Protokoll fra årsmøter - Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content

Protokoll fra årsmøter

Års- og styremøter
Fredriksvern Verfts Venner
Protokoll fra årsmøtet 2017
Møtested: Auditoriet Galeiskur 16

Møtedato: Torsdag den 23. mars 2017 kl 18.00
25 stemmeberettigende medlemmer tilstede

    Formannen ønsket velkommen
    
Sak nr.DagsordenVedtak
1Valg av møteleder

Valg av to personer til å undertegne protokollen
Som møteleder ble enstemmig valgt
  • Per Inge Olsen
Til å undertegne protokollen ble enstemmig valgt
  • Olav Dalen
  • Svein Sjømæling 
2
Valg av møtesekretær/referent 

Som møtesekretær/referent ble enstemmig valgt
  • Erling Halvorsen
3
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble enstemmig godkjent
4
Godkjenning av saksliste 
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
5
Godkjenning av årsmelding
Årsmeldingen ble referert i sin helhet av Kjell R. Bugge.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.
6
Godkjenning av foregående års reviderte regnskap
Kassereren, Inger Johanne Dahl, redegjorde for regnskapet. Hun refererte også revisors rapport i sin helhet.

Revidert regnskap enstemmig godkjent.
7
Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd
Ingen merknader
Årets overskudd ble av leder foreslått til dekning av eventuelt underskudd vedr. arrangement Sjøkrigsskolens 200 års markering i Stavern.
Forslaget ble enstemmig godkjent.
8
Forslag til budsjettramme
Budsjettforslag 2017 ble presentert av leder. Her kom det inn kommentarer på postene siden det var stor differanse mellom regnskap for 2016 og budsjettforslag for 2017. Forklaring ble gitt av leder. Per Inge Olsen fremmet følgende tilleggsforslag. Forslaget lyder: Styret gis fullmakt til å justere postene i budsjettforslaget slik at det balanserer ut fra en ny avtale for guidetjenesten. Budsjettforslaget med tilleggs¬kommentar ble enstemmig godkjent.
9
Saker fremmet av styret
Det var ikke fremmet saker av styret
Leder orienterte under dette punktet om aktivitetsplanen for 2017
10
Saker fremmet av medl
Ingen saker fremmet av medlemmene
11
Valg av styre
Fredriksvern Verfts VennerRevisor

Etter valget har styret slik sammensetning:
Leder: Kjell R. Bugge. Ikke på valg
Medlem Erling Halvorsen. Ikke på valg
Medlem Trygve Bruun. Ikke på valg
Medlem Kari Krogsbøl Kristoffersen. Gjenvalg 1 år
Medlem Inger Johanne Dahl. Ikke på valg
Medlem Ove Sandli. Nyvalg 2 år
Medlem Dyveke von Hanno Bast. Gjenvalg 2 år
Varamedlem Karsten Haaberg. Ikke på valg
Varamedlem Dag Tvedt. Ikke på valg
Varamedlem Hans Weldingh. Nyvalg 2 år
Varamedlem Jahn Schipsted. Gjenvalg 2 år
Alle valg er enstemmige.

Jan Strøm Blakstad, Ikke på valg
Ole Martin Martinsen, ikke på valg
12
Valg av valgkomité
1. Jan Olav Eriksen, leder. Ikke på valg
2. James Rolf Kristiansen. Gjenvalg 2 år
3. Kirsten A. Korsdal. Ikke på valg


Stavern, den 23. mars 2017Olav Dalen                                                                                      Svein Sjømæling


  Fredriksvern Verfts Venner.
Protokoll fra årsmøtet 2016.
Møtested: Møterom Kadettbrakka
 
Møtedato: Onsdag den 6. april 2016 kl. 18.00
24 Stemmeberettigede medlemmer til stede. 
 

 Formannen ønsket velkommen
 
SakDagsordenVedtak
1Valg av møteleder
Valg av to personer til å undertegne protokollen

Som møteleder ble enstemmig valgt: Jan Olav Eriksen
Til å undertegne protokollen ble enstemmig valgt: Per Inge Olsen og Olav Bjørnflaten
2Valg av møtesekretær/referent
Som møtesekretær ble enstemmig valgt:
Kari Krogsbøl Kristoffersen
3
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
4Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
5Godkjenning av årsmelding
Årsmeldingen ble referert i sin helhet.
 Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt med følgende korreksjoner/justeringer/omredigeringer som fremkom på møtet: under punktet i årsmeldingen «Foreningens nettside» rettes ordet «Leiren» til «Fredriksvern verft».
6Godkjenning av foregående års reviderte regnskap
Kassereren, Inger Johanne Dahl, redegjorde for regnskapet. Hun refererte også revisors rapport i sin helhet.
Revidert regnskap enstemmig godkjent.
7Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd
Ingen merknader.
Årets overskudd var på kr. 3528,20.
8Forslag til budsjettramme
Budsjettforslag 2016 enstemmig godkjent med forbehold om fortsatt inntekt for flagging videreføres/opprettholdes.
9Saker fremmet av styret
Det var ikke fremmet saker av styret
10Saker fremmet av medlemmer
Ingen saker fremmet av medlemmene
11Valg av styre, Fredriksvern Verfts Venner 
Etter valget har styret slik sammensetning:
Leder Kjell Reidar Bugge.                      Nyvalg 2 år
Medlem Erling Halvorsen.                      Gjenvalg 2 år
Medlem Trygve Bruun.                          Nyvalg 2 år
Medlem Kari Krogsbøl Kristoffersen.   Ikke på valg
Medlem Inger Johanne Dahl.                Gjenvalg 2 år
Medlem Kåre Christoffersen.               Ikke på valg
Medlem Dyveke von Hanno Bast.       Ikke på valg
Varamedlem Karsten Haaberg.            Gjenvalg 2 år
Varamedlem Dag Tvedt.                      Nyvalg 2 år.
Varamedlem Jonny Engmark.               Ikke på valg
Varamedlem Jahn Schipsted.               Ikke på valg
Alle valg er enstemmige.
 

Revisor 
Jan Strøm Blakstad.                           Ikke på valg
Ole Martin Martinsen.                        Ikke på valg
12Valg av valgkomité
1. Jan Olav Eriksen, leder.                Nyvalg 2016 - 2018
2. James Rolf Kristiansen.                 Nyvalg 2016 - 2017
3. Kirsten A. Korsdal.                       Nyvalg 2016 - 2018

Stavern, den 06. april 2016


Per Inge Olsen                                                                                       Olav Bjørnflaten
 
 
Leder Kjell Reidar Bugge
Nyvalg 2 år
Medlem Erling Halvorsen
Gjenvalg 2 år
Medlem Trygve Bruun
Nyvalg 2 år
Medlem Kari Krogsbøl KristoffersenIkke på valg
Medlem Inger Johanne Dahl
Gjenvalg 2 år
Medlem Kåre Christoffersen
Ikke på valg
Medlem Dyveke von Hanno Bast
Ikke på valg
Varamedlem Karsten Haaberg
Gjenvalg 2 år
Varamedlem Dag Tvedt
Nyvalg 2 år
Varamedlem Jonny Engmark
Ikke på valg
Varamedlem Jahn Schipsted
Ikke på valg
Alle valg er enstemmige
Revisor
Jan Strøm Blakstad
Ikke på valg
Ole Martin Martinsen
Ikke på valg
Sist oppdatert 15.02.2018
Back to content