffersen. Billetter stilles til disposisjon for styret.

42/2014
Omvisning i Kommandantboligen 9. juli
Det er vedtatt omvisning den 9.7. Ansvarlig for korttidsutleie, Trinelise Gran, har invitert FVV til å benytte boligen til ytterligere omvisninger i løpet av sommeren.  
Dyveke von Hanno Bast og Kari Krogsbøl Kristoffersen gis fullmakt til å planlegge og iverksette ytterligere omvisninger i løpet av sommeren, etter tilsvarende mal.  
43/2014
Parkering Staverns – festivalen
Ansvarlige: Jonny Engmark, Erling Halvorsen og Olav Erik Withbro. Lister for å melde seg som vakter distribuert på møtet.

44/2013
Museene i sommer - vakter
Dyveke har ansvar for å utarbeide vaktlister i hht avtale, dvs mellom kl 12.oo og 16.oo åpningsdagene.

45/2014
Værfts Magazinet
I rute, kommer i september. Mye stoff allerede klart.

46/2014
«Dyvekes utstilling»
Det vil være utstilling i Krutthuset, alle tre rommene i 1. etg.
Åpning den 27.6 alle dager frem til 21.7.  
Dyveke baserer seg på å være tilstede alle åpningsdager!

47/2014
Eventuelt
Fellesarrangement FVV og Larvik Historielag: Karsten Alnes forteller om Christian Fredriks avreise fra Norge (Stavern), ultimo oktober 2014.06.05  
Kikkut: Kontakt med LKE for å sjekke hvor saken står.
Saken bør behandles politisk. Det er søkt DNB og Norsk Kulturminneforening om penger. Det er mottatt tilskudd fra Vestfold Fylke med kr 50.000.

Neste styremøte: Tirsdag den 26.august kl. 18.00


*********************************************************************************

Styremøte FVV, tirsdag den 13.05. 2014 kl.18.00

Innkalt: Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Olav Bjørnflaten, Jahn H. Schipsted, Olav Erik Withbro, Kjell Reidar Bugge, Dyveke von Hanno Bast. Erling Halvorsen, Kåre Christoffersen, Karsten Haaberg
Forfall:
Jonny Engmark

Sak nr
28/2014
Referatet fra siste møte
Kikkut – søknad om midler. Avgjørelsen i Norsk Kulturminnefond er utsatt til midten av juni. Det er heller ikke mottatt svar fra Riksantikvar og Nasjonale Festningsverk.
Liten printer innkjøpt.
Bilder er levert til innramming.

29/2014
Økonomi
I balanse og i samsvar med budsjett.

30/2014
17.mai og deltakelse fra FVV
17. mai i Stavern. Borgertog kl. 15.30, samling på torget. Fremmøte kl 15.15.
Kjell i bunad bærer fanen, to «duskedamer» (Kari og Dyveke) i bunad, Kåre med flagget og deretter resten av foreningen. Kjell sender anmodning om deltakelse til flaggerne m.fl.
Obs: fotografering.
17. mai. Borgertog i Larvik. Oppmøte 17.15 utenfor Amfi.

31/2014
Arrangementet den 21. juni
Åpning av Glade dager
Marinemusikken kommer og er med og åpner Glade Dager.
Marinemuseet kommer med egen stand om 1814.
Kommandør og historiker Bjørn Terjesen holder foredrag.
Det kommer en flaggkommandør fra Bergen.
Det vises til gjennomdrøftet utkast til program, framlagt av Kjell Reidar Bugge.
Fordeling av arbeidsoppgaver og forslag til revidert program for 21. og 22. juni følger som trykt vedlegg.

32/2014
Arrangementet den 29. juni

Ansvarlig Kåre Christoffersen. Sak til neste møte.

33/2014
Omvisning i Kommandantboligen 9. juli

Ansvarlig Per Inge Olsen. Sak til neste møte.

34/2014
Parkering Staverns – festivalen

Vakter fra torsdag 10, fredag 11, lørdag 12 og søndag 13 juli annonsering etter vakter i Værfts Magazinet.

35/2014
Værfts Magazinet

I rute. Kommer ut i slutten av mai.

36/2014
Eventuelt
Møte med Bergan
Dyveke om utstilling i samarbeide med FVV. Leie for en mnd angis til kr. 20.000. Tiden kan reduseres. Det kommer en søknad om støtte. Sak til neste styremøte. Åpning av utstillingen anslås til  27.juni – 13. juli.
Trond Bergan ber om utvidet åpningstid på museene i sommer. Det bes om åpning på onsdag, lørdag og søndag. FVV peker på at all drift av museene skjer på frivillig basis og det er begrenset mulighet for å stille med vakter.
Skoler tar kontakt for omvisning. Per Inge Olsen og Marianne Sørlie er aktuelle som omvisere. Det arbeides videre med dette.
FVV har fått tilsagn om kr. 5.000 fra Larvik kommune i tilskudd, jfr tidligere søknad om kr 50.000.

Annonsering i  Aktivitetskalender – ikke aktuelt. Kari sender svar.


Neste styremøte: Torsdag den, 5. juni kl.18.00


***********************************************************************************

Styremøte FVV, tirsdag den 08.04. 2014 kl.18.00- 19.30

Innkalt: Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Olav Bjørnflaten, Jahn H. Schipsted, Olav Erik Withbro, Kjell Reidar Bugge, Dyveke von Hanno Bast.

Forfall:
Erling Halvorsen, Jonny Engmark, Kåre Christoffersen, Karsten Haaberg

Sak nr
16/2014
Referatet fra siste møte
Ingen merknader.

17/2014
Økonomi
Økonomien i balanse. Styret bevilger midler til del-finansiering av ulike arrangementer i forbindelse med grunnlovs jubileet.

18/2014
Arrangementet 12.4

Arrangementet gjennomføres uten egenandel. Styret dekker utgiftene ved arrangementet. Det kommer 22 gjester. Lederen orienterte om arrangementet.

19/2014
Påske og museene

Vakter til museene er besatt.

20/2014
Tur til Eidsvoll
Tur til Eidsvoll 25. april. 42 er påmeldt. Det er fortsatt noen ledige plasser. Bussen går fra torget i Stavern kl.09.30.

21/2014
Prosjekt Kikkut
-Søknad til Forsvarsbygg er sendt angående oppsett av signalmast og trappeadkomst.
-Møte med LKE avholdt angående søknad om midler på kr 220000,-
-Norsk Kulturminnefond innformert om at søknad til Kommunen er sendt og at det grunnet omorganisering av LKE er ikke søknaden ferdigbehandlet
-Kontakt med Fylkes Kulturkontoret er tatt skriftlig for avklaring om antikvariske forhold ved restaurering. Svar er ikke mottatt.

22/2014
17. mai
FVV er anmodet om å delta i Borgertoget i Larvik kl 18.14. Jan Olav Eriksen, Olav Erik Withbro og Erling Halvorsen, m.fl. deltar på vegne av  FVV.
Når det gjelder borgertoget i Stavern deltar FVV selvsagt også der.

23/2014
Omvisning kommandantboligen
Sommeren 2014
Det sendes forespørsel til Trond Bergan vedr. omvisning m.v. den 9.7. kl 18.00 – 19.00.  KKK sender e-post.

24/2014
Arrangementet 21.6

Åpent møte.
Besøk til Larvik kommune. FVV har bestilt Kommandantboligen og bistår ved arrangementet med foredrag v/ Bjørn Terjesen fra Sjøkrigsskolen. Åpent arrangement, med fri en tre, om hvordan marinen forsvarte Eidsvollverket i 1814.

25/2014
Arrangementet 29.6

Grunnlovskonsert i kirken kl. 18.14. Det er Kammermusikken som er ansvarlig for arrangementet, vår kontaktmann ved arrangementet er Kåre Christoffersen.

26/2014
Parkering Staverns-festivalen

Festivalen foregår 10 – 12. juni. Johny Engmark og Olav Bjørnflaten er ansvarlige for gjennomføring av organisering av parkeringen.

27/2014
Eventuelt
Innkjøp av en liten printer godkjent. Ansvar: Karsten Haaberg
Innramming av bildene i Galeimuseet. Jahn Schipsted bestiller innramming
Dyveke von Hanno Bast tok opp spørsmål om FVV kan delta som medspiller i forbindelse med utgivelse av bok;  både  i forbindelse med søknad om midler fra Anders Jahres Fond og i forbindelse med vakter ved utstilling. Foreningen stiller seg positiv til dette, men inngår i denne forbindelse ikke noen økonomisk forpliktelse i forhold til finansiering av bokutgivelse, utstilling m.v.


Neste styremøte: Tirsdag den, 13. mai 2014 kl. 18.00


***********************************************************************************

Styremøte FVV, tirsdag den 25.2. 2014 kl.18.00.
Til stede:
Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Olav Bjørnflaten, Jahn H. Schipsted, Jonny Engmark, Olav Erik Withbro, Kåre Christoffersen, Dyveke von Hanno Bast.  
Forfall:
Kjell Reidar Bugge, Karsten Haaberg, Erling Halvorsen.
 
 
Sak nr.
8/2014
Referatet fra siste møte
Ingen merknader.

9/2014
Økonomi
Økonomien i god balanse. Regnskapet er ferdig og revidert.

10/2014
Årsmøtet

Lokaler i orden. Jonny Engmark tar seg av serveringen (rundstykker). Per Inge Olsen bes om på årsmøtet å redegjøre for Eidsvollmennene fra søe- defensionen.

11/2014
Jubileumsfeiringen

Lørdag den 12.4.14 lunsj for spesielt inviterte gjester og styret i Kommandantboligen. (Feiring av Sjøforsvaret).  
21.6. Foredrag i Kommandantboligen. Foredragsholder Kommandørkaptein Bjørn Terjesen fra Sjøkrigsskolen. Åpent arrangement i Kommandantboligen. Tema: Hvordan marinen forsvarte Eidsvollsverket i 1814.
Søndag den 29.6. Grunnlovskonsert i kirken.
Det søkes om kommunale formidlingsmidler fra Larvik kommune både til turen til Eidsvoll (ca. 50 personer) og til foredraget i kommandantboligen. Søknadsfrist 1.3.2014.

12/2014
Tur til Eidsvoll
Tur til Eidsvoll 25. april. Som omdelt forslag. Innbetaling av egenandelen kr 600.- pr person gjelder som påmelding.

13/2014
Prosjekt Kikkut
Utsettes til neste møte.

14/2014
Værfts-Magazinet
Det meste er klart for neste nummer 2, som kommer i mai.

15/2014
Eventuelt
Dyveke Bast: Bok om kunstnere i Stavern. Ønske om å samarbeide med Fredriksvern Verfts Venner om utgivelse og utstilling. Støttes og bifalles. Dyveke arbeider videre med dette.
Til orientering: Det gamle garnisionssykehuset (brakke 10) er til salgs.
Brev fra brigader Jens Kristian Magnus om luftvernregimentet 80 år.
Påsken - åpning av museer som tidligere. Kl. 12 – 15. Dyveke setter opp bemanningslister for torsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag.
Belysning i Pumpeparken. Det er tatt initiativ for dette.

Neste styremøte: Tirsdag den, 8. april kl. 18.00

***********************************************************************************************

Styremøte FVV, tirsdag den 14.januar 2014 kl.18.00- 19.45.  
Til stede:
Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Olav Bjørnflaten, Jahn H. Schipsted, Kjell Reidar Bugge, Jonny Engmark, Olav Erik Withbro, Kåre Christoffersen, Erling Halvorsen (forlot møtet etter å ha orientert om Kikkut under eventuelt)

Forfall:
Karsten Haaberg, Dyveke von Hanno Bast

Sak
1/2014
Referatet fra siste møte

Ingen merknader

2/2014
Økonomi

Regnskapet for 2013 er avsluttet, med overskudd.

3/2014
Værfts-Magazinet

Innholdet  til det første nummeret for  2014 er klart.

4/2014
2014 Jubileet
 
·        17. 05. - Orlogsfartøy til Larvik/Stavern
 
·        21.6 – 23.6.  Orlogsfartøy til Stavern, markering av sjøforsvarets 200-års jubileum.  Markering av Eidsvollsmennene fra sødefensionen, Fredriksvern verft.
 
·        29.6. 1814- konsert i Stavern kirke med Arve Tellefsen og rollespill med Morten Røhrt.
 

5/2014
Årsmøte 2014

Årsmøtet er fastsatt til 18.03.14 kl. 18.00 i Galeiskur 16.(auditoriet) Kari bestiller hos Øyrunn. (utført)

Valgkomiteen må settes i gang. Peter Nissen gis beskjed om dette. (utført)
Obs: Leder må velges for ett år (for å komme i rute). Erling Halvorsen, Olav Bjørnflaten og Inger Johanne er på valg. Varamedlemmene Karsten Haaberg og Olav Erik Withbro er også på valg.

Forslag program: Foredrag v/Orlogskaptein Bjørn Reiersen om Fredriksvern Verft og 1814. Jan Olav sjekker dette.

Skriving av årsmøtedokumentet  fordeles slik:
Styrets arbeid – Kari Krogsbøl Kristoffersen
Økonomi – Inger Johanne Dahl
Krigstidsmodellen, Krutthuset og Soldathjemmet – Jan Olav Eriksen
Dokumenter og fotoarbeid – Per Inge Olsen
Museum og guiding – Kåre Christoffersen og Dyveke von Hanno Bast
Flagging – Jonny
Verftsmagasinet – Kjell Reidar Bugge
Nettsiden – Karsten Haaberg
Årets tur – Erling Halvorsen
2014 – Jan Olav Eriksen

KariKK «syr» sammen årsmøtedokumentet.  Frist for å sende manus til Kari KK er 3.2.2014.

6/2014
Tur til Eidsvoll

Det haster med å bestille turen, som tidligere bestemt, hos Eidsvoll 1814. Kjell Reidar Bugge og Olav Bjørnflaten tar ansvar for dette.

7/2014
Eventuelt
 
·        Kikkut v/Erling Halvorsen, vedr søknad om midler. Det er mottatt svar fra Norsk Kulturminnefond med anmodning om ytterligere informasjon. Tilsvar, som referert for styret, er avsendt. Det er innvilget tilskudd med kr 50.000 fra Vestfold fylkeskommune, til restaurering og istandsettingen av bygningen (verneverdige bygninger). Jan Olav Eriksen har gjort avtale med ordfører Rune Høiseth og leder for Kultur, Bård Jacobsen for å orientere om saken.
 
·        Samarbeide mellom FVV og Luftmilitært Samfunn om markering av luftvernregimentet 80 år i uke 48.
 
·        Vedr. «Visit  Larvik». Kåre Christoffersen har deltatt på møte. Usikkert hva det blir.
 
·        Guidingen for 2014 må prises opp.
 
Det ble enighet om slike satser:
Guiding inklusive museer m.v.
 
1. Inntil 10 personer kr. 500.-. Pris pr. person utover dette, kr. 50.- pr. person.
 
Guiding kun ute, eks. museer mv
 
2. Inntil 10 personer kr 300.-. Pris pr. person utover dette kr 30.- pr. person.
 


Neste styremøte: Tirsdag den 25.2.kl.18.00


*********************************************************************************

Styremøte FVV, tirsdag den 10.12. 2013 kl.18.00 i Kommandantboligen

Til stede: Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Olav Bjørnflaten, Dyveke von Hanno Bast, Jahn H. Schipsted, Karsten Haaberg, Kjell Reidar Bugge, Jonny Engmark, Olav Erik Withbro, Erling Halvorsen

Forfall:
Kåre Christoffersen

Sak nr
80/2013
Referatet fra siste møte

Ingen merknader utover følgende:
Begge dronningene har dessverre takket nei til å delta på utstillingen. Dronning Sonja er kontaktet på nytt av lederen.
Vi venter fortsatt på svar fra Sjøforsvaret i Bergen.

81/2013
Økonomi

Fortsatt i god balanse. Krav for flagging for 2. halvår er avsendt.

82/2013
Brosjyre Visit Larvik

Vi blir med i brosjyren i 2014. Kostnader kr 5.000.

83/2013
Prosjekt Kikut

Svar fra Norsk kulturminnefond om at søknaden om midler er under behandling. Svar vil foreligge i april. Det er søkt om ca. Kr. 600.000.
Det er også søkt om midler fra Vestfold Fylkeskommune. Svar på søknaden er ikke mottatt.

84/2013
Neste års tur

Forslag om tur til Eidsvollsbygningen. Det legges opp til tur i slutten av april. Olav Bjørnflaten og Kjell Reidar Bugge tar hånd om å planlegge tur.

85/2013
Tid for neste møte
Neste styremøte endres til 14.januar kl 18.00.

86/2013
Eventuelt

Svar til til Rune Sørlie og hans tilsvar på dette referert på møtet. Korrespondansen er arkivert.
17.2. kommer Karsten Alnes til Bølgen med tema: Opptakten til 1814. Åpent møte.
Temamøte 8.2. om Sjøforsvaret 1814. Besøk av Sjøforsvarets Sanitet.  Styret vil bli invitert til møtet.

Neste styremøte: Tirsdag, den 14. januar 2014 kl. 18.00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styremøte FVV, mandag, den 25.11. 2013 kl.18.00

Innkalt
: Jan Olav Eriksen, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Olav Bjørnflaten, Kåre Christoffersen, Dyveke von Hanno Bast, Jahn H. Schipsted, Karsten Haaberg, og Kjell Reidar Bugge

Forfall:
Jonny Engmark, Olav Erik Withbro, Erling Halvorsen.

Sak
73/2013
Referatet fra siste møte

Ingen merknader.

74/2013
Økonomi

Økonomien i god balanse.

75/2013
Grunnlovsfeiringen 2014

Svar på brev om utstilling.

76/2013
Julen og Stavern

Det ble orientert om julen på verftet.

77/2013
Værfts-Magazinet

Bladet går i trykken den 11. desember.

78/2013
Styrets julebord/julemøte

Julebordet 10.desember. Fremmøte kl 18.00 og middag kl 19.00. Det gjøres avtale om musikk ved Svein Krogstad.

79/2013
Eventuelt
 
·        Henvendelse fra Rune Sørlie. Besvares av lederen. Kari lager utkast.
 
·        Gerd Tvedt har kommet med to store album med mange gamle bilder til disposisjon for Fredriksvern Verft Venner.
 
·        Etiketten på flaggvinen godkjent.
 
·        Det kjøpes inn en ny PC skjerm 24".
 
·        Åpningstider i museet må rettes i Stavernsbrosjyren. Styret må gi beskjed om åpningstider og dessuten må det legges inn info om guiding på verftet m.v.. Tas opp som sak på neste styremøte.
 
·        Godtgjøring til Naper, som avtalt.
 

Neste styremøte: Tirsdag, 10.desember kl.18 i Kommandantboligen.   

Styremøte tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Styremøte FVV, mandag, den 21.10. 2013 kl.18.00
Innkalt: Jan Olav Eriksen, leder, Kari Krogsbøl Kristoffersen, sekretær, Inger Johanne Dahl, kasserer, Olav Bjørnflaten, Kåre Christoffersen, Dyveke von Hanno Bast, Jahn H. Schipsted, Jonny Engmark, Olav Erik Withbro.

Forfall: Karsten Haaberg, Erling Halvorsen, nestleder Kjell Reidar Bugge

Sak nr.
63/2013
Referatet fra siste møte

Ingen merknader.

64/2013
Økonomi

I balanse. Turen til Skagen kostet ca kr. 20.000 som belastes FVV.

65/2013
Høstutstillingen
Det gikk bra med vakter, folk meldte seg på. Det fungerte godt med begge museene. Veldig godt med besøk. Det bør være egen vakt i Kommandersersjantrommet.

66/2013
Grunnlovsfeiringen 2014

Møte i ”grunnlovskomiteen” 22.10. Peter Nissen og Jan Olav møter fra oss.
Brev sendt om ”dronningsutstilling” i sommer. Kjell Bugge er i Bergen og skal på torsdag den 24.10. møte Bill Ludvigsen som er prosjektleder for grunnlovsjubileet for Sjøforsvaret.

67/2013
Marinemesterskapet 2014

Vi avventer.
Skal arrangeres 9. – 14. Mai 2014.

68/2013
Værfts-Magazinet

Neste nummer skal ut medio desember.

69/2013
Styrets julebord/julemøte

Dette avholdes den 10. desember 2014. Kl. 18.00.
Til bords kl. 19.00.

70/2013
Unios - Gjøs

Trond Barth Andersen tilbyr å donere FVV to gjøs (sildesalat). Han er invitert til julebordet, den 10.12. for å overrekke dette.

71/2013
Flagging

Det legges opp til en automatisk varsling av flaggere.
Det må bestilles ny flaggvin.

72/2013
Eventuelt

• Smedens dagbok fra 1753 – 1758 og protokoll fra 1805 ble redegjort for.
• Evaluering av turen til Skagen.
• Marinens sanitet har anmodet om historisk foredrag fra FVV den 8.1.2014. Peter Nissen anmodes om å bidra sammen med Jan Olav Eriksen

Neste styremøte: Mandag den 25. November kl 18 og 10.desember kl.18 i Kommandantboligen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styremøte FVV, torsdag 26. september 2013 på Superspeed, etter frokost.
Til stede
Jan Olav Eriksen, leder, Kari Krogsbøl Kristoffersen, sekretær, Inger Johanne Dahl, kasserer, Erling Halvorsen, Kjell Reidar Bugge, Karsten Haaberg, Olav Bjørnflaten
Forfall: Kåre Christoffersen, Dyveke von Hanno Bast, Jahn H. Schipsted, Jonny Engmark, Olav Erik Withbro.

Sak
56/2013
Referat fra siste møte
Ingen merknader

57/2013
Økonomi
I god balanse

58/2013
Værfts-Magazinet
Det 3. nummeret for 2013 er kommet ut. Det neste bladet kommer mellom 10 - 15. desember.

59/2013
Høstutstillingen
Dyveke har ansvaret for vaktlistene. Vaktlistene er pt. fulltegnet.

60/2013
Flåtebesøk/Marinemesterskapet til Larvik 9. – 14. mai 2014
Larvik kommune er anmodet om å ta ansvar for Marinemesterskapet. Kommunen har svart ja. Vil skje i tidsrommet  9. – 14. mai 2014. FVV skal delta i arrangementet. Representanter for Haakonsvern (Marinen) vil komme til Larvik i november for detaljplanlegge Marienemesterskapet.
FVV vil bli innkalt til dette møtet.

61/2013
2014 Grunnlovsfeiring
Ordføreren innkaller til møte sammen med festningsforvalter Bergan og FVV.
Det arbeides videre med dette. Det forhandles om hvordan dette skal arrangeres.
Kommandørkaptein Bill Ludvigsen er vår kontakt i Horten.
Vi går en spennende sommer i møte!

62/2013
Eventuelt
Forsvarets Seniorforbund avd. Stavern inviterer medlemmene i FVV til å bli med på deres julebord.

Styret opprettholder tradisjonen med julebord for styret i Kommandantboligen tirsdag den 10. eller den 17. desember 2013.

AG 3 er fortsatt under arbeid

Neste styremøte:               
Mandag den 21. oktober kl. 18.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Styremøte FVV, tirsdag den 20. august  2013 kl. 18.00
Innkalt:
Jan Olav Eriksen, leder, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Olav Erik Withbro, Erling Halvorsen,
Kåre Christoffersen, Dyveke von Hanno Bast, Jahn H. Schipsted, Kjell Reidar Bugge, Jonny Engmark,
Karsten Haaberg,
Forfall: Olav Bjørnflaten, Inger Johanne Dahl

Sak nr.
48/13

Referat fra siste møte
Ingen merknader

49/13
Oppsummering av sommerens aktiviteter:

Museene
Kommandant-boligen
Guiding
Parkering

Museene og Guiding
Det har vært stor aktivitet i sommer.
1860 besøkende på museene, dette er 800 flere enn i fjor. Varierende besøk på de ulike dagene.
I tillegg 386 på guiding.
Det er ikke overensstemmelse mellom annonserte åpningstider og faktiske tider. Det står i tillegg feil telefonnummer i Staverns-brosjyren. Må korrigeres før neste trykkes opp. Korreksjoner må leveres før årsskiftet. Kjell Reidar Bugge tar ansvar for dette.
Når det gjelder guiding på FV må det gjøres avtale, på nytt, etter at ny verftsfunksjon er på plass.

Kommandantboligen
Tre omvisninger v/oberst Arne Hill Jensen. Alle godt besøkt. ill-Jensen

Parkering Stavernsfestivalen
Presset på vaktene var på fredag fra kl. 14.00. Til neste år må antall vakter dimensjoneres ut fra festivalens program. Dessuten må man se på området for parkering. Det bør være en leder/koordinator som har ansvar/oversikt over ledige plasser og som tar ansvar for å dirigere parkeringen.
Vi fikk inn kr. 89.000.-  på parkeringen.
Forslag om å øke avgiften til kr. 100.- pr døgn neste år.
Etter årsmøtet 2014 bør det oppnevnes et "Parkeringsutvalg".

Glade dager.
Arrangementet med Garden. Masse mennesker. Full klaff. Veldig vellykket.

50/13
Økonomi

Penger for flagging har kommet inn.
Økonomien i god ballanse.

51/13
Værfts-Magazinet

Kommer i midten av september.

52/13
Arrangement for parkeringsvaktene

Kåre Christoffersen tar ansvar for å arrangere dette innenfor en ramme på kr 10.000. Arrangeres innen utgangen av september. Forslag  18. september.

53/13
Tur i høst

Tur for flaggere til Skagen, 26.- 27.9. Pris medlemmer  kr. 750.-Ledsagere full pris (1.565). Styret  slutter seg til forslaget. Tillegg for enkelt rom kr 200.-.
Ansvar for turen Olav Bjørnflaten.

54/13
2014 Grunnlovsfeiring

Larvik kommune v/ordfører og FVV v/Jan Olav Eriksen har sendt søknad til Sjøforsvaret. Søknaden er under behandling.

55/13
Eventuelt

Kikkut. Har vært møte med verneetatene i Fylket. Det må søkes om dispensasjon. Fester fra vippefyret er funnet. Det arbeides videre med saken. FVV har, i  samarbeid med øvrige aktører,  forpliktet seg til å etterse fyret i fremtiden
Opplev Larvik. Er konkurs.  Krav fra konkursboet om betaling av destinasjonsavgift med kr. 2.595.-.
HAWK. Tilbud om en øvelsesmissil til utstillingen. Må evt. hentes. Nei takk.

Høstutstillingen. Medio oktober 2014. Skal museene holdes åpent på søndagene? Dyveke tar ansvar for å sende ut forespørsel om vakter. Vaktene deles, 1 ½ time pr. vakt.


Neste styremøter:
På båten til Danmark den 26.9.
Tirsdag den 22. oktober kl. 18.00.


Styremøte FVV, onsdag den 19. juni 2013 kl. 18.00

Innkalt: Jan Olav Eriksen, leder, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Inger Johanne Dahl, Olav Erik Withbro, Erling Halvorsen, Kåre Christoffersen, Dyveke von Hano Bast, Jahn H. Schipsted, Kjell Reidar Bugge, Jonny Engmark
Forfall: Karsten Haaberg, Olav Bjørnflaten

39/13
Referat fra siste møte
Ingen merknader

40/13
Økonomi
I balanse. Kr 54.000 på konto.

41/13
Vaktlister museene
Dyveke har fylt vaktlistene, det mangler bare to vakter.

42/13
Parkering Stavernsfestivalen
Vaktlistene nesten klare.
Johny får trykket opp nye billetter.
Opprigging: Jan Olav og Olav.
Erling og Olav har ansvar for bemanningslister.
Jonny ansvar JKØ nøkler.
Jonny har ansvar for utstyr, utstyret hentes hos ham.

43/13
Værfts-Magazinet
Neste blad – medio september. Mye stoff.

44/13
Glade dager i Stavern
Åpning Glade Dager 22.6. Jan Olav stiller med fane, for øvrig deltar styret. Oppmøte øvre leir kl. 16.30.
Gardemusikken 3. august. Opptreden kl. 12.00. Både musikk og drillkorps.
Ansvarlig Kjell Reidar Bugge og Jahn H. Schipsted.
Jan Olav Eriksen bistår 10.30 – 13.00

45/13
200 års jubileum Grunnloven 2014
Brev, underskrevet av ordfører, avsendt til Generalinspektøren for Sjøforsvaret. Arbeidsgruppe for jubileumsarrangement: Peter Nissen, Kåre Christoffersen, Kjell Reidar Bugge.

46/13
Kikut
Erling Halvorsen orienterte om arbeid med fremskaffing av dokumentasjon. Befaring planlegges.
Det søkes om midler fra forsvarsdepartementet med kr. 843.000. Neste møte i arbeidsgruppen i august. Arbeidsgruppen består av representant fra FVV, Stavern Rotary og VGS.

47/13
Eventuelt
Erling Halvorsen har sendt inn stoff til Kulturmagasinet vedr. omtale av arrangement i Kommandantboligen i sommer.
Per Inge Olsen har meddelt at han finner satsene for godtgjøring til museums vakter og guider for lave. Godtgjøring for guiding er kr 250.-, pr oppdrag. For museums vakter har satsen vært kr 100 pr vakt, den endres nå til  kr. 150 pr vakt.  Satsene opprettholdes, foreløpig ut 2013 og vurderes på nytt i forbindelse med utarbeiding av budsjett 2014.
Besøk den 29.6.2013 i forbindelse med et jubileum. Jahn Schipsted bistår med guiding i musene.

Neste styremøte: Tirsdag 20.08.2013 kl. 18.00

_____________________________________________________________________________________________


Referat styremøte FVV, tirsdag den 21.mai 2013 kl. 18.00

Innkalt: Jan Olav Eriksen, leder, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Olav Bjørnflaten, Inger
Johanne Dahl, Olav Erik Withbro, Karsten Haaberg, Erling Halvorsen,
Kåre Christoffersen, Dyveke von Hanno Bast.

Forfall:
Jahn H. Schipsted, Kjell Reidar Bugge, Jonny Engmark

Sak nr. 27/13
Referat fra siste møte

Ingen merknader til referatet.
Prosjekt Kikut er foreløpig satt noe på vent grunnet lederens bortgang. Søknaden er tilnærmet ferdig. Erling Halvorsen tar ansvar for at søknaden sendes departementet innen søknadsfristen 1. juni 2013.

Sak nr. 28/13
Økonomi
Mye kontingent innkommet, økonomien i balanse.

Sak nr. 2913
Vaktlister museene

Vi mangler foreløpig 10 vakter til sommeravviklingen. Det jobbes videre med dette. Dyveke holder i vaktlistene.

Sak nr. 30/13
Omvisning Kommandantboligen

Opplegget er klart for følgende datoer: 6.juli, 10. juli og
17.juli. Annonsen er klar for ØP og FVVs nettside.
Oberst Arne Hill Jensen står for omvisningene.

Sak nr. 31/13
Guidetjenesten

Kåre Christoffersen er koordinator for guidetjenesten. Alle guideoppdrag skal videreformidles til ham.

Det er inngått avtale med Verftsfunksjonen som inkluderer guiding. Her er det forhold som må ryddes opp i. Utestående fordringer sendes til innkrevning. Siste frist for innbetaling settes til 15.juni. Deretter sendes kravet til inkasso hvis innbetaling ikke har skjedd.

Sak nr. 32/13
Status Soldathjemmet

Arne Naper er så godt som ferdig med modellen av Soldathjemmet. Modellen er klar til innvielse innen utgangen av mai. Det foreslås åpning fredag den 14. juni kl 12. 00
Arrangementskomité: Jan-Olav Eriksen, Kåre Christoffersen, Erling Halvorsen og Dyveke von Hanno Bast og Inger Johanne Dahl.
Styret, alle flaggere, vertskapsfunksjonen samt Trond Bergan og Arne Naper inviteres.  
Arrangementskomiteen møter kl.10.00. Det bestilles kake og kjøpes inn engangsbestikk.
Kari sender invitasjon til ØP.

Sak nr. 33/13
Værfts-Magazinet

Er i produksjon, for tiden under trykking.

Sak nr. 34/13
AG-3

Jan Olav Eriksen har sendt ny søknad om AG 3 til FLO forsyning, med gjenpart til direktør for Forsvarsmuseet.

Sak nr. 35/13
Innkjøp av krukker foran Kommandantboligen

Det er bestilt nye svarte krukker til Kommandantboligen. Utgiften dekkes av FVV.

Sak nr. 36/13
Glade Dager i Stavern - Gardemusikken.

Gardemusikken kommer lørdag 3. august ca. kl 11.00 og skal spille både i pumpeparken og på verftets område.
Ansvar Kjell Reidar Bugge.

Sak nr. 37/13
Stavernsfestivalen  - parkering

Ansvar Olav Bjørnflaten og Jan Olav Eriksen.

Sak nr. 38/13
Eventuelt

Det innføres vara-vakt for flagging ved eventuelt forfall/sykdom, der den flaggansvarlig ikke selv har klart å skaffe vikar. På hverdager kan Egil Karlsen kontaktes, mob. 90841980.
Ansvarlig for nettsiden er Karsten Haaberg. Se www.fvv.stavern.no. Viktig at nettsiden benyttes både av styret, medlemmene, samt for øvrig gjøres kjent.
2014. Forslag til arrangement i Stavern. Det vises til forslag fra Peter Nissen. Det foreslås at det nedsettes en komite til å arbeide videre med dette. Peter Nissen forespørres om å ta ansvar for videre arbeid samt å foreslå medlemmer til en gruppe som arbeider med dette videre. Formell oppnevning av gruppe tas opp på neste møte i FVV.

Neste styremøte: Tirsdag den 18. juni kl. 18.00

__________________________________________________________________________

Referat styremøte FVV, tirsdag den 9.april 2013 kl. 18.00 – 19.50.

Innkalt: Jan Olav Eriksen, leder, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Olav Bjørnflaten, Inger
Johanne Dahl, Jahn H. Schipsted, Olav Erik Withbro, Karsten Haaberg, Erling Halvorsen,
Kjell Reidar Bugge, Kåre Christoffersen.
Forfall: Jonny Engmark, Dyveke von Hanno Bast.
 
Sak nr  
19/13    Protokoll fra årsmøtet     Godkjent
 

20/13   Konstituering av styret
           Som sekretær ble gjenvalgt Kari K. Kristoffersen.
           Leder, nestleder og kasserer var ikke på valg.

21/13   Fordeling av oppgaver
           Som kontaktmann for guidetjenesten ble valgt Kåre Christoffersen.

Museene er åpne fra 23.6. – 4.8.13. Åpent på onsdag og søndag. Ansvar for bemanning: Dyveke von Hanno Bast (kontakt Svein Krogstad for bistand med rutiner)
Parkering under festivalen: Olav Bjørnflaten og Jan Olav Eriksen. Olav sjekker parkering vedr. jenter på Kyststien 1.6.
Web-ansvarlig: Karsten Haaberg.
Kommandantboligen åpnes for omvisning 3 ganger i sommer. Ønskede datoer er 6., 10. og 17. juli. Kjell Reidar Bugge bringer dette videre.
Ansvarlig for avklaring av datoer: Jan Olav Eriksen. orientering i Kommandantboligen gjennomføres av Peter Nissen og Dyveke von Hanno Bast.

22/13 Økonomi
Økonomien er i balanse. Kontingentkrav er sendt ut.
332 medlemmer registrert pr d.d.

23/13   Værfts-Magazinet
           I rute. Kommer ut etter 17. mai.

24/13   Ag-3
           Kjell Reidar Bugge arbeider videre med dette.

25/13   Status Soldathjemmet
Antar ferdigstillelse før sommerferien. Det legges opp til en markering av åpningen i Kommandantboligen.

26/13  Eventuelt

Kikut. Det jobbes videre med prosjektplanen, som det ble orientert om på årsmøtet.  Kontakt med en som kan jobbe opp mot Riksarkivet etc for å bla. å finne tegninger fra Kikut. Erling  alvorsen H Halvorsen arbeider videre med dette. Gjenoppbygning av Kikut er beregnet til ca. 1 mill.
Søknad om tilskudd sendes FD på vegne av prosjektet. Økonomien styres av FVV. Regninger iht bevilgning sendes vår kasserer som foretar utbetalinger.
Digitalisering av video kassetter.  Foreningen har en del videokassetter som man ønsker å digitalisere. Det vil bli gjort en vurdering av omfanget av dette og hva dette vil koste.
Tur for guider og flaggere. FVV prioriterer besøk av festninger etc med egen tur for flaggere og guider.
17.mai. Borgertoget.
Vi deltar.
Guiding-priser.
Grupper inntil 20 personer kr 500-. Deretter tillegg på kr 25.-, pr. person utover dette. Gjelder museer inkludert.


Neste styremøte: Tirsdag den 21. mai kl. 18.00.
Sist oppdatert 11.11.2017
Back to content | Back to main menu