Årsmeldinger - Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content

Årsmeldinger

Års- og styremøter
                                                       2016
LederKjell Reidar Bugge2016-2018
Nestleder
Erling Halvorsen2016-2018
SekretærKari Krogsbøl Kristoffersen2015-2017
KassererInger Johanne Dahl2016-2018
StyremedlemTrygve Bruun2016-2018
StyremedlemKåre Christoffersen2015-2017
StyremedlemDyveke von Hanno Bast
2015-2017Varamedlem
Karsten Haaberg
2016-2018
Varamedlem
Dag Tvedt
2016-2018
Varamedlem
Jonny Engmark
2015-2017
Varamedlem
Jahn Schipsted
2015-2017Revisjon

RevisorJan Strøm-Blakstad
2016-2018
VaramedlemOle Martin Martinsen
2016-2018
Valgkomite
Ble oppnevnt på styremøte den 19.01.2016
 
Styrets arbeid          
Vi har opprettholdt tradisjonen med at varamedlemmene innkalles og deltar på styremøtene. Selv om dette blir et relativt stort forum, fungerer det bra, og gir større bredde i diskusjonene.
 
Styret har i det alt vesentlige fordelt arbeidsoppgavene slik:
·        Kontaktmann for guidetjenesten: Kåre Christoffersen
·        Ansvar for bemanning av museene: Dyveke von Hanno Bast
·        Webansvarlig: Karsten Haaberg.
·        Ansvar for flagglister og flagging: Jonny Engmark
·        Værfts-Magazinet: redaksjonssekretær Jahn H. Schipsted
·        Økonomi: Inger Johanne Dahl
·        Kikkut: Erling Halvorsen
·        Dokumenter og fotoarkiv: Per Inge Olsen
·        Flagging: Jonny Engmark
·        Sommerarrangementer i Kommandantboligen: Kari Krogsbøl Kristoffersen og Dyveke von Hanno Bast
 
Det har i 2015 vært avholdt 11 styremøter, og blitt behandlet 94 saker.
 
Økonomi
Foreningen har for tiden god økonomi. Dette skyldes inntektene ved flagging og guiding ved verftet. Inntektene ved parkering i forbindelse med Stavernsfestivalen har vi dessverre mistet i og med at festivalen er flyttet ut av Skråvika. Det blir arrangert utflukter for ”Flaggere” hvert år. I år gikk turen til NRK. Det er innkjøpt en del datautstyr da det gamle trengte fornyelse. Rentene for innestående aktiva ble i år kr 3702.-
 
Kikut
Året 2015 har vært året med vurdering om en skulle fortsette med prosjektet eller avslutte det. Dette grunnet liten eller ingen respons på søknader om tilskudd fra både offentlige og private institusjoner.  Imidlertid så har prosjektet kr 50000 til rådighet fra Fylkeskommunen, men dette rekker ikke langt for å få iverksatt det prosjektet som gruppen ønsker. Disse midlene har blitt stilt til rådighet også i 2016, noe vi er svært fornøyde med. Det har blitt gjennomført inspeksjon av Kikut høsten 2015 med tanke på istandsetting av grunnmur. Dette arbeidet er vurdert til en kostnadsramme på 200-250 tusen. Arbeidet med istandsetting av muren er påkrevet for at ikke deler av bygget skal falle fra hverandre. Det har også på ny vært kontakt med Forsvarsbygg med tanke på hva som kan tillates av restaureringsarbeider i forhold til Riksantikvarens bestemmelser, samt vurdering av signalmast og trappeadkomst. I tillegg til dette har Arne Naper blitt engasjert med å lage en modell av Kikut som vil bli plassert ved siden av Citadellmodellen i Galeiskur 16, for dermed å gi en helhet av forsvarsverket som Kikut var en del av.  Fra saksbehandler hos Forsvarsbygg er det mottatt tilbakemelding om at prosjektet er interessant i vernesammenheng.
 
Dokumenter og fotoarkiv
I løpet av 2015 har det jevnlig blitt registrert nye bilder i databasen. Dette er til dels bilder av nyere dato som er tatt for å dokumentere endringer og begivenheter som skjer på verftet i dag, men også en del gamle bilder som vi har mottatt fra medlemmer i foreningen.  I 2015 har det blitt registrert 80 nye bilder i arkivet.
Vi har også mottatt skriftlig materiale som bøker og dokumenter fra privatpersoner som mener FVV er den rette instans til å ta vare på dette. I 2015 har vi fått over 50 nye boktitler, hovedsakelig innenfor forsvarshistorie. Vi har også selv anskaffet litteratur som gir viktig informasjon om Verftets historie
 I dokumentarkivet har vi nå registrert over 1000 enheter. Det omfatter bl.a. dokumenter, bøker, reglementer, tidsskrifter m.m. Arkivet er en viktig kilde for artikler i
Værfts-Magazinet. Som tidligere har det kommet en del henvendelser til foreningen med spørsmål knyttet til Verftets historie. Alle disse har blitt besvart. Noen har vi hjulpet med opplysninger, mens vi i andre tilfeller ikke har kunnet bidra. Dette skyldes at vi som forening ikke sitter på komplette arkiver.
For øvrig har arkivet holdt åpent hver mandag mellom kl. 10-14 og flere av våre medlemmer har tatt turen innom for en kopp kaffe og en prat.
 
Museumsbesøk og guiding
Guidetjenesten har blitt ledet av styret i Fredriksvern Verfts Venner og Kåre Christoffersen har fått oppdraget på vegne av styret å koordinere omvisningene.
FVV har hatt 35 guideoppdrag i 2015. Gruppene har vært fra 5 pers – 225 pers. Vi hadde også gleden av å informere 3000 «jenter på kyststien» som vandret gjennom Verftet!
I tillegg har Stavern og Larvik Event hatt flere turer inne på Verftet, som også har gitt inntekter for oss.
Vi har hatt to julikvelder med konsert og omvisning i Kommandantboligen. Der har de tidligere kommandantene Arne Hill-Jensen og Per Inge Olsen orientert, Morten Bergan sammen med en sopran har underholdt.
Museene har vært åpne i påsken, i sommermånedene og under Høstutstillingen. Besøket er godt. Særlig høstutstillingshelgene trakk mange interesserte besøkende. Vi valgte å holde åpent fra 1200 til 1600. En vakt er til stede i hvert museum, men Kommander­sersjantrommet har ikke fast vakt. Utstillingene har vært åpne utenom de ordinære tidene for spesielle gjester til verftet. Det vekker stor begeistring når de får en omvisning i samlingene som suppleres med Napers instruktive modeller.
Det har i 2015 vært noen skoleklasser fra grunnskolen på omvisninger, noe som vi med glede ønsker velkommen. Der bør jobbes videre med omvisninger for videregående elever også. Vi har ikke nøyaktig antall på elever som har vært innom museene. Det ser ut til at det totale antall besøkende med guidet omvisning er tett opp mot 5000 besøkende i 2015. En stor og gledelig utvikling.
I mars 2015 holdt vi et kurs for museumsvakter og guider. Vi orienterte om nye digitale presentasjonsmåter og viste nye temaer og gjenstander, for eksempel portrettene av Verftets kommandanter. Vi har nå registrert adresser til 35 guider. Det er litt for få som tar på seg vaktoppdrag. Dette må bedre seg, for museene er et viktig bidrag til å oppleve og forstå lokalmiljøets og selve Verftets historie og egenart. For å bedre bemanningssituasjonen vurderer Styret derfor å arrangere et kort guidekurs for oppdatering av kunnskaper i forkant av 2016-sesongen.
 
Flagging
Dugnadsgjengen som heiser og firer Verftsflagget består av 49 medlemmer. Ingen nye flaggere er kommet til i 2015. Antall flaggere burde helst vært noe flere, slik at det har blitt en flagging annen hver måned. Det er nå skiftet topp på flaggstangen. Nye trinser i toppen gjør at flagget er lettere å heise og fire. Vi antar at det nå skal være lettere å få ned flagget dersom noen mister snoren.
SMS-varsling sendes ut til flaggeren kl. 1900 kvelden før flagging skal finne sted. Denne ordningen fungerer godt og har medført færre dager hvor flagget ikke heises til rett tidspunkt.
Flagget på verftsvollen forteller at det er aktivitet på Verftet, samtidig som det er en særdeles viktig inntektskilde for foreningen. Flagget har vaiet over vollene i mer enn 260 år. Det er stadig positive tilbakemeldinger om hvor viktig mange synes det er å kunne se flagget hver dag. Likeledes uttrykker mange flaggere at det er høytid over å kunne heise splittflagget. Har du lyst til å være med å dele dette med oss, ta kontakt med flaggansvarlig Jonny Engmark, og bli med på listen over glade flaggere.
 
Værfts-Magazinet
 FVV’s tidsskrift Værfts-Magazinet har hatt 3 utgivelser i 2015.  Fokus har vært på aktuelle begivenheter knyttet til aktiviteten på Verftet, samt historiske tilbakeblikk på tidligere tiders hendelser på Verftet. Vi har også hatt noen «portrettintervjuer» av tidligere kjente personer som har tjenestegjort innenfor vollene.  I 2015 har vi også fått mange positive tilbakemeldinger på vårt tidsskrift, og Østlandsposten har sågar tildelt oss «Rose» for vårt arbeid.  Redaksjonskomiteen vil takke alle bidragsytere og oppfordrer alle medlemmer til å sende inn stoff og/eller bilder som de mener kan brukes i Værfts-Magazinet. 
Medlemsmassen
Ved slutten av året ble det registrert 330 medlemmer. Ikke alle har betalt og vi oppfordrer våre medlemmer å si ifra om flytting eller at de ikke vil være medlemmer lenger. Endringer kan meldes pr e-post til fvvstavern@hotmail.com. Nye e-post adresser eller endring av den gamle mottas også med takk. Nye medlemmer er hjertelig velkommen.
 
Foreningens nettside
Nettsiden, www.fvv.stavern.no, har vært i kontinuerlig drift i 2015, med unntak av en kortere periode på sommeren pga. tekniske problemer. Siden har følgende innhold, som oppdateres jevnlig; 
Flagglister for to måneder av gangen - historiske flagglister blir slettet. Liste over museumsvakter, referat fra styremøter, protokoll fra årsberetninger og årsmeldinger.  
På siden «Hva skjer» publiseres aktuelle saker som foreningen er involvert i gjennom året, samt andre ting som kan være av interesse for medlemmene. 
Videre finner en info om foreningen, vedtekter og styrets sammensetning. Det er også en side hvor en elektronisk kan melde seg inn som medlem. Sider som gir informasjon om Galeimuseet, Luftforsvarsmuseet, Kommandersersjantrommet, Historie, Omvisninger, Medlemsblad, Nasjonale festningsverk, Fredriksvern verft i dag og Naboforeninger er også å finne på denne adressen. 
Det ønskes fortsatt innspill/saker til denne siden, slik at det ikke går for lang tid mellom hver gang det presenteres nytt stoff. 
Statistikk for siden viser at det i løpet av 2015 var 1440 unike besøkende. 
 
 
Omvisning og minikonsert i Kommandantboligen sommeren 2015
Under heading «Perlen på Fredriksvern verft» har FVV i regi av Dyveke von Hanno Bast og Kari Krogsbøl Kristoffersen i 2015 gjennomført to arrangementer henholdsvis 7. og 21. juli med musikkinnslag fra tiden da Kommandantboligen ennå var ung. Musikkinnslagene var ved Morten Bjørgan og sopranene Margrethe Fredheim og Caroline Wettergren.
Det har vært historisk omvisning ved oberst Arne Hill Jensen den 7. juli og oberst Per Inge Olsen den 21.juli. Begge arrangementene ble godt besøk.
 
Julekaffe i Kommandantboligen
29.11.2015 ble det arrangert julekaffe i Kommandantboligen for flaggere m/følge. Det var underholdning v/Morten Bjørgan og sopran Marianne Folkestad Jahren. Arrangementet var veldig godt besøkt og falt i god smak hos de fremmøtte og ble en fin start på adventstiden.
 
 
Årets tur
Årets tur for flaggerne og guider ble i år lagt til NRK. 28 mai dro vi avgårde med ca. 40 deltagere. Stemningen var god og forventningene store. Etter en god lunsj før oppstigningen til Lierbakkene kjørte vi så inn til det mektige «Statsmonopolet» NRK. Vi ble alle guidet rundt av dyktige guider og det hele ble toppet med innsyn i Dagsrevy studio. I det hele en svært lærerik og innholdsrik formiddag fikk vi. Båten hjem fra Strømstad er også blitt en tradisjon. Og den ble like vellykket som tidligere år.    
 
2015
Vi har tilbakelagt nok et år i Fredriksvern Verfts Venners ånd. 2015 ble året da vi markerte feiringen av at det var 70 år siden Norge igjen ble et fritt land. I den anledning ble det den 8. mai arrangert en tilstelning med foredrag av Per Nyhus. Etter foredraget var det kransenedleggelse ved Oblt.(p) Jan Strøm-Blakstad ved minnesmerke over falne på Fredriksvern verft med påfølgende ett minutt stillhet.
2015 ble også et år hvor vi i samarbeid med Kammerkonserten i Stavern kunne ønske de fremmøtte velkommen til konsert i Kommandantboligen. Etter konserten, som ble ledet av Arve Tellefsen, ble det gitt en omvisning på Verftet for de interesserte, og de var det mange av.
 
NRKs sommerbåt ble også behørig mottatt av oss med fane og flagg. Ordfører i Larvik, Rune Høiseth, var begeistret for vårt bidrag, og det var forhåpentligvis også NRK.
 
Ellers har året vært på det jevne med 3 nummer av Værfts-Magazinet med forhåpentligvis noe for enhver smak hva innhold gjelder. Besøk i våre museer og guidede turer har vel aldri vært større. Tidligere befalsskolekull har jubilert som aldri før. At de kommer tilbake til arnestedet setter vi umåtelig stor pris på. Interessen for hva vi har å vise frem og fortelle er fremdeles stor synes vi.
 
 
Styret takker igjen våre medlemmer som gir av sin fritid og som står på for formidling av Verftets historie. Uten frivilligheten og dugnadsånden ville mye av vår aktivitet vanskelig kunne gjennomføres.
 
=============================================================================
Sist oppdatert 15.02.2018
Back to content