Styremøter - Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content

Styremøter

Års- og styremøter
FVV – Referat fra styremøte onsdag den 14. februar 2018 kl. 10.00 – 11.30

Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted, Ove Sandli, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh, Dyveke von Hanno Bast, Olav Bjørnflaten.
Forfall:
Ove Sandli.

Saksliste:
 • Orienteringer ved Kjell:
  Gratulerte Dyveke med vel overstått rund dag og overrakte blomster.
 • Innkommet post ved Kjell:
    To utmeldinger og noen adresseendringer.
 • Økonomisk status ved Inger-Johanne:
    Mange har betalt medlemskontingent. Over 200.000 i saldo på brukskonto.
 • Status Værfts-Magazinet ved Per Inge:
    Ny leder (Dyveke) skriver innledningen; ”Formanden har ordet”.
 • Status Flagging ved Olav:
    Intet nytt å melde.

Saker til behandling:
 
Sak 10/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Vedtak: Ref sak 07/2017:  Forslag til tekst på plakett godtatt av styret.

Sak 11/2018: Innkjøp av bankterminal – videre fremdrift ved Erling.
Tidligere sak 94/2017, 102/2017, 110/2017 og 02/2018.
Vedtak: Terminal innkjøpt. Overlates ny kasserer etter årsmøtet.
 
Sak 12/2018: Fornying av avtalen med Stavern og Larvik Event om guiding sommeren 2018 ved Kjell. Tidligere sak 89/2017, 98/2017, 18/2017 og 03/2018.
Vedtak: Avtalen underskrevet og overlevert Jahn for arkivering.

Sak 13/2018: Kulturarven vedr. tilrettelegge adkomst til blokkhusene ved Dyveke.
Tidligere sak 08/2018.
Vedtak: Til orientering: Dyveke har tilskrevet Kulturarv, Vestfold Fylkeskommune.

Sak 14/2018: Forberedelser til årsmøte 2018 ved Kjell.
Vedtak:
- Regnskap ved Inger Johanne – Underskudd i 2017 ca. kr 18.000. Regnskapet er revidert og funnet i        orden.  Kjell orienterte om at SKSK arrangementet kostet oss kr. 77.245,42.
 
- Årsmelding ved Kjell- Utkast vedr flagging og parkering mangler og vil bli tilsendt leder i etterkant av  møtet. For øvrig godkjent.
 
- Budsjettforslag ved Kjell – forslag fra leder vedtatt med en justering på kr. 5.000.- i utgifter for diverse  arrangementer.
 
- Forslag til vedtektsendring v/Kjell – gjelder valg. Vedtatt forslag om godkjenning av fullmakt, en pr.  stemme. Forslag fra leder for øvrig enstemmig vedtatt.
 
- Terje Skjølberg har sagt seg villig til å være møteleder.  Hans Weldingh skriver referat.

- Trygve, Kari og Erling har ikke anledning til å stille på årsmøtet grunnet andre avtaler.  Jahn kan muligens  heller ikke delta.

Sak 15/2018: Reorganisering av våre utstillinger ved Trygve.
Tidligere sak 05/2018.
Vedtak: Avventer ”modellene – dukkene”.  Disse innkjøpes med «vanlig hudfarge». Det er avsatt kr. 10.000.- på 2018 budsjettet for dette – avventer godkjenning på årsmøtet av budsjettet.  
 
Sak 16/2018: Utstilling i regi av FVV knyttet til Justissektorens tilstedeværelse og historie på Fredriksvern verft ved Kjell.
Vedtak: Saken utsettes, følges eventuelt opp av det nye styret.

Eventuelt:
- Det søkes Larvik kommune om tilskudd ved leder. Det søkes Larviksbanken om tilskudd ved ny leder.
 
- Ove Sandli har sagt seg villig til å stille sin plass i styret til disposisjonen, grunnet arbeidssituasjon.  Styret  ser gjerne at han fortsetter.
 
- Inger Johanne tilbyr museet et Mausergevær.  Styret avventer saken.

- Kjell takket Kari for innsatsen som sekretær gjennom 7 år i FVV og overrakte Flaggvin og blomster.

Neste styremøte:
Konstituerende styremøte 07.03.2018 – kl. 10.00.

************************************************************
FVV – Referat fra styremøte onsdag den 10. januar 2018 kl.10.00 – 11.15
      
Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted, Ove Sandli, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh, Dyveke von Hanno Bast, Olav Bjørnflaten
 
Forfall:
Olav Bjørnflaten, Per Inge Olsen, Ove Sandli
 
Saksliste:
 • Orienteringer v/leder:
Ønsket godt nytt år til samtlige og takket de som hadde ryddet på kontoret samt tatt ned julebelysningen på Kanalbrua.
Orienterte om at Per Inge har noen plager, og at han i dag er til undersøkelse hos lege.    

 • Innkommet post ved v/leder:
Julehilsen fra Sjef Sjøforsvaret og Sjef marinemuseet.
Stavern Event har begynt å få bestillinger for 2018.
Et nytt medlem.

 • Økonomisk status v/kasserer:
God økonomisk balanse, sunn økonomi.

 • Status Værfts-Magazinet ved Jahn:
Ros fra styret til redaktøren og redaksjonskomiteen for godt Værfts-Magazin nr 03 2017.
Er i gang med nr. 01 2018, men må avvente noe for å se hvordan det går med Per Inge.
   
 • Status Flagging v/Jahn:
Alt OK.

Saker til behandling:

Sak 01/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Vedtak: Ingen merknader.

Sak 02/2018: Innkjøp av bankterminal – videre fremdrift ved Erling.
Tidligere sak 94/2017, 102/2017 og 110/2017.
Vedtak: Erling får fullmakt til å kjøpe inn bankterminal og pad mv.

Sak 03/2018: Fornying av avtalen med Stavern Event om guiding sommeren 2018 ved Kjell. Tidligere sak 89/2017, 98/2017 og 18/2017.
Se notat fra leder i egen ekspedisjon.
Vedtak: Styret slutter seg til forslaget fra Trine Lise Gran og avtalen godkjennes av styret.
 
Sak 04/2018: Samarbeide med skoler om museumsvakter ved Olav.
Tidligere sak 104/2017 og sak 111/2017.  Olav var fraværende på møtet, men hadde på forhånd orientert leder om at det var vanskelig å få til noe med aktuelle skoler. Olavs datter kan evt “utdannes” til vakt i Kommandersersjantrommet.
Vedtak: Styret legger nå denne saken “død” og vil ta den opp igjen på et senere tidspunkt dersom det blir aktuelt med egne vakter i Kommandersersjantrommet.

Sak 05/2018: Reorganisering av våre utstillinger ved Trygve.
Vedtak: Det er ikke noe nytt i saken og den følges med Marinemuseet av Trygve.

Sak 06/2018: AG-3 til LF utstillingen ved Kjell.
Kontakt opprettet med Rustmesteren i Forsvarsmuseet og søknad kan framsendes.
Vedtak: Søknad om utlån sendt.

Sak 07/2017: «Glass»plate til FVV fanen i LF utstillingen ved Kjell.
Vedtak: Jahn følger opp med Arne Naper hva angår glassplate og reparasjon av fanetoppen.  Kjell følger opp plakett som viser hvem som donerte fanen.

Sak 08/2018: Kulturarven vedr. tilrettelegge adkomst til blokkhusene ved Dyveke.
Vedtak: Det nedsettes en gruppe som arbeider med “bevaring” av blokkhusene/tilrettelegging av besøk ved blokkhusene bestående av:
Dyveke von Hanno Bast, (Anne Tharaldsen?) og Erling Halvorsen. Gruppen konstituerer seg selv. Per Inge Olsen har sagt seg villig til å delta ved behov.  Stavern Historielag inviteres til å delta i gruppen.  Dyveke følger dette opp.

Sak 09/2018: Forberedelser til årsmøte 2018 ved Kjell.
Vedtak: Utkast fra Kjell fremlagt og vedlegges referatet.  
Leder av valgkomiteen redegjorde for sitt arbeid.
Forslag om vedtektsendringer mht. styresammensetningen.  Følges opp av Kjell.
Innkalling sendes ut med kontingentinnkrevingen.  Ansvar Inger Johanne.  Kjell sender innkallingen + tekst som skal stå på giroblanketten til Inger Johanne.
 
Innspill til årsmeldingen sendes sekretær innen 1.2.2018.

Eventuelt:
Kjell:
- Nevnte at det var noen som hadde tanker om å slå sammen Stavern Historielag og FVV, noe han ikke støttet.  Styret vurderte dette som ikke aktuelt.  
- Som et ledd i arbeidet med å øke medlemsantallet i FVV er ansatte ved JKØ “attraktive”.  
I denne sammenhengen kan et “Politimuseum” i regi av FVV være et element.  Følges opp av Kjell med agendapunkt på neste møte.
 
Neste styremøte: 14.02.2018 kl 10.00
Sist oppdatert 15.02.2018
Back to content